МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кременчуцький державний політехнічний університет
імені Михайла Остроградського


Е К О Л О Г І Ч Н А
Б Е З П Е К А

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

 

Екологічна безпека та
 
збалансований розвиток
 
Екологічні ризики
 
Технології поводження з
 
відходами
 
Ресурсо- та енергозбереження
 
Економіка
 
природокористування
 
Моніторинг і моделювання
ВИПУСК 1/2009 (5)
стану довкілля
Медико-екологічні проблеми
 
існування людства
 
Радіоекологія та радіобіологія
 
Загальна екологія та
 
біогеоценологія
 
Гідроекологія та раціональне
 
використання водних ресурсів
 
Природно-заповідний фонд і
 
біорізноманіття
 
Екологічна освіта та культура
 

КРЕМЕНЧУК


Журнал «Екологічна безпека» Наукове видання: Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 1 / 2009 (5). – 80 с.


Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 6 від 23 квітня 2009 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 13008 – 1892 Р від 27.06.2007 р.


Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та біологічних наук.


Головний редактор:
Загірняк М.В., д.т.н., проф., ректор Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського;

Заступник головного редактора:
Шмандій В.М., д.т.н., проф.

Редакційна колегія:
Адаменко О.М., д.г-м.н, проф. (Івано-Франківський Національний університет нафти і газу); Алфьоров В.П., д.м.н., проф. (Муромський інститут Володимирського державного університету, Росія); Андрусенко О.М., д.т.н., проф.; Артамонов В.В., д.т.н., проф.;Бахарєв В.С., к.т.н., доц.; Бондар О.І., д.б.н., проф. (Екологічний інститут Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Київ); Гомеля М.Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); Горова А.І., д.б.н., проф. (Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ); Єлізаров А.І., д.ф.-м.н., проф.; Зюман Б.В., д.вет.н., проф.; Ісаєнко В.М., д.б.н., проф.(Національний авіаційний університет, м. Київ); Комір В.М., д.т.н., проф.; Лисиченко Г.В., д.г-м.н. (Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ), проф.; Мальований М.С., д.т.н. (Національний університет «Львівська політехніка»), проф.; Маслов О.Г., д.т.н., проф.; Рудько Г.І., д.т.н., д.г.н., д.г-м.н., проф. (Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ); Рижков С.С., д.т.н., проф. (Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв); Саленко О.Ф., д.т.н., проф.; Солтус А.П., д.т.н., проф.; Степаненко С.М., д.ф-м.н., проф. (Одеський державний екологічний університет); Травлєєв А.П., д.б.н., проф.,член-кор. НАН України (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара); Чебенко В.М., к.т.н., доц.

Науковий редактор:
Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.

Відповідальний секретар:
Никифоров В.В., к.б.н., доц.


Адреса редакції: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 20. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. Кафедра екології, к. 4207.
Телефон: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua

 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

KREMENCHUG STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE NAME OF MYKHAYLO OSTROGRADSKIY


E C O L O G I C A L
S A F E T Y
SCIENTIFIC JOURNAL

Ecological safety and
 
balanced development
 
Ecological risks
 
Technologies of handling the
 
offcuts
 
Resourse and energy savings
 
Menedgement nature economy
 
Monitoring and design of the
 
of environment state
 
Medic-ecological problems of
 
humanity existence
ISSUE 1/2009 (5)
Radioecologe and
radiobiology
 
General ecology and
 
biogeocenology
 
Hydroecology and rational
 
waters resources utilization
 
Naturally-protected fund and
 
biodiversity
 
Ecological education and
 
culture
 

KREMENCHUК

Magazine « Ecological safety »
Scientific edition: Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo
Kremenchuk: KDPU, 2008. - Issue 1/2009 (5). - 80 p.

Printed in decision of Scientific advice of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo (protocol № 6 from 23 April in 2009).
Certificate about state registration of series of KV № 13008 - 1892 R from 27.06.2007

Collection publishes the articles which contain new theoretical and practical results in industries of engineerings and biological sciences.


Editor-in-chief:
Zagirnyak M.V., professor, Doctor of tech.sc., rector of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo;

Deputy of editor-in-chief:
Shmandiy V.М., professor, Doctor of tech.sc.

Editorial college:
Adamenko O.M., professor, Doctor of the humanities sc. (Ivano-Frankivsk National university of oil and gas); Alferov V.P., Soros professor, Doctor of med. sc., (Muromsk institute of the Vladimir state university, Russia); Andrusenko O.M., professor, Doctor of tech. sc.; Artamonov V.V., professor, Doctor of tech. sc.; Bakharev V.S., associate professor, candidate of tech. sc.; Bondar O.I., professor, Doctor of biol. sc. (Ecological institute of Ministry of guard of natural environment of Ukraine, Kyiv); Gomelya M.D. (National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»); Gorova A.I., professor, Doctor of biol. sc. (National mountain university, Dnepropetrovsk); Elizarov A.I., professor, Doctor of phyz.-math. sc.; Zyuman B.V., professor, Doctor of veterinary sc.; Isaenko V.M., professor, Doctor of biol. sc. (National aviation university, Kyiv); Komir V.M., professor, Doctor of tech. sc.; Lisichenko G.V., professor, Doctor of the humanities. sc. (Institute of geochemistry of environment, Kyiv); Malevaniy M.S., professor, Doctor of tech. sc. (National university « Lviv politechnic »); Maslov O.G., professor, Doctor of tech. sc.; Rud'ko G.I., professor, Doctor of tech. sc., Doctor of the geographic sc., Doctor of the gelog.-minral. sc., (State commission of Ukraine on the supplies of minerals, Kyiv); Rizhkov S.S., professor, Doctor of tech. sc. (National university of shipbuilding the name of Admiral Makarova, Mikolaiv); Salenko O.F., professor, Doctor of tech. sc.; Soltus A.P., professor, Doctor of tech. sc..; Stepanenko S.M., professor, Doctor of f.-m. sc. (Odessa state ecological university); Travleev A.P., professor, Doctor of biol. sc., (Dnepropetrovsk national university of the name is Gonchara Оlesja); Chebenko V.M., associate professor, candidate of tech. sc.

