Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедриАвторизація

Дата останнього оновлення інформації:
16.03.2020

Кафедра Галузевих юридичних наук
Митрофанов Ігор Іванович
Біографічна довідка

Доктор юридичних наук, професор.
Митрофанов І. І. Теоретичні засади механізму реалізації кримінальної відповідальності: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2017. 38 с.
Митрофанов І. І. Актуальні проблеми регулювання відповідальності у кримінальному праві: монографія. Одеса: Видавництво «Фенікс», 2017. 450 с.


Народився 3 липня 1968 року в місті Потсдам. З 1975 по 1983 роки навчався в Овруцькій середній школі № 2. У 1983 році поступив до Мінського суворовського воєнного училища, де навчався протягом двох років. Потім навчався в Ленінградському вищому загальновійськовому училищі (1985–1989 рр.). Після закінчення навчального закладу з червоним дипломом проходив службу на посаді командира взводу у Західній групі військ, але у 1990 році звільнився з лав Збройних Сил СРСР за скороченням штатів. У цьому ж році влаштувався вчителем у середню школу № 1 міста Козьмодем’янська, що на р. Волзі.
Із 25.09.1990 на роботі в органах внутрішніх справ Російської Федерації. Спочатку працював на посаді заступника начальника по політичній частині міського відділу внутрішніх справ, а потім перейшов на роботу в слідчий ізолятор (далі – СІЗО). В СІЗО пройшов шлях від рядового оперативного робітника до начальника оперативного відділу. Із 1995 по 2000 роки навчався в Рязанському інституті права і економіки Міністерства юстиції Росії. По закінченні отримав диплом з відзнакою про повну вищу юридичну освіту за фахом «юрист». У квітні 2001 року звільнився з органів кримінально-виконавчої системи Росії за обмеженим станом здоров’я. У травні цього ж року переїхав на постійне місце проживання в місто Кременчук Полтавської області.
Із 1 вересня 2001 року влаштувався на роботу в Кременчуцький державний політехнічний університет (далі – КДПУ) на посаду викладача кафедри «Правознавство» юридичного факультету. Перший рік викладав кримінологію, криміналістику, цивільне, сімейне та кримінальне право. На другому році був переведений на посаду старшого викладача кафедри «Правознавство». З 2004/2005 навчального року працював на посаді старшого викладача кафедри криміналістики, кримінального права та процесу юридичного факультету КДПУ. У 2008 році перейшов на посаду ст. викладача кафедри кримінального та цивільного права і процесу КДПУ імені Михайлa Остроградського. У березні 2009 року захистив кандидатську дисертацію за темою: «Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини» у спеціалізованій вченій раді К 08.727.02 ДДУВС. 10.04.2009 переведений на посаду доцента кафедри кримінального та цивільного права і процесу КДУ ім. М. Остроградського.
Із 1 січня 2010 року очолив кафедру кримінального та цивільного права і процесу КрНУ. 9 листопада 2010 року отримав вчене звання доцента кафедри кримінального та цивільного права і процесу Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. Із 2 січня 2016 року працює на посаді доцента (без виконання обов’язків завідувача) кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 1 липня 2017 року захистив докторську дисертацію за темою «Теоретико-правові засади механізму реалізації кримінальної відповідальності». Із 1 січня 2018 року на посаді професора кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 10 жовтня 2019 отримав вчене звання професора кафедри галузевих юридичних наук.

Монографії, підручники, навчальні посібники
1. Митрофанов І. І. Протидія злочинності наркозалежних осіб у сфері наркообігу: монографія. Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2008. 450 с.
2. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : монографія / наук. кер. С. А. Шалгунова. Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. 488 с.
3. Митрофанов І. І. Економічні злочини : навч. посіб. Кременчук : вид. ПП Щербатих О. В., 2009. 272 с.
4. Митрофанов І. І. Злочини проти довкілля : навчальний посібник. Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. 100 с.
5. Митрофанов І. І., Слободяник Т. М. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті : монографія. Кременчук : вид. ПП Щербатих О. В., 2009. 280 с.
6. Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник. Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2009. 632 с.
7. Митрофанов І. І. Теоретичні проблеми механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія. Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 2010. 520 с.
8. Митрофанов І. І., Притула А. М. Злочини проти довкілля: навчальний посібник. Суми: Вид-во «Університетська книга», 2010. 205 с.
