КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕЛЕКТРОПРИВОДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Участь у конкурсах

Патентно-ліцензійна робота

Розробки

Перелік НДР

Дисертації

Аспірантура

Олімпіади

Студентська наука

Наукова спiвпраця

Виставки

Семінари та конференції

Кафедральні семінари
НАУКОВА ШКОЛА

статистика
Погода в Кременчуге
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОДІАГНОСТИКИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ
Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Родькін Дмитро Йосипович
Загальна кількість наукових співробітників, що працювали та працюють над проблемою наукової школи, перевищує 50 осіб, з них захистили дисертаційні роботи: 2 на здобуття ступеня доктора технічних наук, 36 на здобуття ступеня кандидата технічних наук, у тому числі під безпосереднім керівництвом Родькіна Д.Й. – 24. Кількість публікацій, що за формальними ознаками відносяться до профілю наукової школи, перевищує 650, авторських свідоцтв та патентів – 135.
       Родькін Д.Й. організував повномасштабну підготовку кандидатів технічних наук. Ним започатковані нові наукові напрями з досліджень роботи електромеханічних перетворювачів, їх діагностики й захисту з використанням показників якості перетворення енергії. За результатами роботи:
- створена теорія та системи динамічного навантаження електромеханічних машин при випробуваннях;
-    розроблені методи та системи ідентифікації параметрів електромеханічних систем з використанням методу миттєвої потужності;
-    створені основи теорії оцінки показників якості перетворення електричної енергії в електромеханічних системах;
- обґрунтовані зв’язки показників енергетичних процесів з регулюванням електромеханічних систем.
У 2002 р. на базі кафедри був організований науково-дослідний та учбово-методичний центр «Електромеханіка та енергозбереження». Завдяки отриманим науковим результатам, виконаних під керівництвом Родькіна Д.Й., у Кременчуці було відкрито відділення Української Асоціації Інженерів-електриків.  Під керівництвом Родькіна Д.Й. постійно функціонує науково-технічний семінар, зареєстрований при Академії наук України. Організована щорічна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації». Великий розмах отримала щорічна Міжнародна науково-технічна конференція «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації», яка проводиться кафедрою САУЕ. Кількість доповідей і публікацій співробітників кафедри на конференції знаходиться на рівні 75–110 на рік. Під керівництвом проф. Родькіна Д.Й. вже проведено 10 таких конференцій протягом 1999–2009 р.р. За матеріалами конференцій вже  10 років випускаються збірники  наукових праць, які є спеціалізованими фаховими виданнями. Родькін Д.Й. є постійним керівником держбюджетної тематики кафедри.       
       За 48 років педагогічної діяльності Родькіним Д.Й. засвоєні, розроблені та впроваджені у навчальний процес пристрої та системи з вентильних каскадів, вентильних двигунів, фільтрокомпенсуючих пристроїв, системи динамічного навантаження електричних машин при випробуваннях, енергетичні методи ідентифікації електромеханічних систем, вимірювально-діагностичні комплекси.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ, СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Керівник напряму - доктор технічних наук, професор Чорний Олексій Петрович
  Професор Чорний О.П. є лідером у створенні віртуальних електромеханічних комплексів і впровадження їх у навчальний процес. Характер і обсяг досліджень дозволяють стверджувати про заснування нової наукової школи по створенню високоефективного, надійного  дослідницького обладнання.
      Науковий напрям досліджень: пускові системи електричних двигунів змінного струму; системи комп’ютеризованого контролю, діагностики та енергетичного моніторингу електричних двигунів у комплексі електропривода; створення пристроїв і розробка методів інтелектуальних систем захисту електро-
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НАСОСНИМИ АГРЕГАТАМИ І КОМПЛЕКСАМИ
Керівник напряму - кандидат технічних наук, доцент Коренькова Тетяна Валеріївна
Перспективним і важливим питанням напряму науково-технічноі діяльності є розробка раціональних систем електроприводів насосів, енергоресурсозберігаючих технологій управління й гідрозахисту насосних комплексів, що дозволить підвищити надійність, енергоефективність і економічність насосних станцій.     
У структуру даного напряму входять: системи активного регулювання параметрів насосних станцій; системи захисту насосних комплексів при аварійному відключенні енергоживлення; системи комплексного підвищення ефективності насосних станцій; система управління насосним комплексом з урахуванням кавітаційних процесів у трубопровідній магістралі;  системи зниження динамічних навантажень у насосному компле-
СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ, МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ РЕСУРСОМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ
Керівник напряму - кандидат технічних наук, доцент Калінов Андрій Петрович
Створення енергозберігаючого обладнання, що вкрай необхідно за наявної економічної ситуації, є основною задачею роботи доц. Калінова А.П., оскільки це дозволить реалізувати задачі реального енергозбереження. Впровадження у промисловість даного обладнання призведе до підвищення ефективності ведення енергогосподарств, зменшення витрат на проведення експлуатаційних та ремонтних робіт за рахунок виводу обладнання з технологічного процесу згідно фактичного стану, а не згідно плану. Така  задача вирішується за допомогою систем оцінки ресурсу роботи із застосуванням теорії енергозбереження та показників якості перетворення енергії, урахування складових споживаної потужності та фізичного стану
СИСТЕМИ КЕРОВАНОГО РУШАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ
Керівник напряму - кандидат технічних наук, доцент Гладир Андрій Іванович