Scientific editor:
Kozlovska Т.F., associate professor, candidate of chemic. sc.

Responsible secretary:
Nikiforov V.V., associate professor, candidate of boil. sc.
Address of release: 39614, Kremenchug, Pershotravneva street, 20. Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo. Department of ecology, room 4207. Telephone: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@polytech.poltava.ua

 

 

Зміст

 

Shmandiy V.M., Kharlamova O.V.  
Influence of territorial society on substantial diminishing of sociogen factors of ecological Threats of handing consumption waste
9
 
Петра Беднарова, Алена Хинкова
Пути оценки эколого-гигиенической безопасности интерьера построек и помещений
13
 
Шарапов Р.В., Шарапова Е.В.  
Проблема интеграции электронных коллекций состояния экосистем
17
   
Челядін Л.І., Григорчук Л.І., Челядін В.Л.
Обладнання очищення стічних вод і його вплив на гідросферний фактор екологічної безпеки об'єкту.
20
.
Козловська Т.Ф., Дейна І.П., Ладигіна А.В., Драгобецький В.В.
Визначення критеріїв впливу токсичних речовин промислових відходів із застосуванням методології екологічного ризику
26
 
Гуділова А.П., Шмандій В.М., Гученко М.І.
Концептуальні підходи до аналізу формування екологічної небезпеки газопостачальної системою.
30
 
Алексеева Т.Н.
Методические аспекты исследования экологического состояния почв агроценозов
36
 
Солошич І.О., Андрусенко О.М.
Вплив транспортних потоків центральної частини м. Кременчука на рівень забруднення атмосферного повітря
40
 
Сокур Н.И., Гаврилов П.Е.
Эколого-экономические подходы в решении проблемы экологической безопасности
45
 
Святенко А.І., Лебедєва М.С., Андрусенко О.М.
Деякі технологічні рішення щодо покращення процесу біологічного очищення стічних вод.
53
 
Никифоров В.В., Никифорова Е.А.
Палеонтологические данные о трансформации биоты Среднего Приднепровья в социально-историческом аспекте взаимодействия человека и природы.
56
 
Гученко М.М., Козловська Т.Ф., Гученко М.І.
Дослідження причинно-наслідкових зв'язків між експозицією хлорорганічних сполук і станом здоров'я населення.
62
 
Бахарєв В.С., Корцова О.Л., Жарікова М.О., Гущин О.В.
Шкідливі звички як чинник формування екологічної небезпеки імпактного рівня
68
 
Шалугін В.С., Васюков Д.О., Підсечина П.Г.  
Моніторинг руслового процесу каскаду дніпровських водосховищ.
73
 
T A B L E OF C O N T E N T S
 
   
Shmandiy V.M., Kharlamova O.V.
Influence of territorial society on substantial diminishing of sociogen factors of ecological threats of handing consumption waste
9
   
Bednarova Petrа, Khinkova Alain
Ways of estimation of ecologic-hygienicall safety of interior of buildings and apartments
13
   
Sharapov R.V., Sharapova J.V.
Problem of integration of electronic collections of the state of ecosystems
17
   
Tcheljadin L.I., Grigortchuk L.I., Tcheljadin V.I.
Equipment of flows waters treatment and his influence on the hydrosphere factor of ecological safety object
20
   
Kozlovska T.F, Deina I.P., Ladigina A.V., Dragobeckij V.V.
Determination of criteria of influencing of toxic matters of industrial offcuts with by application of methodology of ecological risk
26
   
Gudilova A.P., Shmandij V.M., Gutchenko M.I.
Conceptual approaches to the analysis of forming of ecological danger gas-supplying systems
30
   
Alekseeva T.N.
Methodical aspects of research of the ecological state of soils of agrocenos
36
   
Soloshitch I.O., Andrusenko O.M.
Influence of transporting streams of central part of Kremenchug on a level contamination atmospheric air
40
   
Sokur N.I., Gavrilov P.Je.
Ecologic-economical approach in decision of problem ecological safety
45
   
Svjatenko A.I., Lebedeva M.S., Andrusenko O.M.
Some technological decisions in relation to the improvement of process of bioscrubbing flows water
53
   
Nikiforov V.V., Nikiforova Je.A.
Paleontology information about transformation of biota of Middle Dnieper area in the socially-historical aspect of cooperation of man and nature
56
   
Gutchenko M.M., Kozlovska T.F., Gutchenko М.І.
Research of reason-consequence connections between the display of hlororganic connections and the state of health population
62
   
Baharev V.S., Kortsova O.L., Zarikova M.O., Gushtchin O.V.
Harmful habits as the factor of forming of ecological danger of impact level
68
   
Shalugin V.S., Vasjukov D.O., Pidsetchina P.G.
Monitoring of river-bed process of cascade of the Dnepr storage pools
73