9. Митрофанов І. І., Лінов В. М. Тілесні ушкодження (кримінально-правові та медичні аспекти) : навчальний посібник. Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. 258 с.
10. Митрофанов І. І. Кримінально-правове забезпечення охорони довкілля : монографія. Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2010. 272 с.
11. Митрофанов І. І., Степченко С. В. Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинам: монографія. Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2011. 256 с.
12. Митрофанов І. І., Локтіонова В. В. Закон України про кримінальну відповідальність : навчальний посібник. Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2011. 356 с.
13. Митрофанов И. И. Механизм реализации уголовной ответственности : монография. Кременчуг : Изд. ЧП Щербатых А. В., 2011. 616 с.
14. Митрофанов І. І., Локтіонова В. В. Довкілля під охороною закону про кримінальну відповідальність : монографія. Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2011. 420 с.
15. Гіжевський В. К., Ліненко М. О., Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Київ: Атіка, 2012. 708 с. (Лист МОН, молоді та спорту України №1/11-1276 від 01.02.12).
16. Митрофанов І. І., Притула А. М. Співучасть у злочині: навчальний посібник. Одеса: Вид-во «Фенікс», 2012. 208 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1.4/11-4071 від 26.03.2012 року).
17. Митрофанов І. І. Вчення про механізм реалізації кримінальної відповідальності : монографія. Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 2012. 448 с. Наумов А. В. Рецензия на рукопись книги И. И. Митрофанова «Учение о механизме реализации уголовной ответственности» / А. В. Наумов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». – Випуск 3. – Одеса, МГУ. – 2012. – С. 198–201.
18. Митрофанов І. І., Притула А. М. Закон України «Про міліцію» : науково-практичний коментар / за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. Харків : Одіссей, 2013. 144 с.
19. Митрофанов И. И. Уголовно-правовое учение о механизме реализации уголовной ответственности : монография. Одесса : Издательство: «Фенікс», 2014. 448 с.
20. Правові основи фармацевтичної діяльності : навчальний посібник / В. Д. Берназ, А. Пахлеванзаде, І. І. Митрофанов і ін. ; за заг. ред. В. Д. Берназа. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. 400 с.
21. Митрофанов І. І., Притула А. М., Стрельцов Є. Л. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: науково-практичний коментар. Одеса: Фенікс, 2014. 324 с.
22. Митрофанов І. І., Плескун О. В.І. Трудовий договір як юридичний факт у трудовому праві : монографія. Одеса : Видавництво «Фенікс», 2014. 272 с.
23. Кримінальне право України (Загальна частина) : навчально-методичний посібник / В. В. Ємельяненко, І. І. Митрофанов, А. М. Притула та ін. : за заг. ред. А. М. Притули. 3-тє вид., перероб. і доп. Одеса : Фенікс, 2015. 102 с.
24. Митрофанов І. І., Притула A. M., Стрельцов Є. Л. Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія / за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. Одеса : Фенікс, 2015. 158 с.
25. Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України : навч. посіб. Одеса : Фенікс, 2015. 576 с.
26. Митрофанов І. І. Актуальні проблеми регулювання відповідальності у кримінальному праві: монографія. Одеса: Видавництво «Фенікс», 2017. 450 с.
27. Митрофанов І. І. Кримінально-правове забезпечення охорони професійної діяльності журналіста: монографія / за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. Одеса: Видавництво «Фенікс», 2017. 302 с.
28. Митрофанов І. І., Лінов В. М. Злочини проти здоров’я людини : навчальний посібник. Кременчук: Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2017. 328 с.
29. Литвинов О. М., Митрофанов І. І. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності: монографія. Харків: Золота миля, 2017. 180 с.
30. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навчальний посібник / В. Б. Харченко, О. О. Житний, І. І. Митрофанов та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків : Константа, 2017. 448 с.
31. Притула А. М. Теоретико-правові засади оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України: монографія / наук. ред. І. І. Митрофанов. Одеса: Фенікс, 2019. 332 с.
32. Митрофанов І. І. Механізм кримінально-правового регулювання: монографія. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2019. 480 с.
33. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / J. G. Albero, V. Andrusiak, M. Andrzejewski, I. Mitrofanov [i inne] ; redakcja : P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. 800 ilość stron.

