МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кременчуцький державний політехнічний університет
імені Михайла Остроградського


Е К О Л О Г І Ч Н А
Б Е З П Е К А

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

 

Екологічна безпека та
 
збалансований розвиток
 
Екологічні ризики
 
Технології поводження з
 
відходами
 
Ресурсо- та енергозбереження
 
Економіка
 
природокористування
 
Моніторинг і моделювання
ВИПУСК 3-4/2008 (3-4)
стану довкілля
Медико-екологічні проблеми
 
існування людства
 
Радіоекологія та радіобіологія
 
Загальна екологія та
 
біогеоценологія
 
Гідроекологія та раціональне
 
використання водних ресурсів
 
Природно-заповідний фонд і
 
біорізноманіття
 
Екологічна освіта та культура
 

КРЕМЕНЧУК


Журнал «Екологічна безпека» Наукове видання: Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 3-4 / 2008 (3-4). – 118 с.


Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 2 від 27 листопада 2008 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 13008 – 1892 Р від 27.06.2007 р.


Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та біологічних наук.


Головний редактор:
Загірняк М.В., д.т.н., проф., ректор Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського;

Заступник головного редактора:
Шмандій В.М., д.т.н., проф.

Редакційна колегія:
Адаменко О.М., д.г-м.н, проф. (Івано-Франківський Національний університет нафти і газу); Алфьоров В.П., д.м.н., проф. (Муромський інститут Володимирського державного університету, Росія); Андрусенко О.М., д.т.н., проф.; Артамонов В.В., д.т.н., проф.;Бахарєв В.С., к.т.н., доц.; Бондар О.І., д.б.н., проф. (Екологічний інститут Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Київ); Гомеля М.Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); Горова А.І., д.б.н., проф. (Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ); Єлізаров А.І., д.ф.-м.н., проф.; Зюман Б.В., д.вет.н., проф.; Ісаєнко В.М., д.б.н., проф.(Національний авіаційний університет, м. Київ); Комір В.М., д.т.н., проф.; Лисиченко Г.В., д.г-м.н. (Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ), проф.; Мальований М.С., д.т.н. (Національний університет «Львівська політехніка»), проф.; Маслов О.Г., д.т.н., проф.; Рудько Г.І., д.т.н., д.г.н., д.г-м.н., проф. (Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ); Рижков С.С., д.т.н., проф. (Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв); Саленко О.Ф., д.т.н., проф.; Солтус А.П., д.т.н., проф.; Степаненко С.М., д.ф-м.н., проф. (Одеський державний екологічний університет); Травлєєв А.П., д.б.н., проф.,член-кор. НАН України (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара); Чебенко В.М., к.т.н., доц.

Науковий редактор:
Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.

Відповідальний секретар:
Никифоров В.В., к.б.н., доц.


Адреса редакції: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 20. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. Кафедра екології, к. 4207.
Телефон: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua

 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

KREMENCHUG STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE NAME OF MYKHAYLO OSTROGRADSKIY


E C O L O G I C A L
S A F E T Y
SCIENTIFIC JOURNAL

Ecological safety and
 
balanced development
 
Ecological risks
 
Technologies of handling the
 
offcuts
 
Resourse and energy savings
 
Menedgement nature economy
 
Monitoring and design of the
 
of environment state
 
Medic-ecological problems of
 
humanity existence
ISSUE 3-4/2008 (3-4)
Radioecologe and
radiobiology
 
General ecology and
 
biogeocenology
 
Hydroecology and rational
 
waters resources utilization
 
Naturally-protected fund and
 
biodiversity
 
Ecological education and
 
culture
 

KREMENCHUК

Magazine « Ecological safety »
Scientific edition: Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo
Kremenchuk: KDPU, 2008. - Issue 3-4/2008 (3-4). - 118 p.

Printed in decision of Scientific advice of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo (protocol № 2 from 27 November in 2008).
Certificate about state registration of series of KV № 13008 - 1892 R from 27.06.2007

Collection publishes the articles which contain new theoretical and practical results in industries of engineerings and biological sciences.


