МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кременчуцький державний політехнічний університет
імені Михайла Остроградського


Е К О Л О Г І Ч Н А
Б Е З П Е К А

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

 

Екологічна безпека та
 
збалансований розвиток
 
Екологічні ризики
 
Технології поводження з
 
відходами
 
Ресурсо- та енергозбереження
 
Економіка
 
природокористування
 
Моніторинг і моделювання
ВИПУСК 2/2008 (2)
стану довкілля
Медико-екологічні проблеми
 
існування людства
 
Радіоекологія та радіобіологія
 
Загальна екологія та
 
біогеоценологія
 
Гідроекологія та раціональне
 
використання водних ресурсів
 
Природно-заповідний фонд і
 
біорізноманіття
 
Екологічна освіта та культура
 

КРЕМЕНЧУК


Журнал «Екологічна безпека» Наукове видання: Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 2 / 2008 (2). – 124 с.


Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 2 від 27 листопада 2008 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 13008 – 1892 Р від 27.06.2007 р.


Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та біологічних наук.


Головний редактор:
Загірняк М.В., д.т.н., проф., ректор Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського;

Заступник головного редактора:
Шмандій В.М., д.т.н., проф.

Редакційна колегія:
Адаменко О.М., д.г-м.н, проф. (Івано-Франківський Національний університет нафти і газу); Алфьоров В.П., д.м.н., проф. (Муромський інститут Володимирського державного університету, Росія); Андрусенко О.М., д.т.н., проф.; Артамонов В.В., д.т.н., проф.;Бахарєв В.С., к.т.н., доц.; Бондар О.І., д.б.н., проф. (Екологічний інститут Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Київ); Гомеля М.Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); Горова А.І., д.б.н., проф. (Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ); Єлізаров А.І., д.ф.-м.н., проф.; Зюман Б.В., д.вет.н., проф.; Ісаєнко В.М., д.б.н., проф.(Національний авіаційний університет, м. Київ); Комір В.М., д.т.н., проф.; Лисиченко Г.В., д.г-м.н. (Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ), проф.; Мальований М.С., д.т.н. (Національний університет «Львівська політехніка»), проф.; Маслов О.Г., д.т.н., проф.; Рудько Г.І., д.т.н., д.г.н., д.г-м.н., проф. (Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ); Рижков С.С., д.т.н., проф. (Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв); Саленко О.Ф., д.т.н., проф.; Солтус А.П., д.т.н., проф.; Степаненко С.М., д.ф-м.н., проф. (Одеський державний екологічний університет); Травлєєв А.П., д.б.н., проф.,член-кор. НАН України (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара); Чебенко В.М., к.т.н., доц.

Науковий редактор:
Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.

Відповідальний секретар:
Никифоров В.В., к.б.н., доц.


Адреса редакції: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 20. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. Кафедра екології, к. 4207.
Телефон: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua

 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

KREMENCHUG STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE NAME OF MYKHAYLO OSTROGRADSKIY


E C O L O G I C A L
S A F E T Y
SCIENTIFIC JOURNAL

Ecological safety and
 
balanced development
 
Ecological risks
 
Technologies of handling the
 
offcuts
 
Resourse and energy savings
 
Menedgement nature economy
 
Monitoring and design of the
 
of environment state
 
Medic-ecological problems of
 
humanity existence
ISSUE 2/2008 (2)
Radioecologe and
radiobiology
 
General ecology and
 
biogeocenology
 
Hydroecology and rational
 
waters resources utilization
 
Naturally-protected fund and
 
biodiversity
 
Ecological education and
 
culture
 

KREMENCHUК

Magazine « Ecological safety »
Scientific edition: Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo
Kremenchuk: KDPU, 2008. - Issue 2/2008 (2). - 124 p.

Printed in decision of Scientific advice of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo (protocol № 2 from 27 November in 2008).
Certificate about state registration of series of KV № 13008 - 1892 R from 27.06.2007

Collection publishes the articles which contain new theoretical and practical results in industries of engineerings and biological sciences.


