МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кременчуцький державний політехнічний університет
імені Михайла Остроградського


Е К О Л О Г І Ч Н А
Б Е З П Е К А

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

 

Екологічна безпека та
 
збалансований розвиток
 
Екологічні ризики
 
Технології поводження з
 
відходами
 
Ресурсо- та енергозбереження
 
Економіка
 
природокористування
 
Моніторинг і моделювання
ВИПУСК 1/2008 (1)
стану довкілля
Медико-екологічні проблеми
 
існування людства
 
Радіоекологія та радіобіологія
 
Загальна екологія та
 
біогеоценологія
 
Гідроекологія та раціональне
 
використання водних ресурсів
 
Природно-заповідний фонд і
 
біорізноманіття
 
Екологічна освіта та культура
 

КРЕМЕНЧУК


Журнал «Екологічна безпека» Наукове видання: Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 1/2008(1). – 122 с.


Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 6 від 24.04. 2008 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 13008 – 1892 Р від 27.06.2007 р.


Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та біологічних наук.


Головний редактор:
Загірняк М.В., д.т.н., проф., ректор Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського;

Заступник головного редактора:
Шмандій В.М., д.т.н., проф.

Редакційна колегія:
Адаменко О.М., д.г-м.н, проф. (Івано-Франківський Національний університет нафти і газу); Алфьоров В.П., д.м.н., проф. (Муромський інститут Володимирського державного університету, Росія); Андрусенко О.М., д.т.н., проф.; Артамонов В.В., д.т.н., проф.; Бахарєв В.С., к.т.н., доц.; Бондар О.І., д.б.н., проф. (Екологічний інститут Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Київ); Гомеля М.Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); Горова А.І., д.б.н., проф. (Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ); Єлізаров А.І., д.т.н., проф.; Зюман Б.В., д.вет.н., проф.; Ісаєнко В.М., д.б.н., проф.(Національний авіаційний університет, м. Київ); Комір В.М., д.т.н., проф.; Лисиченко Г.В., д.г-м.н. (Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ), проф.; Мальований М.С., д.т.н. (Національний університет «Львівська політехніка»), проф.; Маслов О.Г., д.т.н., проф.; Рудько Г.І., д.т.н., д.г.н., д.г-м.н., проф. (Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ); Рижков С.С., д.т.н., проф. (Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв); Саленко О.Ф., д.т.н., проф.; Солтус А.П., д.т.н., проф.; Степаненко С.М., д.ф-м.н., проф. (Одеський державний екологічний університет); Травлєєв А.П., д.б.н., проф. (Дніпропетровський національний університет); Чебенко В.М., к.т.н., доц.

Науковий редактор:
Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.

Відповідальний секретар:
Никифоров В.В., к.б.н., доц.


Адреса редакції: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 20. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. Кафедра екології, к. 4207.
Телефон: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua

 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

KREMENCHUG STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE NAME OF MYKHAYLO OSTROGRADSKIY


E C O L O G I C A L
S A F E T Y
SCIENTIFIC JOURNAL

Ecological safety and
 
balanced development
 
Ecological risks
 
Technologies of handling the
 
offcuts
 
Resourse and energy savings
 
Menedgement nature economy
 
Monitoring and design of the
 
of environment state
 
Medic-ecological problems of
 
humanity existence
ISSUE 1/2008 (1)
Radioecologe and
radiobiology
 
General ecology and
 
biogeocenology
 
Hydroecology and rational
 
waters resources utilization
 
Naturally-protected fund and
 
biodiversity
 
Ecological education and
 
culture
 

KREMENCHUК

Magazine « Ecological safety »
Scientific edition: Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo
Kremenchuk: KDPU, 2008. – Issue 1/2008 (1). – 122 p.

Printed in decision of Scientific advice of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo (protocol № 6 from April, 24 in 2008).
Certificate about state registration of series of KV № 13008 – 1892 R from 27.06.2007

Collection publishes the articles which contain new theoretical and practical results in industries of engineerings and biological sciences.


Editor-in-chief:
Zagirnyak M.V., professor, Doctor of tech.sc., rector of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo;

Deputy of editor-in-chief:
Shmandiy V.М., professor, Doctor of tech.sc.