Editor-in-chief:
Zagirnyak M.V., professor, Doctor of tech.sc., rector of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo;

Deputy of editor-in-chief:
Shmandiy V.М., professor, Doctor of tech.sc.

Editorial college:
Adamenko O.M., professor, Doctor of the humanities sc. (Ivano-Frankivsk National university of oil and gas); Alferov V.P., Soros professor, Doctor of med. sc., (Muromsk institute of the Vladimir state university, Russia); Andrusenko O.M., professor, Doctor of tech. sc.; Artamonov V.V., professor, Doctor of tech. sc.; Bakharev V.S., associate professor, candidate of tech. sc.; Bondar O.I., professor, Doctor of biol. sc. (Ecological institute of Ministry of guard of natural environment of Ukraine, Kyiv); Gomelya M.D. (National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»); Gorova A.I., professor, Doctor of biol. sc. (National mountain university, Dnepropetrovsk); Elizarov A.I., professor, Doctor of phyz.-math. sc.; Zyuman B.V., professor, Doctor of veterinary sc.; Isaenko V.M., professor, Doctor of biol. sc. (National aviation university, Kyiv); Komir V.M., professor, Doctor of tech. sc.; Lisichenko G.V., professor, Doctor of the humanities. sc. (Institute of geochemistry of environment, Kyiv); Malevaniy M.S., professor, Doctor of tech. sc. (National university « Lviv politechnic »); Maslov O.G., professor, Doctor of tech. sc.; Rud'ko G.I., professor, Doctor of tech. sc., Doctor of the geographic sc., Doctor of the gelog.-minral. sc., (State commission of Ukraine on the supplies of minerals, Kyiv); Rizhkov S.S., professor, Doctor of tech. sc. (National university of shipbuilding the name of Admiral Makarova, Mikolaiv); Salenko O.F., professor, Doctor of tech. sc.; Soltus A.P., professor, Doctor of tech. sc..; Stepanenko S.M., professor, Doctor of f.-m. sc. (Odessa state ecological university); Travleev A.P., professor, Doctor of biol. sc., (Dnepropetrovsk national university of the name is Gonchara Оlesja); Chebenko V.M., associate professor, candidate of tech. sc.

Scientific editor:
Kozlovska Т.F., associate professor, candidate of chemic. sc.

Responsible secretary:
Nikiforov V.V., associate professor, candidate of boil. sc.
Address of release: 39614, Kremenchug, Pershotravneva street, 20. Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo. Department of ecology, room 4207. Telephone: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua

 

 

Зміст

 

Аверин Г.В., Москалец В.М.  
Анализ опасностей аммиачных компрессорных установок методом построения „дерева отказов"
9
 
Батлук В.А., Василів Р.М., Сукач Р.Ю.
Математичне моделювання процесу очищення повітря від пилу у відцентрово-інерційних пиловловлювачах
17
 
Калинихин О.Н., Панасенко А.И.  
Разработка технологии переработки твердых бытовых отходов и отходов коксохимических производств
21
   
Батлук В.А., Проскуріна І.В., Басов М.
Стан питання боротьби з пилом при металургійних процесах
28
.
Веретельник Т.И., Яхно О.М.
Экспериментальные исследования по определению влияния гидродинамической кавитации на основные показатели воды на городских очистных сооружениях
34
 
Козловська Т.Ф., Дейна І.П., Андрусенко О.М.
Особливості формування екологічного ризику в умовах раідоактивного забруднення регіональних урбоекосистем
40
 
Алексеева Т.Н.
Исследование окружающей среды методом биоиндикации
46
 
Дерій С.І., Титаренко Л.М.
Радіоекологічна ситуація на території Черкаської області після Чорнобильської аварії
50
 
Ермолаева В.А., Громова Е.С.
Проблемы контроля экологической безопасности лекарственных препаратов
54
 
Козловська Т.Ф., Драгобецький В.В.
Техногенно-хімічна небезпека забрудення довкілля - шкідливий чинник якості лікарських препаратів
59
 