     Пуск технологічних механізмів є серйозною виробничою проблемою в багатьох галузях промисловості. У першу чергу це стосується гірничорудного й нафтохімічного виробництв. Тому актуальними є питання розробки систем і пристроїв поліпшення характеристик електроприводів, які враховують властивості й фізичну природу сил і моментів опорів, що виникають і змінюються за певними законами в процесі руху. Використання розроблених систем пуску дозволить значно розширити час безаварійної роботи електроприводів, а також знизити аварійність технологічного обладнання.     
     Паралельно з даною роботою доц. Гладир А.І. займається науково-технічною діяльністю з
механічного та технологічного обладнання.
        Особлива увага приділяється розвитку комп'ютеризованого лабораторного обладнання, а саме розробка віртуальних лабораторних комплексів, застосування яких дозволить підвищити ефективність роботи студентів з фізичним обладнання за рахунок попереднього вивчення його віртуального аналога, що дозволяє наочно досліджувати статичні й динамічні режими роботи технологічного обладнання, що є доцільним як при підготовці фахівців електромеханічного профілю, так і при проведенні науково-дослідних робіт.
    Результати роботи відзначені у 2009 і 2010 рр. золотими медалями на виставці „Сучасна освіта в Україні”. Матеріали підготовлені колективом авторів: М.В.Загірняком, О.П.Чорним, Д.Й. Родькіним, А.П. Каліновим.
         Чорний О.П. має близько 150 наукових публікацій, з яких понад 20  патентів на винахід, 6 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми, близько 25 методичних розробок, він є автором навчальних посібників “Моделирование электромеханических систем”, “Експериментальні дослідження в електроприводі” та підручника “Моделювання електромеханічних систем”, монографій „Пусковые системы нерегулируемых электроприводов”, „Мониторинг параметров электрических двигателей электромеханических систем”.
ксі; електромеханічні системи підвищення керованості насосних станцій.
За час роботи на кафедрі Коренькова Т.В. опублікувала більш ніж 80 наукових статей у різних виданнях, біля 70 тез доповідей на конференціях різного рівня, отримала 8 патентів на винахід.
У 2008 р. Коренькова Т.В. стала лауреатом премії Президента України серед молодих учених за наукову працю «Енергозберігаючі системи та технології керування насосними агрегатами та комплексами». За тематикою її досліджень видано 3 навчальних посібника, підготовлено  віртуальні лабораторно-дослідницькі комплекси з дослідження режимів турбомеханізмів, що використовуються в навчальному процесі.
У 2010 році під керівництвом Коренькової Т.В. захистив дисертацію старший викладач кафедри Перекрест А.Л.; підготовлено до захисту 3 дисертаційні роботи (Сердюк О. О., Кравець О. М., Алєксєєва Ю. О.).
електричних двигунів постійного та змінного струмів.
У структуру напряму входять: методи аналізу складових миттєвої потужності,  відокремлення  впливу неякісних параметрів мережі живлення на результати діагностики, ідентифікація електромагнітних параметрів схем заміщення, електромеханічних та енергетичних параметрів елементів електромеханічних систем, діагностика за аналізом зміни параметрів координат системи, діагностика за аналізом вібропараметрів, діагностика за аналізом спектрів складових миттєвої потужності; визначення енергетичної та економічної ефективності роботи електромеханічних комплексів на основі показників якості перетворення енергії, системи компенсації змінних складових споживаної потужності й електромеханічного моменту на основі показників якості перетворення енергії.
Калінов А.П. проводить активну роботу зі студентами та залучає їх до наукової діяльності. Як результат - автори студентських наукових робіт щорічно займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Результати роботи Калінова А.П. представлені в більш ніж 55 публікаціях, з яких 5 патентів на винаходи, 50 наукових праць, 8 методичних розробок, монографія „Мониторинг параметров электрических двигателей электромеханических систем”.
експериментального дослідження малопотужного джерела аварійного електроживлення на базі асинхронного генератора. Проблема розробки асинхронних генераторів для специфічних   споживачів малої потужності практично не розглянута.
     До таких споживачів відносяться, перш за все, сільськогосподарські споживачі, власники фермерських, присадибних ділянок (ця категорія часто стикається з перебоями в електропостачанні).
     Гладир А.І керує студентською науковою роботою, а також веде активну навчально-методичну роботу. Всього за час роботи на кафедрі ним підготовлено понад 70 публікацій, з них 45 наукових.
     Організована ефективна робота з молоддю. Гладир А.І. є ініціатором  налагодження зв'язків з промисловими підприємствами регіону та зарубіжжя (в рамках ?Центральноєвропейської програми Обміну для Університетської освіти (Central European Exchange Program for University Studies - CEEPUS) брав участь у роботі Східноєвропейської літньої школи (м. Глівіце, Польща) та Міжнародному PhD Семінарі (м. Вісла, Польща, 2008-2009 рр.)).
    Розробка конструкторів (програмних симуляторів) для дослідження принципів роботи й способів регулювання параметрів технологічних об'єктів, принципів побудови АСУ ТП.
    Розробка вбудовуваних СУ:
    Розробка мережевих лабораторій - виконання лабораторного практикуму на реальних фізичних й/або віртуальних комплексах з використанням віддаленого доступу через Internet, демонстраційних наборів для лабораторного практикуму спеціальності (визначення переліку дисциплін, для яких необхідно лабораторне фізичне й/або віртуальне устаткування, визначення переліку необхідного устаткування для кожної дисципліни, розробка устаткування й методичних вказівок для виконання лабораторних робіт), розподілених комп'ютеризованих систем керування.
    Відеоідентифікація об'єктів на основі інтелектуальних технологій і сучасних методів обробки зображень, сполучення систем технічного зору із СУ роботами.
    Розробка й впровадження інформаційних технологій для керування навчальним процесом і дистанційним навчанням у ВУЗах.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ  ТА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