КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕЛЕКТРОПРИВОДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Участь у конкурсах

Патентно-ліцензійна робота

Розробки

Перелік НДР

Дисертації

Аспірантура

Олімпіади

Студентська наука

Наукова спiвпраця

Виставки

Семінари та конференції

Кафедральні семінари
Список аспірантів кафедри САУЕ станом на 30.12. 2010 р.

АСПІРАНТУРА
На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 05.09.03 - "Електротехнічні комплекси та системи"
Обов'язкові документи до вступу в аспірантуру
1. Заява.
2. Особовий листок з обліку кадрів.
3. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
4. Медична довідка про стан здоров'я за формою № 286-У.
5. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію ностріфікованого диплома).
6. Дві фотокартки (розміром 3х4 см).
7. Письмовий висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди  з вступником до аспірантури.
8. Типова угода про підготовку аспіранта або контракт.
9. Посвідчення про складання кандидатських іспитів).
10. Рішення вченої ради про рекомендацію до вступу в аспірантуру (якщо воно є).
11. Рекомендація ДЕК (якщо вонв є).
12. Приписне свідотство.
13. Ідентифікаційний код.
14. Розписка.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до аспірантури
проводиться з 1 червня.

За довідками звертатися за адресою:
39614, м.Кременчук,  вул. .Першотравнева, 20,
корпус №7, ауд.7205,
тел.:2-33-94.

Орієнтовний перелік питань для здачі вступного іспиту до аспірантури
за спеціальністю 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи

1. Несиметричні режими асинхронних двигунів.
2. Наведіть схеми та поясніть принципи керування (пуск, гальмування, реверс) електроприводів в функції швидкості (е.р.с.)
3. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь двомасової електромеханічної системи з урахуванням пружності з'єднання.
4. Безпосередні перетворювачі частоти. Характеристики та принцип дії.
5. Система генератор-двигун зі зворотними зв'язками за швидкістю та відсічкою за струмом.
6. Розкрийте основні поняття концепції збуреного-незбуреного руху.
7. Наведіть лінеаризовану модель двигуна постійного струму з послідовним збудженням та вирази для розрахунку його параметрів.
8. Принцип роботи СІФК у тиристорних регуляторах напруги.
9. Закони частотного керування.
10. Поясніть принципи стабілізації швидкості обертання в одноконтурній системі з від'ємним зворотнім зв'язком за швидкістю. Проаналізуйте статичні та динамічні характеристики такої системи.
11. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь лінеаризованої моделі асинхронного двигуна.
12. Принцип роботи широтно-імпульсного перетворювача.
13. Система АВК. Електромеханічні властивості та характеристики при регулюванні швидкості.
14. Поясніть принципи побудови систем векторного керування.
15. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь асинхронного двигуна з урахуванням зміни опору кола ротора.
16. Безпосередні перетворювачі частоти.
17. Перехідні режими двигуна постійного струму з незалежним збудженням.
18. Поясніть принципи оптимізації контуру швидкості за симетричним оптимумом при наявності оптимізованого контуру струму в системах підпорядкованого регулювання та дайте характеристику показникам якості керування при зміні впливів завдання та збурюючих дій.
19. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь двигуна постійного струму зі змішаним збудженням.
20. Інвертор, який веде мережа. Принцип роботи.
21. Вибір потужності двигунів з тривалим режимом роботи.
22. Поясніть принципи побудови багатоконтурних систем автоматичного керування з загальним суматором.
23. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь двохдвигунного ЕП з асинхронним двигуном із жорстким зв'язком валів.
24. Робота випрямляча на RL - ланцюг. Регулювальна характеристика випрямляча.
25. Розрахунок і побудова швидкісних і механічних характеристик двигунів з послідовним збудженням.
26. Поясніть принцип оптимізації контуру струму за модульним оптимумом в системах підпорядкованого регулювання та дайте характеристику показникам якості.
27. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь лінеаризованої моделі асинхронного двигуна з урахуванням напруги та частоти живлення за законом  .
28. Перетворення змінної напруги на постійну. Конструкції випрямлячів.
29. Система перетворювач частоти-асинхронний двигун. Електромеханічні властивості та характеристики при регулюванні швидкості.
30. Поясніть принципи стабілізації швидкості обертання в одноконтурній системі з додатнім зворотнім зв'язком за струмом. Проаналізуйте статичні і динамічні характеристики такої системи.
31. Скласти структурну схему та записати систему диференціальних рівнянь двигуна постійного струму з незалежним збудженням з урахуванням зміни опору кола якоря.
32. Тиристорні регулятори змінної напруги. Робота однофазного тиристорного регулятора змінної напруги на   - ланцюг.
33. Електричний вал. Загальні положення. Принципи роботи.
34. Поясніть принципи регулювання струму та швидкості в двоконтурній системі з загальним суматором з нелінійними від'ємними зворотними зв'язками за струмом та швидкістю. Дайте характеристику режимам роботи.
35. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь електроприводу генератор-двигун з обмоткою паралельного збудження генератора.
36. Принципи роботи послідовних широтно-імпульсних перетворювачів.
37. Вибір потужності двигунів при повторно-короткочасному навантаженні.
38. Наведіть основні поняття та поясніть принципи оптимізації в системах підпорядкованого регулювання.
39. Наведіть лінеаризовану модель двигуна постійного струму з незалежним збудженням та вирази для розрахунку його параметрів.
40. Трьохфазні випрямлячі. Принцип дії та часові діаграми.
41. Дводвигунний привод постійного струму з двигунами незалежного збудження з жорстким зв'язком валів.
42. Наведіть схеми та поясніть принципи керування (пуск, гальмування, реверс) електроприводів в функції часу.
43. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь лінеаризованої моделі СД з урахуванням регулювання струму обмотки збудження.
44. Реверсивний широтно-імпульсний перетворювач постійної напруги на повністю керованих вентилях. Принцип дії.
45. Перехідні процеси в асинхронному двигуні.
46. Поясніть принцип регулювання швидкості обертання та струму збудження при двозонному регулюванні.
47. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь електроприводу генератор - двигун з тиристорним збудженням генератора.
48. Тиристорні регулятори змінної напруги. Робота однофазного тиристорного регулятора змінної напруги на   - ланцюг.
49. Приведення моментів зусиль та моментів інерції до одного валу.
50. Наведіть схеми та поясніть принципи керування (пуск, гальмування, реверс) електроприводів в функції струму.
51. Наведіть лінеаризовану модель СД та вирази для розрахунку її параметрів.
52. Пояснити принципи роботи та навести схеми тиристорних і транзисторних ключів.
53. Способи регулювання швидкості обертання асинхронних двигунів. Штучні характеристики асинхронних двигунів.