Статті в фахових виданнях
1. Митрофанов І. І. Окремі питання правового регулювання примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини. Юридична Україна : правовий часопис. 2005. № 5. С. 77–80.
2. Митрофанов І. І. Проблемні питання примусового лікування наркозалежних осіб, які вчинили злочини. Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. 2005. Спец. вип. № 2 (25). С. 177–180.
3. Митрофанов І. І. Правове регулювання примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини (порівняльний аспект). Юридична Україна : правовий часопис. 2006. № 1. С. 79–83.
4. Ліненко М. О., Митрофанов І. І. Питання організації примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини. Юридична Україна. 2006. № 5. С. 90–94.
5. Митрофанов І. І. Щодо визначення поняття «обов’язок пройти лікування від наркоманії». Юридична Україна. 2006. № 12. С. 87–90.
6. Митрофанов І. І. Поняття кримінальної відповідальності наркозалежних осіб, які вчинили злочини. Юридична Україна : правовий часопис. 2007. № 1. С. 89–94.
7. Митрофанов І. І. Кримінологічні аспекти поняття особи наркозалежного злочинця. Юридична Україна. 2007. № 9. С. 86–91.
8. Митрофанов І. І. Установи виконання покарань у системі суб’єктів протидії злочинності наркозалежних осіб. Юридична Україна. 2007. № 10. С. 96–100.
9. Митрофанов І. І., Гайкова Т. В. Початковий етап механізму правореалізації: поняття та його складові. Юридична Україна : правовий часопис. 2007. № 12. С. 15–20.
10. Митрофанов І. І. Поняття та значення кримінально-виконавчої характеристики наркозалежних засуджених. Юридична Україна : правовий часопис. 2008. № 3. С. 91–96.
11. Ляпунова Н. М., Митрофанов І. І. Потерпілий як суб’єкт кримінальних правовідносин. Юридична Україна. 2009. № 2. С. 87–92.
12. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини: поняття та система. Юридична Україна. 2009. № 3. С. 105–110.
13. Митрофанов І. І. Сучасні підходи до розв’язання проблем реалізації кримінальної відповідальності. Юридична Україна. 2009. № 11–12. С. 109–115.
14. Митрофанов І. І. Філософські аспекти визначення кримінальної відповідальності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право : у 2-х ч. 2009. Випуск 12. Частина 2. С. 390–393.
15. Митрофанов І. І. Проблеми виконання судового рішення як стадії реалізації кримінальної відповідальності. Віче. 2010. № 2. С. 20–22.
16. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обґрунтованості покарання. Юридична Україна. 2010. № 1. С. 102–108.
17. Митрофанов І. І. Кримінально-виконавчі наслідки судимості. Форум права. 2010. № 1. С. 258–264.
18. Митрофанов І. І. Проблеми визнання юридичної особи суб’єктом кримінальної відповідальності. Право і суспільство. 2010. № 1. С. 88–94.
19. Митрофанов І. І. Необхідність розробки механізму реалізації відповідальності наукою кримінального права. Право і суспільство. 2010. № 4. С. 173–179.
20. Митрофанов І. І. Загальна характеристика відновлювальних кримінально-правових відносин. Юридична Україна. 2010. № 10. С. 108–114.
21. Митрофанов І. І. Суб’єкти відновлювальних кримінально-правових відносин. Юридична Україна. 2010. № 12. С. 110–115.
22. Митрофанов І. І. Поняття індивідуального кримінально-правового регулювання. Форум права. 2010. № 4. С. 629–636. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10miikpr.pdf (дата звернення: 20.06.2019).
23. Митрофанов І. І. Відновлення соціальної справедливості як мета реалізації кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. 2010. Вип. 24. С. 186–193.
24. Митрофанов І. І. Проблеми поняття «притягнення до кримінальної відповідальності» у кримінальному праві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. 2011. Вип. 25. С. 192–198.
25. Митрофанов І. І. Види кримінально-правових норм у механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Юридична Україна. 2011. № 3. С. 103–109.
26. Митрофанов І. І. Предмет індивідуального правового регулювання в кримінальному праві. Форум права. 2011. № 1. С. 670–680. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11miivkp.pdf (дата звернення: 20.06.2019).
27. Митрофанов І. І. Сучасне кримінально-правове розуміння механізму реалізації відповідальності. Право України. 2011. № 4. С. 184–190.