Кір’янов О.Ф., Чередник Р.С.
Оптимізація планування маршрутів руху транспортних засобів комунальних підприємств
66
 
Пронин С.В.
Возможные пути утилизации золо-шлаковых отходов Кузнецкой ТЭЦ
70
 
Святенко А.І., Корнійко Л.М., Лебедєва М.C.,Гученко М.І.
Можливості обліку структури потоків у аеротенках
72
 
Солошич І.О., Солошич О.М.  
Методи активізації навчального процесу при вивченні дисципліни „Методика викладання у вищій школі"
75
 
Финогенов С.А.
Анализ данных геоэкологического мониторинга карстового озера
80
 
Котлик С.В., Мордарь М.Р., Ульяницкий А.В.
Программное моделирование оптимальных рецептур рациона питания в условиях ухудшения экологической обстановки
83
 
Хасанов А.Т.
Роль сорбционного материала в очистке организма
88
 
Волков В.Э.
Переход горения в детонацию
92
 
Мартинов В.Л., Солошич С.М.
Моделювання показників енергоактивних житлових будинків як шлях енергозбереження в екології
97
   
Сокол Л.М., Підліснюк В.В., Стефановська Т.Р.
Екологічне (органічне) землеробство - складова сталого сільського господарства
102
   
Даценко Л.Є.
Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами
110
   
T A B L E OF C O N T E N T S
 
   
Averin G.V., Moskalets V.M.
The analysis of ammoniac compressor plants' dangers by means of construction a "refusals' tree"
9
   
Batluk V.A., Vasiliv R.M., Sukach R.Yu.
The mathematical simulation of the air clarification process from a dust in the centered-inertial dust-catcher
17
   
Kalinikhin O.N., Panasenko A.I.
The development of technology for processing of the solid household waste and industrial waste of coke-chemical production
21
   
Batluk V.A., Proskuriba I.V., Basov M.
The state of a question about the struggle against a dust in metallurgical processes
28
   
Vepetelnik T.I., Yakhno O.M.
Experimental researches for the definition of influence of the hydrodynamical cavitation to the basic water parameters on the municipal purifying constructions
34
   
Kozlovska T.F., Deina I.P., Andrusenko A.M.
Ecological risk formation peculiarities in conditions of radioactive infection of regional urban ecosystems
40
   
Alekseeva T.N.
Environmental research by means of bioindications
46
   
Deriy S.I., Tytarenko L.M.
The radiological situation on the territory of Cherkasy Region after the Chernobyl Accident
50
   
Yermolayeva V.A., Gromova J.S.
Problems of checking the ecological security of officinal drugs
54
   
Kozlovska T.F., Dragobetskij V.V.
Man-caused chemical danger of environmental contamination is a harmful factor of officinal drugs quality
59
   
Kiryanov O.F., Cherednik R.S.
The optimization of planning of the municipal enterprises vehicles route movement
66
   
Pronin S.V.
Possible ways of ash-slag waste recycling of the Kuznetsk Thermal Power Station (TPS)
70
   
Svyatenko A.I., Korniyko L.M., Lebedeva M.S., Guchenko N.I.
The opportunities of record of the streams' structure in the aerothenks
72
   
Soloshich I.O., Soloshich O.M.
The methods of educational process activization at studying the discipline "The Teaching Technique in the Higher School"
75
   
Finogenov S.A.
The data analysis of geoecological monitoring of the karstic lake
80
   
Kotlik S.V., Mordar M.P., Ukyanitskiy A.V.
Program stimulating of optimal compoundings of a food allowance in conditions of ecological environment worsening
83
   
Khasanov A.T.
A role of sorption material in the clearing of an constitution
88
   
Volkov V.E.
A transition of the burning to the detonation
92
   
Martynov V.L., Soloshich S.M.
Parameters' modelling of the energyactive apartment houses as a way of energy saving in ecology
97
   
Sokol L.M., Pidlisnyuk V.V., Stefanovska T.P.
Ecological (organic) farming as a component of a steady agriculture
102
   
Datsenko L.Ye.
Legal aspects of biological safety at dealing with the genetic modified organisms
110