54. Поясніть принципи оптимізації контуру швидкості за модульним оптимумом при наявності оптимізованогоо контуру струму в системах підпорядкованого регулювання та дайте характеристику показникам якості керування при зміні впливів завдання та збурюючих дій.
55. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь лінеаризованої моделі асинхронного двигуна з урахуванням регулювання напруги та частоти живлення за законом  .
56. Однофазний мостовий випрямляч. Принцип роботи та часові діаграми.
57. Вирівнювання навантаження дводвигунних електроприводів.
58. Поясніть принципи стабілізації швидкості обертання в одноконтурній системі з від'ємним зворотнім зв'язком за напругою. Проаналізуйте статичні та динамічні характеристики такої системи.
59. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь дводвигунного електроприводу з двигуном постійного струму незалежного збудження з жорстким зв'язком валів.
60. Класифікація широтно-імпульсних перетворювачів постійної напруги та їх призначення.
61. Система ТП-Д. Електромеханічні властивості та характеристики при регулюванні швидкості.
62. Дайте поняття про спостережливість та керованість об'єкта регулювання. Поясніть принципи побудови систем автоматичного керування зі спостерігачами стану.
63. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь лінеаризованої моделі асинхронного двигуна з урахуванням регулювання напруги та частоти живлення за законом  .
64. Автономний інвертор струму. Принцип роботи та часові діаграми.
65. Дводвигунний привод з жорстким зв'язком валів асинхронних двигунів з фазним та короткозамкненим ротором.
66. Що розуміється під частотним керуванням асинхронного двигуна? Що приймається за критерій оптимальності при виборі закону частотного керування.
67. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь лінеаризованої моделі асинхронного двигуна в режимі динамічного гальмування.
68. Комутація вентилів. Послідовне та паралельне їх вмикання.
69. Система ВД. Електромеханічні властивості та характеристики при регулюванні швидкості.
70. Поясніть принципи адаптивного регулювання швидкості в системах автоматичного керування.
71. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь дводвигунного електроприводу з СД з жорстким зв'язком валів.
72. Принцип "горизонтального" керування випрямлячами.
73. Система генератор - двигун зі зворотними зв'язками за струмом та швидкістю.
74. Поясніть принципи адаптивного регулювання струму в системах автоматичного керування.
75. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь лінеаризованої моделі асинхронного двигуна з урахуванням регулювання напруги та частоти живлення за законом  .
76. Поясніть принцип роботи резонансних інверторів.
77. Механічні властивості двигунів з послідовним збудженням.
78. Проаналізуйте, як змінюється критичний момент та критичне ковзання при регулюванні швидкості асинхронного двигуна з використанням різних законів частотного керування.
79. Скласти структурну схему та записати систему диференційних рівнянь дводвигунного електроприводу з двигуном постійного струму послідовного збудження з жорстким зв'язком валів.
80. Автономний інвертор напруги. Принцип роботи та часові діаграми.
статистика
Погода в Кременчуге
Аспірант
Керівник
Тема диссертації
Пилипенко В.П.
Родькін Д.Й.
Система автономного резервного живлення сільськогосподарських споживачів
Ковальчук В.Г.
Коренькова Т.В.
Електромеханічні системи підвищення керованості насосних станцій комунального та промислового водопостачання
Ченчевой В.В.
Родькін Д.Й.
Система генерування енергії з поліпшеними характеристиками вихідної напруги
Хребтова О.А.
Родькін Д.Й.
Розробка системи формування характеристик трогання та пуску на базі системи перетворювач частоти-асинхронний двигун
Притченко О.В.
Калінов А.П.
Комп’ютеризовані електромеханічні лабораторні комплекси з фізичним моделюванням технологічного навантаження та кінематичних зв’язків
Сулім А.О.
Родькін Д.Й.
Система керування енергообмінними процесами в пристроях навантаження електромеханічних перетворювачів
Скрипников О.В.
Чорний О.П.
Система управління положенням ротора синхронного двигуна насосного агрегату
Калайда В.Н.
Гордієнко М.Г.
Інформаційні технології в професійній підготовці технічних фахівців з електромеханіки
Шутька О.В.
Коренькова Т.В.
Система ідентифікації нестійких режимів роботи гідротранспортного комплексу з використанням методу миттєвої потужності
Найда В.В.
Чорний О.П.
Автоматизированный комплекс испытаний и диагностики электрических машин постоянного тока
Романенко С.С.
Чорний О.П.
Компьютеризированая система распределенного мониторинга температуры помещений
Гула І.С.
Родькін Д.Й.
Система управления режимаим работы вентиляционной установки с использованием рекуператоров
Малякова М.С.
Калінов А.П.
Расчет электротехнических цепей методом мгновенной мощности
Смирнова Ю.А.
Чорний О.П.
Система ідентифікації параметрів електроприводів в динамічних режимах
Мозговой О.
Родькін Д.Й.
Компьютеризированная система управления лабораторным комплексом 7 корпуса КНУ
Кобылянский М.
Родькін Д.Й.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Мельников В.А.
Гладир А.І.
Система векторного керування електроприводом з поліпшеними енергетичними характеристиками при параметричній несиметрії обмоток статора
Браташ О.В.
Калінов А.П.
Діагностика асинхронних двигунів за електромагнітними та механічними вібраціями
Ромашихына Ж.І.
Калінов А.П.
Діагностика пошкоджень статора і ротора АД з КЗ ротором
Чумачова А.В.
Калінов А.П.
Система керування енергоефектівнюстю роботи та технічним станом електромеханічних систем на основі ПЯПЕ