28. Митрофанов І. І. Окремі методологічні помилки при дослідженні проблем кримінальної відповідальності. Право і суспільство. 2010. № 6. С. 184–189.
29. Митрофанов І. І. Актуальні проблеми системи покарань. Юридична Україна. 2011. № 6. С. 113–118.
30. Митрофанов І. І. Роль процесуальних норм у механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Право і суспільство. 2011. № 1. С. 199–203.
31. Митрофанов І. І. Проблеми механізму реалізації кримінальної відповідальності за окремі злочини проти здоров’я особи. Право і суспільство. 2011. № 3. С. 167–171.
32. Митрофанов І. І. Роль кримінально-виконавчих правовідносин у механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. 2010. Вип. 55. С. 560–565.
33. Митрофанов І. І. Засоби реалізації кримінально-правової політики. Право і суспільство. 2011. № 5. С. 145–150.
34. Митрофанов І. І. Об’єкт кримінально-правових відносин. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст] : збірник наукових статей. 2011. Вип. 27. С. 266–275.
35. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу в механізмі реалізації норм, що встановлюють покарання за вчинення злочинів. Право України. 2012. № 7. С. 239–245.
36. Митрофанов І. І. Яким бути закону про кримінальну відповідальність? Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1028. Серія «ПРАВО». 2012. Вип. № 12. С. 250–254.
37. Митрофанов І. І. Система покарань у механізмі реалізації кримінальної відповідальності Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». 2013. Вип. 5. С. 194–198.
38. Митрофанов І. І. Засоби кримінально-правового впливу на юридичних осіб. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 126–134.
39. Митрофанов І. І. Поняття та види юридичних фактів у кримінальному праві. Вісник Кримінологічної асоціації України № 7 : збірник наукових праць. Харків : Золота миля, 2014. С. 63–77.
40. Митрофанов І. І. Кримінальне, кримінальне процесуальне і кримінально-виконавче право: проблеми взаємозв’язку. Вісник Кримінологічної асоціації України № 8 : збірник наукових праць. Харків : Золота миля, 2014. С. 104–118.
41. Митрофанов І. І. Проблеми пропуску процесуальних строків. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 3. С. 129–137.
42. Митрофанов І. І. Суб’єкт злочинів проти довкілля: окремі аспекти. Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (10) : збірник наукових праць. Харків : ХНУВС, 2015. С. 120–133.
43. Митрофанов І. І. Категорії кримінального права: вимисел чи реальність? Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13) : збірник наукових праць. Харків: ХНУВС, 2016. С. 46–57.
44. Митрофанов І. І. Можливості «вільного плавання» кримінально-виконавчого права. Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (15) : збірник наукових праць. Харків : ХНУВС, 2017. С. 188–198.
45. Литвинов О. М., Митрофанов І. І. Методологічні підходи до вирішення проблем функцій норм кримінального права. Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (16): збірник наукових праць. Харків: ХНУВС, 2017. С. 81–91.
46. Митрофанов І. І. Кримінально-правовий фундамент діяльності Державної прикордонної служби з протидії кримінальним правопорушенням. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. вид. 2019. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_1_3 (дата звернення: 31.03.2019).

Наукові статті в інших виданнях
1. Митрофанов І. І. Деякі проблеми реалізації примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини, в установах виконання покарань. Вісник Української медичної академії : Актуальні проблеми сучасної медицини. 2006. Том 6, Випуск 3 (15). С. 190–194.
2. Митрофанов І. І. Загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету : зб. наук. статей. 2009. № 4. С. 154–157.
3. Митрофанов І. І., Гайкова Т. В. Кримінальна відповідальність біженців, які вчинили злочини. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету : зб. наук. статей. 2009. № 5. С. 148–151.
4. Митрофанов І. І. Норма та стаття закону про кримінальну відповідальність: проблеми співвідношення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». 2011. Вип. 1. С. 54–59.
5. Митрофанов І. І. Новий погляд на об’єкт кримінально-правових відносин. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». 2011. Вип. 2. С. 127–132.
6. Митрофанов І. І. Проблеми законності виконання покарання у виді арешту в сучасній Україні. Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. 2011. № 2. С. 23–31.
