МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кременчуцький державний університет
імені Михайла Остроградського


Е К О Л О Г І Ч Н А
Б Е З П Е К А

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

 

Екологічна безпека та збалансований розвиток
 
Екологічні ризики
 
Технології поводження з відходами
 
Ресурсо- та енергозбереження
 
Економіка природокористування
 
Моніторинг і моделювання стану довкілля
ВИПУСК 2/2009 (6)
Медико-екологічні проблеми існування людства
Радіоекологія та радіобіологія
 
Загальна екологія та біогеоценологія
 
Гідроекологія та раціональне використання водних ресурсів
 
Природно-заповідний фонд і біорізноманіття
 
Екологічна освіта та культура
 
 
 
 

КРЕМЕНЧУК


Журнал «Екологічна безпека» Наукове видання: Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 2 / 2009 (6). – 80 с.

ISSN 2073-5057


Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 2 від 25 чеврня 2009 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 13008 – 1892 Р від 27.06.2007 р.


Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та біологічних наук.


Головний редактор:
Загірняк М.В., д.т.н., проф., ректор Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського;

Заступник головного редактора:
Шмандій В.М., д.т.н., проф.

Редакційна колегія:
Адаменко О.М., д.г-м.н, проф. (Івано-Франківський Національний університет нафти і газу); Алфьоров В.П., д.м.н., проф. (Муромський інститут Володимирського державного університету, Росія); Андрусенко О.М., д.т.н., проф.; Артамонов В.В., д.т.н., проф.;Бахарєв В.С., к.т.н., доц.; Бондар О.І., д.б.н., проф. (Екологічний інститут Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, м. Київ); Гомеля М.Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); Горова А.І., д.б.н., проф. (Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ); Єлізаров А.І., д.ф.-м.н., проф.; Зюман Б.В., д.вет.н., проф.; Ісаєнко В.М., д.б.н., проф.(Національний авіаційний університет, м. Київ); Комір В.М., д.т.н., проф.; Лисиченко Г.В., д.г-м.н. (Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ), проф.; Мальований М.С., д.т.н. (Національний університет «Львівська політехніка»), проф.; Маслов О.Г., д.т.н., проф.; Рудько Г.І., д.т.н., д.г.н., д.г-м.н., проф. (Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ); Рижков С.С., д.т.н., проф. (Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв); Саленко О.Ф., д.т.н., проф.; Солтус А.П., д.т.н., проф.; Степаненко С.М., д.ф-м.н., проф. (Одеський державний екологічний університет); Травлєєв А.П., д.б.н., проф.,член-кор. НАН України (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара); Чебенко В.М., к.т.н., доц.

Науковий редактор:
Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.

Відповідальний секретар:
Никифоров В.В., к.б.н., доц.


Адреса редакції: 39600, Кременчук, вул. Першотравнева, 20. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського. Кафедра екології, к. 4207.

Телефон: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@kdu.edu.ua


 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

KREMENCHUG STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE NAME OF MYKHAYLO OSTROGRADSKIY


E C O L O G I C A L
S A F E T Y
SCIENTIFIC JOURNAL

Ecological safety and
 
balanced development
 
Ecological risks
 
Technologies of handling the
 
offcuts
 
Resourse and energy savings
 
Menedgement nature economy
 
Monitoring and design of the
 
of environment state
 
Medic-ecological problems of
 
humanity existence
ISSUE 2/2009 (6)
Radioecologe and
radiobiology
 
General ecology and
 
biogeocenology
 
Hydroecology and rational
 
waters resources utilization
 
Naturally-protected fund and
 
biodiversity
 
Ecological education and
 
culture
 

KREMENCHUК

Magazine « Ecological safety »
Scientific edition: Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo
Kremenchuk: KDPU, 2008. - Issue 2/2009 (6). - 80 p.

ISSN 2073-5057

Printed in decision of Scientific advice of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo (protocol № 6 from 25 June in 2009).
Certificate about state registration of series of KV № 13008 - 1892 R from 27.06.2007

Collection publishes the articles which contain new theoretical and practical results in industries of engineerings and biological sciences.


Editor-in-chief:
Zagirnyak M.V., professor, Doctor of tech.sc., rector of the Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo;

Deputy of editor-in-chief:
Shmandiy V.М., professor, Doctor of tech.sc.

