Головна>Аспірантура і докторантура
КрНУ


Аспірантура і докторантура

Навчально-методичний посібник «Підготовка докторів філософії (PhD)

Проект процедури захисту доктора філософії (PhD) та доктора наук


Експеримент PhD Роз’яснення

Форми документів. Експеримент PhD Роз’яснення

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Перелік спеціальностей в аспірантурі

з/п

Галузь знань

з/п

Навчальна спеціальність

1

01 Освіта

1

015 Професійна освіта

2

03 Гуманітарні науки

2
3

032 Історія та археологія 035 Філологія

3

05 Соціальні та поведінкові науки

4

051 Економіка

4

07 Управління та адміністрування

5

073 Менеджмент

5

10 Природничі науки

6

101 Екологія

6

12 Інформаційні технології

7

122 Комп’ютерні науки

7

13 Механічна інженерія

8

131 Прикладна механіка

9

132 Матеріалознавство

10

133 Галузеве машинобудування

8

14 Електрична інженерія

11

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9

17 Електроніка та телекомунікації

12

171 ЕлектронікаДокторантура

Перелік спеціальностей в докторантурі

№ з/п

Галузь знань

Cпеціальність

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

3

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

4

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

5

17 Електроніка та телекомунікації

171 ЕлектронікаТермін підготовки в аспірантурі:

очна (денна, вечірня) - 4 роки.

Термін підготовки в докторантурі :

денна - 2 роки.

В університеті працюють сім спеціалізованих вчених рад з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня докторів і кандидатів технічних наук.

  

ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТІВ ДО ВСТУПУ В  АСПІРАНТУРУ

 

1. Заява.
2. Особова картка (форма П-2ДС).
3. Копії диплома магістра та додатка до нього.
4. Шість фотокарток розміром 3х4 см.
5. Договір або контракт про підготовку аспіранта.
6. Копія приписного свідоцтва (за наявності).
7. Копії першої сторінки паспорту і довідки про ідентифікаційний код.

Прийом документів до аспірантури здійснюється з 01 по 30 червня кожного року. Вступні іспити з іноземної мови та спеціальності проводяться з 25 серпня по 05 вересня.


  

 

перелік документів до вступу в докторантуру:

1. Заява.
2. Особова картка (форма П-2ДС).
3. Копії диплома доктора філософії (кандидата наук) й атестата доцента.
4. Розгорнутий план-графік виконання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з відповідними витягами із протоколів засідань кафедри і вченої ради факультету.
5. Список опублікованих наукових праць і охоронних документів.
6. Дві фотокартки розміром 3х4 см.
7. Договір або контракт про підготовку докторанта.
8. Копії першої сторінки паспорту і довідки про ідентифікаційний код.

Прийом документів і зарахування до докторантури проводиться з 01.06 і з 01.10 поточного року відповідно.

За довідками звертатися за адресою: 39614, м. Кременчук Полтавської обл., вул. Першотравнева, 21, корпус № 7, ауд.7205, тел.: (05366) 34194


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

На даний час в аспірантурі університету проходять підготовку 115 аспірантів за 12 науковими напрямками, 3 докторантів на 25 кафедрах.

Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється як за рахунок державного фінансування, так і на контрактних умовах. Термін підготовки в докторантурі до 2 років, в аспірантурі - очна (денна, вечірня) до 4 років.

Згідно з діючим законодавством особам, які зараховуються до аспірантури, за будь-якою формою підготовки, надається відстрочка від призову до збройних сил на весь термін підготовки. 

Аспірантам та докторантам сплачується стипендія та надаються пільгові умови для публікацій результатів наукових розробок. Найбільш перспективні розробки можуть одержувати фінансову підтримку, як за рахунок держбюджету, так і з позабюджетних коштів інституту

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аспірантури та докторантури
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
в Кременчуцькому національному університеті імені М.В. Остроградського


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у закладах вищої освіти (наукових установах)


Вимоги до оформлення дисертацii (наказ МОН вiд 12 сiчня 2017 року №40)

Постанова КМУ вiд 6 березня 2019 року № 167 Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософii

Форми документiв атестацiйноi справи здобувача ступеня доктора фiлософii (наказ вiд 22 квiтня 2019 року №533)

Порядок присудження наукових ступенів (Проєкт)

 

КрНУ