7. Митрофанов І. І. Торгівля людьми: кримінально-правове визначення поняття. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». 2012. Вип. 3. С. 118–123.
8. Митрофанов І. І., Гайкова Т. В. «Шкода» та «збитки»: співвідношення понять. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2012. № 3(74). С. 196–200.
9. Митрофанов І. І. «Притягнення до кримінальної відповідальності»: визначення поняття. Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук праць. 2012. № 1. С. 97–114.
10. Митрофанов І. І. Акти застосування норм, що встановлюють покарання: поняття та місце в механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. 2012. № 2. С. 114–123.
11. Митрофанов И. И. Различные виды поощрения в механизме реализации уголовной ответственности. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». 2012. Випуск 4. С. 157–163.
12. Митрофанов І. І. Роль судимості в механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. 2013. № 4. С. 52–61.
13. Митрофанов І. І. Кримінально-правова доктрина: від визначення поняття до з’ясування ролі у механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2014. Випуск 3 (86). С. 168–173.
14. Митрофанов І. І. Види юридичних фактів у механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2014. Випуск 6 (89), частина 1. С. 183–190.
15. Митрофанов І. І. Окремі аспекти реалізації кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2015. Випуск 2 (91). С. 187–193.
16. Mytrofanov I. Declaration the false information: analysis the structure of a crime. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2016 (101). Частина 1. С. 134–139.
17. Митрофанов І. І. Окремі аспекти звільнення особи за погрозу вчинення терористичного акту. Наукові записки. Серія: Право / ред. кол.: Є. Ю. Соболь, В. Г. Гриценко, О. В. Батанов та ін. Випуск 1. Кропивницький: ТОВ «Полімед-Сервіс», 2017. С. 115–120.

Наукові статті в закордонних виданнях і виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних
1. Mitrofanov I. I. Filosofice pojeti trestni odpovědnosti na součane Ukrajině. Udržitelný rozvoj v podminkách ekonomické krize. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2011. STUDIA І. S. 269–275.
2. Митрофанов И. И. Система наказаний по уголовному законодательству Украины: современное состояние и пути совершенствования. Гуманитарные и социальные науки (Ростов-на-Дону). 2011. № 5. С. 186–199.
3. Митрофанов И. И. Уголовное правонарушение как юридический факт для начала реализации уголовной ответственности». Библиотека криминалиста : научный журнал. 2013. № 2(7). С. 187–199.
4. Митрофанов И. И. К вопросу о понятии уголовной ответственности и механизма ее реализации. Вестник Самарской государственной академии. Серия «Право». 2013. № 1 (13). С. 117–123.
5. Митрофанов И. И. Освобождение от уголовной ответственности в Украине: к вопросу о правовой природе и регулировании. Библиотека криміналиста : научный журнал. 2014. № 2. С. 326–337.
6. Mitrofanov I. Wykorzystywanie w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności pozaprocesowych – raport ukraiński Mariana Nakonechna. 2014. URL: http://www.law.uj.edu.pl/~kpk/dowody/wp-content/uploads/2014/03/Ukraina-Raport-PL.pdf (дата звернення: 20.06.2019).
7. Митрофанов І. І. Засоби кримінально-правового впливу на юридичних осіб. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 126–134.
8. Митрофанов І. І. Проблеми пропуску процесуальних строків. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 3. С. 129–137.
9. Митрофанов І. І. Проблеми реалізації кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів в бойовій обстановці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. Випуск 33. Том 2. С. 108–111.
10. Митрофанов І. І. Запобіжна функція кримінального права та кримінально-правові відносини: який між ними зв’язок? Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 4. С. 131–139.
11. Митрофанов І. І. Сприяння організації переправлення осіб через державний кордон: що криється за цим поняттям? Публічне право. 2015. № 3. С. 193–200.
12. Митрофанов І. І. Місце вчинення злочину проти довкілля. Наше право. 2015. № 5. С. 98–104.
13. Митрофанов І. І., Скулиш Є. Д. Механізм реалізації кримінальної відповідальності: окремі питання поняття та структури. Європейські перспективи. 2015. № 7. С. 114–120.
14. Митрофанов И. И. Системность уголовного законодательства Украины в контексте учения о механизме реализация уголовной ответственности. Legea si Viata (Республика Молдова). 2015. № 5/2. С. 54–58.