Editorial college:
Adamenko O.M., professor, Doctor of the humanities sc. (Ivano-Frankivsk National university of oil and gas); AlferovV.P., Soros professor, Doctor of med.sc., (Muromsk institute of the Vladimir state university, Russia); Andrusenko O.M., professor, Doctor of tech.sc. ; Artamonov V.V., professor, Doctor of tech.sc.; Bakharev V.S., associate professor, candidate of tech. sc.; Bondar O.I., professor, Doctor of biol.sc. (Ecological institute of Ministry of guard of natural environment of Ukraine, Kyiv); Gomelya M.D. (National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»); Gorova A.I., professor, Doctor of biol.sc. (National mountain university, Dnepropetrovsk); Elizarov A.I., professor, Doctor of tech.sc.; Zyuman B.V., professor, Doctor of veterinary sc.; Isaenko V.M., professor, Doctor of biol.sc (National aviation university, Kyiv); Komir V.M., professor, Doctor of tech.sc..; Lisichenko G.V., professor, Doctor of the humanities.sc. (Institute of geochemistry of environment, Kyiv); Malevaniy M.S., professor, Doctor of tech.sc. (National university « Lviv politechnic »); Maslov O.G., professor, Doctor of tech.sc.; Rud'ko G.I., professor, Doctor of tech.sc., Doctor of the geographic sc., Doctor of the gelog.-minral. sc., (State commission of Ukraine on the supplies of minerals, Kyiv); Rizhkov S.S., professor, Doctor of tech.sc. (National university of shipbuilding the name of Admiral Makarova, Mikolaiv); Salenko O.F., professor, Doctor of tech.sc.; Soltus A.P., professor, Doctor of tech.sc..; Stepanenko S.M., professor, Doctor of д.ф-м.н. sc. (Odessa state ecological university); Travleev A.P., professor , Doctor of biol.sc (Dnepropetrovsk national university); Chebenko V.M., associate professor, candidate of tech.sc.

Scientific editor:
Kozlovska Т.F., associate professor, candidate of chemic. sc.

Responsible secretary:
Nikiforov V.V., associate professor, candidate of boil. sc.
Address of release: 39614, Kremenchug, Pershotravneva street, 20. Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo. Department of ecology, room 4207. Telephone: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua

 

 

Зміст

 

Шмандій В.М., д.т.н., проф., Шмандій О.В., асп.  
Екологічна безпека - одна з основних складових національної безпеки держави
9
 
Никифоров В.В., к.б.н., доц.
Экосеть Среднего Приднепровья - гарант экологической безопасности в регионе
16
 
AlferovV.P., Soros professor, Doctor of med.sc., Prof. at Sub-faculty “Safety for Life”  
Safety of life in light of thermic conditions in environment
22
   
Мальований М.С., д.т.н., проф., Недаль Мусалам Аль Хасанат, асп.
Вибір екологічно безпечної стратегії переробки фосфатних руд на прикладі родовищ України та Королівства Йорданія
27
.
Боголюбов В.М., к.т.н., доц., Лаврик В.І., д.т.н., проф., Картавцев О.М., магістр
Обґрунтування структури геоінформаційної системи управління поверхневим стоком у басейнах малих річок
31
 
Манюк О.Р., Семчук Я.М., д.т.н., проф.
Підземне захоронення високомінералізованих розсолів та основні заходи захисту від забруднення навколишнього середовища
37
 
Лега Ю.Г., д.т.н., проф., Мислюк О.О., к.х.н., доц., Корнелюк Н.М.
Шляхи покращення очищення димових газів теплоелектростанцій
42
 
Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.
Застосування методології екологічного ризику у встановленні взаємозв'язків між якістю харчових продуктів і захворюваністю населення
51
 
Шмандій О.В., асп., Бахарєв В.С., к.т.н., доц.
Підвищення якості екологічної освіти - один із основних соціогенних напрямів забезпечення екологічної безпеки
62
 
Ляпунова Н.М., к.ю.н., доц.
Екологічна освіта - складова загальної системи освіти
67
 
Нагурський О.А., к.т.н., доц., Гавриляк М.Я., Мальований М.С., д.т.н., проф.
Визначення проникності оболонок на основі композиції „природний сорбент-лігнін"
71
 
Зюман Б.В., д.вет.н., проф., Лебедєва М.С., студ.
Основи технології отримання органо-мінерального добрива зі шламу хімводоочищення теплоелектростанцій і пташиного посліду
76
 
Проценко А.В., к.х.н., доц., Дмитриков В.П., д.т.н., проф., Голик Ю.С., к.т.н., проф.
Совместная реагентная утилизация олово-, никель-, медь- и железосодержащих отходов гальванического производства.І. Удаление балластных веществ из гальванических отходов
80
 
Проценко А.В., к.х.н., доц., Дмитриков В.П., д.т.н., проф., Голик Ю.С., к.т.н., проф.  
Совместная реагентная утилизация олово-, никель-, медь- и железосодержащих отходов гальванического производства.ІІ. Технологическая схема утилизации отходов
84
 
Ткачов Ю.Н., ст. викл.
Снижение уровня экологической опасности в регионе за счет утилизации литейно-металлургических отходов
88
 
Шмандій В.М., д.т.н., проф., Яновська М.О., асп., Святенко А.І., к.т.н., доц.
Проблеми утилізації засолених промивних вод іонообмінних фільтрів на теплоелектроцентралях
96
 
Каграманян А.А., к.т.н., доц., Бабанін А.Б., д.т.н., проф., Сиротинко Ю.В., магистр
Совершенствование технологи диагностирования и экологического контроля маневровых тепловозов
100
 
Константинов С.А.
Вплив рекреаційного навантаження на різноманіття трофічних зв'язків орнітокомплексу лісів РЛП „Кременчуцькі плавні"
112
 
Стрижак А.А., Олада Т.В.
Визначення ступеня впливу мутагенної активності забруднюючих речовин оточуючого середовища на стан людського організму у м. Кременчуці
115