Editor-in-chief:
Zagirnyak M.V., professor, Doctor of tech.sc., rector of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo;

Deputy of editor-in-chief:
Shmandiy V.М., professor, Doctor of tech.sc.

Editorial college:
Adamenko O.M., professor, Doctor of the humanities sc. (Ivano-Frankivsk National university of oil and gas); Alferov V.P., Soros professor, Doctor of med. sc., (Muromsk institute of the Vladimir state university, Russia); Andrusenko O.M., professor, Doctor of tech. sc.; Artamonov V.V., professor, Doctor of tech. sc.; Bakharev V.S., associate professor, candidate of tech. sc.; Bondar O.I., professor, Doctor of biol. sc. (Ecological institute of Ministry of guard of natural environment of Ukraine, Kyiv); Gomelya M.D. (National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»); Gorova A.I., professor, Doctor of biol. sc. (National mountain university, Dnepropetrovsk); Elizarov A.I., professor, Doctor of phyz.-math. sc.; Zyuman B.V., professor, Doctor of veterinary sc.; Isaenko V.M., professor, Doctor of biol. sc. (National aviation university, Kyiv); Komir V.M., professor, Doctor of tech. sc.; Lisichenko G.V., professor, Doctor of the humanities. sc. (Institute of geochemistry of environment, Kyiv); Malevaniy M.S., professor, Doctor of tech. sc. (National university « Lviv politechnic »); Maslov O.G., professor, Doctor of tech. sc.; Rud'ko G.I., professor, Doctor of tech. sc., Doctor of the geographic sc., Doctor of the gelog.-minral. sc., (State commission of Ukraine on the supplies of minerals, Kyiv); Rizhkov S.S., professor, Doctor of tech. sc. (National university of shipbuilding the name of Admiral Makarova, Mikolaiv); Salenko O.F., professor, Doctor of tech. sc.; Soltus A.P., professor, Doctor of tech. sc..; Stepanenko S.M., professor, Doctor of f.-m. sc. (Odessa state ecological university); Travleev A.P., professor, Doctor of biol. sc., (Dnepropetrovsk national university of the name is Gonchara Оlesja); Chebenko V.M., associate professor, candidate of tech. sc.

Scientific editor:
Kozlovska Т.F., associate professor, candidate of chemic. sc.

Responsible secretary:
Nikiforov V.V., associate professor, candidate of boil. sc.
Address of release: 39614, Kremenchug, Pershotravneva street, 20. Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo. Department of ecology, room 4207. Telephone: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua

 

 

Зміст

 

Лисиченко Г.В., Полькова Ю.С., Дудар Т.В.  
Визначення критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику в нормативно-правових документах
9
 
Алферов В.П.
Альтернативные дополнения к мерам по проблеме теплового загрязнения биосферы
15
 
Аверин Г.В., Звягинцева А.В.  
Опасность и риск как характеристики особых состояний экологических и техногенных систем
22
   
Шмандій В.М., Бредун В.І., Харламова О.В.
Регіональні аспекти формування сейсмічної складової екологічної небезпеки
31
.
Старчак В.Г., Пушкарьова І.Д., Дупло А.В., Костенко І.А.
Шляхи зменшення техногенного впливу на довкілля
35
 
Пляцук Л.Д., Бурла О.А.
Вплив техногенних об'єктів на гідросферу як фактор екологічного ризику
40
 
Сукач Г.О., Смертенко П.С., Гаврилюк Ю.М., Манько В.О.
Фізико-технологічні розробки експериментальних фотоприймачів на основі поруватого кремнію та фосфіду галію для моніторингу навколишнього середовища
44
 
Батлук В.А., Романцов Є.В., Стець Р.Є, Мота Я.В.
Установка для спалювання відходів
50
 
Козловская Т.Ф., Комир В.М.
Химико-термодинамический подход к определению уровней экологической опасности взрывных процессов
55
 
Шарапов Р.В., Бебнева С.И.
Анализ излучения мобильных телефонов
62
 
Бондарь С.Н., Чабанова О.Б., Недобийчук Т.В.
Исследование процесса получения биогаза из отходов плодоконсервного производства
68
 