Editorial college:
Adamenko O.M., professor, Doctor of the humanities sc. (Ivano-Frankivsk National university of oil and gas); Alferov V.P., Soros professor, Doctor of med. sc., (Muromsk institute of the Vladimir state university, Russia); Andrusenko O.M., professor, Doctor of tech. sc.; Artamonov V.V., professor, Doctor of tech. sc.; Bakharev V.S., associate professor, candidate of tech. sc.; Bondar O.I., professor, Doctor of biol. sc. (Ecological institute of Ministry of guard of natural environment of Ukraine, Kyiv); Gomelya M.D. (National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»); Gorova A.I., professor, Doctor of biol. sc. (National mountain university, Dnepropetrovsk); Elizarov A.I., professor, Doctor of phyz.-math. sc.; Zyuman B.V., professor, Doctor of veterinary sc.; Isaenko V.M., professor, Doctor of biol. sc. (National aviation university, Kyiv); Komir V.M., professor, Doctor of tech. sc.; Lisichenko G.V., professor, Doctor of the humanities. sc. (Institute of geochemistry of environment, Kyiv); Malevaniy M.S., professor, Doctor of tech. sc. (National university « Lviv politechnic »); Maslov O.G., professor, Doctor of tech. sc.; Rud'ko G.I., professor, Doctor of tech. sc., Doctor of the geographic sc., Doctor of the gelog.-minral. sc., (State commission of Ukraine on the supplies of minerals, Kyiv); Rizhkov S.S., professor, Doctor of tech. sc. (National university of shipbuilding the name of Admiral Makarova, Mikolaiv); Salenko O.F., professor, Doctor of tech. sc.; Soltus A.P., professor, Doctor of tech. sc..; Stepanenko S.M., professor, Doctor of f.-m. sc. (Odessa state ecological university); Travleev A.P., professor, Doctor of biol. sc., (Dnepropetrovsk national university of the name is Gonchara Оlesja); Chebenko V.M., associate professor, candidate of tech. sc.

Scientific editor:
Kozlovska Т.F., associate professor, candidate of chemic. sc.

Responsible secretary:
Nikiforov V.V., associate professor, candidate of boil. sc.
Address of release: 39614, Kremenchug, Pershotravneva street, 20. Kremenchug state polytechnic university of the name of Michael Ostrogradskogo. Department of ecology, room 4207. Telephone: (05366)3-10-19. Е-mail: ecol@kdu.edu.ua

 

 

Зміст

 

Шмандій В.М., Гордова М.О., Святенко А.І.  
Повторне використання забруднених стоків на теплоелектроцентралях
7
 
Мальований М.С., Дячок В.В., Ятчишин Ю.Й.
Аналіз рівноважних станів процесу екстрагування з твердих тіл органічного походження
10
 
Гученко М.І., Никифоров В.В., Сидоренко В.М., Гученко М.М., Мілашенко А.М.  
Застосування методів сегментації зображень у задачі розпізнавання екосистем регіонального ландшафтного парку „Кременчуцькі плавні” на аерофотознимках
17
   
Hynkova Alena, Bedna'rova' Petra
Dampness a biological attack of roofs and wooden ceilings
21
.
Сокур Н.И., Гаврилов П.Е.
Экологические и экономические аспекты развития экологически чистого производства
26
 
Ткачов Ю.Н., Драгобецкий В.В.
Теоретические основы организации комплексной технологи утилизации отходов
34
 
Бондар С.М., Чабанова О.Б., Недобійчук Т.В.
Дослідження процесів утилізації рослинних відходів харчової галузі методом сушіння в завислому шарі.
40
 
Козловська Т.Ф., Мамедов О.І., Мазницька О.В., Орел В.І.
Чинники формування геохімічного ризику підземних і поверхневих вод району розташування ставка-випарника ЗАТ „Укртатнафта”
44
 
Бездєнєжних Л.А., Алексєєва Т.М.
Можливості адсорбційного очищення стічних вод від іонів важких металів.
54
 
Міщенко Л.В.
Геоекологічний стан компонентів довкілля в басейні р. Тиси (Закарпаття)
58
 
Кириченко О.В., Кочубей В.В., Мальований М.С., Друзюк В.М.
Дослідження структурних особливостей карбонатовмісних природних і модифікованих бентонітових глин
64
 
Гурець Л.Л.
Вибір високоефективного газоочисного обладнання з метою запобігання забруднення атмосфери
69
 
Финогенов С.А.
Применение искажения поляризационных характеристик электрического поля при геологическом мониторинге.
73