Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Меню

Положення про бібліотеку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Кременчуцького національного
університету ім. М. Остроградського
_____________________ М. В. Загірняк
«____»_______________________2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

1. Загальні положення

1.1 Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом вищого навчального закладу.

1.2 Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими начальними закладами України, Статутом університету, а також цим положенням.

1.3 Загальне методичне керівництво бібліотекою університету, незалежно від відомчого підпорядкування, здійснює Науково-методична комісія Міносвіти України, зональні та обласні методичні ради вузівських бібліотек.

2.Завдання бібліотеки

2.1 Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб читачів.

2.2 Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників університету та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів згідно з правилами користування бібліотекою.

2.3 Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.4 Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5 Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і електронних носіїв інформації.

2.6 Розширення номенклатури бібліографічних послуг, підвищення їх якості на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліографічних процесів. Використання елементів господарського розрахунку.

2.7 Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.

2.8 Координація діяльності бібліотеки із структурними підрозділами, кафедрами та відділами університету. Співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств, органами науково-технічної інформації.

2.9 Налагодження прямих зв'язків з бібліотеками інших країн, співробітництво з освітніми фондами, залучення діаспори до розвитку бібліотек вищих навчальних закладів України.

2.10 Налагодження зв'язків з бібліотеками інших вищих навчальних закладів України.

3. Зміст роботи

3.1.Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

3.1.1. Організовує обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та в інших підрозділах бібліотеки.

3.1.2. Реалізує взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу (МБА), внутрішнього та міжвузівського бібліотечного книгообміну.

3.1.3. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпезпечення інформаційних запитів науковців та студентів вищого університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.1.4 Підвищує ефективність інформаційного забезпечення за рахунок взаємодії з органами научно-технічної інформації (НТІ) та забезпечує читачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

3.1.5. Розробляє і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі вищого університету, виконує всі види бібліографічних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо.

3.1.6. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання в освітньому процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій тощо.

3.2. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової та навчальної літератури, згідно з навчальними планами, програмами та відповідно до тематики наукових досліджень університету.

3.2.1. Систематично аналізує рух бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання.

3.2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію та консервацію.

3.2.3. Веде роботу щодо пропаганди та розкриття бібліотечних фондів шляхом проведення масових заходів, згідно затвердженого плану.

3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних і тематичних картотек, традиційних і сучасних електронних носіїв інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.4. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.5. Веде господарсько-економічну діяльність, спрямовану на покращення умов праці читачів та співробітників бібліотеки відповідно до наданих повноважень.

3.6. Вивчає і впроваджує у практику передовий бібліотечний досвід, а також результати бібліотечних науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на нові бібліотечні технології.

3.7. Здійснює науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) спрямовану на вдосконалення всіх напрямів діяльності бібліотеки.

3.8. Організовує роботу працівників бібліотеки з комп'ютерною технікою в автоматизованих системах.

4. Управління. Структура та штати.
Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Керівництво роботою бібліотеки здійснює директор, який підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті.

4.2.Директор бібліотеки призначається наказом ректора університету.

4.3. Директор повністю відповідає за роботу бібліотеки, видає розпорядження та накази, обов'язкові для всіх працівників бібліотеки.

4.4. Витрати на утримання бібліотеки передбачаються загальним кошторисом університету.

4.5. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки відповідно до законодавства України.

4.6. Структура та штати бібліотеки затверджуються ректором університету.

4.7. Керівництво університету забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп'ютерною технікою і технічними засобами, обладнанням і устаткуванням.

4.8. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.9. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів та співробітників бібліотеки визначаються Посадовими інструкціями, Положенням і Правилами користування бібліотекою.

4.10.Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.

4.11.Бібліотека університету налічує:

- 3 абонементи (абн. №1(ауд. №1215), абн. №2(ауд. №1114) та абн. для працівників(ауд. №5203));

- 4 читальні зали ( ч/з №1 (ауд. №1216) ,ч/з №2 ( ауд. №7201), ч/з НТБ (ауд. № 5203);

- відділ комплектування та обробки літератури (ауд. №5206);

- довідково- бібліографічний відділ (ауд. №5204);

- сектор інформаційних технологій та електронна бібліотека (ауд. №1122)

5. Бібліотека має право

5.1. Представляти університет у різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

5.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.3. Приймати участь в розробці структури та штатного розкладу бібліотеки, здійснювати у встановленому порядку підбір та розстановку кадрів.

Проректор   з   науково  -  педагогічної
роботи та новітніх технологій в освіті
Кременчуцького             національного
університету  ім.  М. Остроградського
____________________  С.А. Сергієнко
«____»____________________  2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про електронну бібліотеку Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського

1. Загальні положення

1.1 Положення розроблене на основі Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення Національної електронної бібліотеки України «Бібліотека – ¬ ХХІ» (надалі - Концепції); Закону України „Про бібліотеку та бібліотечну справу”; Положення про бібліотеку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та Правилами користування бібліотекою університету.