Епифанов С.В., Гусев Ю.А., Кобрин В.Н., Нечипорук Н.В., Бугаенко О.М.
Применение разнофункционального газогенератора с многофазным разгонным устройством при ликвидации нефтяного загрязнения компонентов геосферы
73
 
Крестінков І.С., Колесниченко С.Л.
Антиоксиданти і управління якістю насіннєвого матеріалу
78
 
Никифоров В.В., Козловская Т.Ф., Дегтярь С.В.  
Химическая биология метаногенеза синезеленых водорослей и положительные эффекты их утилизации
83
 
Финогенов С.А.
Принципы геоэкологического мониторинга карстового озера
92
 
Калинихин О.Н., Краснянский М.Е., Панасенко А.И.
Исследование газообразных продуктов сгорания топливных брикетов
95
 
Шевченко Р.І.
Екологізація коньячного виробництва на основі еколого-енергетичного аналізу
102
 
Волков В.Э.
Теоретические проблемы взрывобезопасности и взрывозащиты
106
 
Винниченко В.И., Иващенко Т.Г., Казимагомедов И.Э., Костюк Т.А., Крайнов И.П.
Газогипсобетон на основе фосфогипса
113
   
Хасанов А.Т.
Роль чистой воды в обеспечении здоровья общества
116
   
T A B L E OF C O N T E N T S
 
   
Lisichenko G.V., Pol'kova Y.S., Dudar T.V.
Determination of criteria of distributing of subjects of menage on a degree risk in normatively legal documents
9
   
Alferov V.P.
Alternative adding to the measures on issue of thermal contamination of biosphere
15
   
Averin G.V., Zvyaginceva A.V.
Danger and risk as descriptions of the special states of the ecological and technogenic systems
22
   
Shmandiy V.М., Bredun V.I., Kharlamova O.V.
Regional aspects forming of seismic constituent of ecological danger
31
   
Starchak V.G., Pushkareva I.D., Duplo A.V., Kostenko I.A.
Ways diminishing of technogenic influence on an environment
35
   
Plyacuk L.D., Burla O.A.
Influence of technogenic objects is on a hydrosphere as factor of ecological risk
40
   
Sukach G.O., Smertenko P.S., Gavrilyuk U.M., Man'ko V.O.
Physical-technological developments of experimental photo-receivers based on porous silicon and phosphide of gallium for monitoring of environment
44
   
Batluk V.A., Romancov E.V., Stec R.E., Mota Y.U.
Device for incineration of wastes
50
   
Kozlovskaya T.F., Komir V.M.
Chemical -thermodynamics approach of determination of levels of ecological danger of explosive processes
55
   
Sharapov R.V., Bebneva S.I.
Analysis radiation of mobile telephones
62
   
Bondar S.N., Chabanova O.B., Nedobiychuk T.V.
Research process of receipt of biogas from wastes of fruit of can food production
68
   
Epifanov S.V., Gusev Y.A., Kobrin V.N., Nechiporuk N.V., Bugaenko O.M.
Application multifunctional generator of gas with a multiphase starting device at liquidation of oil contamination of components of geosphere
73
   
Krestinkov I.S., Kolesnichenko S.L.
Antioxidants and quality management of seminal material
78
   
Nikiforov V.V., Kozlovskaja T.F., Degtjar S.V.
Chemical biology of green-blue algae and its utilization positive effects
83
   
Finogenov S.A.
Principles of the geoecological monitoring of karstov lake
92
   
Kalinikhin O.N., Krasnyanskiy M.E., Panasenko A.I.
Research of gaseous products of combustion of fuel preforms
95
   
ShevchenkO R.I.
Ecologization of cognac production on the basis of ekologo-power to the analysis
102
   
Volkov V.E.
Theoretical problems of implosion safety and implosion protection
106
   
Vinnichenko V.I., IvaschenkO T.G., Kazimagomedov I.E., Kostyuk T.A., Kraynov I.P.
Gas-gypsum concrete on the basis of fosfogypsum
113
   
Khasanov A.T.
A role of clean water is in providing of health of society
116