15. Митрофанов И. И. Законодательная форма реализации уголовно-правовой политики России и Украины. Legea si Viata (Publicaţie ştiinţifico-practică). 2015. № 6/3. С. 85–89.
16. Митрофанов И. И. Организация в уголовно-правовых отношениях. Legea si Viata (Publicaţie ştiinţifico-practică). 2015. № 7/2. С. 62–66.
17. Митрофанов И. И. Взаимное проникновение метериального, процессуального и исполнительного уголовного права. Библиотека криминалиста: научный журнал. 2015. № 5(22). С. 144–154.
18. Митрофанов І. І. Що ж регулюється кримінальним правом? Наше право. 2016. № 1. С. 92–98.
19. Митрофанов І. І., Скулиш Є. Д. Кримінально-правові відносини в механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 6. С. 116–124.
20. Митрофанов І. І. Поняття кримінально-правових норм та їх види в механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Європейські перспективи. 2016. № 1. С. 65–72.
21. Митрофанов І. І. Кримінально-правова норма та пов’язані з нею веління. Публічне право. 2016. №1 (21). С. 172–179.
22. Митрофанов І. І. Механізм реалізації кримінальної відповідальності: у чому дискусійність? Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 7. С. 167–175.
23. Митрофанов І. І. Функції норм кримінального права. Наше право. 2016. № 1. С. 88–94.
24. Митрофанов І. І. Політичне протистояння за кримінальне право та кримінально-правова політологія. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 9. С. 120–128.
25. Митрофанов І. І. Загальні питання об’єктивної сторони злочинів проти законної професійної діяльності журналіста. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 10. С. 190–198.
26. Митрофанов І. І. Соціальна обумовленість кримінально-правового забезпечення законної професійної діяльності журналіста. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 11. С. 75–84.
27. Митрофанов І. І. Кримінально-правовий норматив і норма кримінального права. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 12. С. 70–78.
28. Митрофанов І. І. Майнова шкода при вчиненні злочинів проти законної професійної діяльності журналіста. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 13. С. 128–135.
30. Митрофанов І. І. Представництво в суді без повноважень: коментар законодавства. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2018. № 14. С. 101–109.
31. Митрофанов І. І. Зв’язок норм кримінального права та кримінально-правових відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2018. Вип. 48. Том 2. С. 82–85.
32. Митрофанов І. І. Загальне поняття кримінально-правових відносин. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2018. № 15. С. 91–99.
33. Митрофанов І. І. «Еквілібристика» кримінально-правового законотворення та проблеми законозастосування. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2018. № 16. С. 114–122.
34. Митрофанов І. І. Кримінальна відповідальність і механізм кримінально-правового регулювання. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2018. № 17. С. 97–105.
35. Митрофанов І. І. Окремі питання кримінально-правової педагогіки. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 18. С. 144–123.
36. Митрофанов И. И., Лысенко И. В., Рябушко Н. Н. Неизгладимое обезображивание лица: от медицинской к юридической оценке. Світ медицини та біології. 2018. № 4 (66). С. 81–87. Web of Science (New York)
37. Mytrofanov Igor І., Lysenko Igor V., Ryabushko Mykola М. Mental illness as a consequence of criminal offence against the person. Wiadomości Lekarskie. 2019. Tom LXXII. Nr 5 cz I. PP. 862–867 (Scopus).
38. Митрофанов I. I., Притула А. М. Правничий фундамент діяльності Державної прикордонної служби України та шляхи його вдосконалення. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 19. С. 14–24.
39. Митрофанов І. І., Лисенко І. В. Захворювання як наслідок учинення злочину. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2019. Вип. 57. Том 2. С. 66–70.
40. Митрофанов I.I., Лисенко I.В. Кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 20. С. 134–143.
41. Митрофанов I. I., Лисенко I. В. Нова ознака тяжких тілесних ушкоджень. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 21. С. 77–86.
42. Mіtrofanov І. The value of the mechanіsm of crіmіnal legal regulatіon for law- makіng. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2019. Special Issue № 1. Р. 177–183.
43. Mytrofanov Igor І., Lysenko Igor V., Ryabushko Mykola М. Genital mutilation as a consequence of a criminal offense. Wiadomości Lekarskie. 2020. Tom LXXIIІ. Nr 1. PP. 823–828 (Scopus).

Назад