1.2. Електронна бібліотека (надалі – ЕБ) університету – інформаційна система, яка забезпечує збір, надійне зберігання та ефективне використання різноманітних фондів електронних документів. Електронна бібліотека є складовою бібліотеки університету.

2. Завдання бібліотеки

2.1. ЕБ створюється з метою забезпечення доступу користувачів до інформаційних ресурсів, що сприяє творчим пошукам викладачів, аспірантів та студентів університету та розвитку.

2.2. Основні завдання ЕБ:

- збір, накопичення та обробка навчальної й навчально-допоміжної інформації (у тому числі тієї, що створюється науковцями, викладачами, аспірантами та студентами університету) відповідно до освітніх програм університету, електронних версій художньої, словниково-довідникової літератури;
- оцифрування раритетних, малотиражних та ін. підручників, посібників;
- ведення електронного каталогу інформаційних ресурсів на електронних носіях;
- ведення бази даних з метою обліку існуючих книг, методичних посібників та періодичних видань, внесення та корегування даних про нові надходження;
- надання консультативної допомоги користувачам;
- ведення електронної системи обліку електронних ресурсів відповідно до встановленого порядку;
- забезпечення доступу користувачів різних рівнів до інформаційних ресурсів;
- оформлення та формування електронних довідок (адресних, пошукових, бібліографічних та ін.).

2.3. ЕБ зобов'язана розробляти і виконувати заходи щодо:
- захисту електронних ресурсів і недопущення несанкціонованого доступу до комп'ютерів і комп'ютерних мереж;
- своєчасного копіювання та збереження електронних ресурсів;
- забезпечення потрібного режиму збереження бібліотечного фонду;
- забезпечення відповідного санітарно-гігієнічного режиму й сприятливих умов для обслуговування користувачів.

2.4. ЕБ за допомогою відповідних комп'ютерних, програмних, аудіо-, відео-, фото-, телекомунікаційних засобів забезпечує:
- організацію індивідуальної роботи користувачів з навчальними та навчально-допоміжними матеріалами на сучасних електронних носіях;
- організацію доступу до Інтернету та електронної пошти;
- створення презентацій та Інтернет-проектів, роботи з графічними та відеооб'єктами, виготовлення друкованих матеріалів;
- організацію колективних занять та колективних переглядів з використанням сучасних медіа матеріалів.

3. Управління. Структура та штати.
Матеріально-технічне забезпечення

3.1. Штатний розклад ЕБ встановлюється ректором університету за поданням директора бібліотеки університету.

3.2. Сектор інформаційних технологій та Електронна бібліотека є структурним підрозділом бібліотеки, та підпорядковується директору бібліотеки. Працівники сектору призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки відповідно до законодавства України.

3.3 Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність Сектору інформаційних технологій та Електронної бібліотеки та співробітників Сектору визначаються Посадовими інструкціями, Положенням і Правилами користування бібліотекою.

3.4. ЕБ повинна мати не менше ніж 20 комп'ютерів, поєднаних локальною мережею та забезпечених доступом до Інтернету.

3.5. Працівники Сектору інформаційних технологій та Електронної бібліотеки несуть відповідальність за збереження майна Сектору відповідно до діючого законодавства.

3.6. ЕБ повинна бути забезпечена професійними кадрами, рекомендовано:
- провідний фахівець - інженер з комп’ютерних технологій;
- інженер ІІ категорії;
- інженер ІІ категорії;
- інженер;
- адміністратор

3.7. Конкретний перелік обладнання, системних, прикладних та інструментальних програм визначається безпосередньо до поточних потреб та стратегічних планів закладу. У бюджеті університету мають бути передбачені витрати на комп’ютерну техніку, оргтехніку і витратні матеріали.

4. Наповнення фонду електронної бібліотеки

4.1 Електронні видання:
- електронні напрацювання викладачів, науковців університету (навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні посібники, статті тощо);
- електронні версії друкованих видань, у тому числі створені в бібліотеці за допомогою сканування текстів;
- електронні підручники;
- нормативно-правова база;
- методичні посібники;
- художні тексти;
- періодичні видання.

4.2 Мультимедійні засоби навчання.

4.3 Інформація про бібліотеку (історія створення, положення, правила користування, режим роботи тощо).

4.4 Посилання на ресурси Інтернет-мережі, корисні для користувача і відібрані бібліотекарем (наприклад: адреси електронних бібліотек, сайти бібліотек вузів, архів бібліографічних довідок та ін.).

Проректор з НПНТ                            С.А. Сергієнко

Директор бібліотеки                        О.В. Груніч

© 2014 КрНУ