Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедриАвторизація

Дата останнього оновлення інформації:
16.03.2020

Кафедра Галузевих юридичних наук
Локтіонова Вікторія Володимирівна
Біографічна довідка

Вікторія Володимирівна Локтіонова
Доцент кафедри кримінального та цивільного права і процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Автор 2-х монографій, 1-го навчального посібника та 20-ти наукових докладів, тез доповідей та статей
21 червня 2013 року у Харківському національному університеті внутрішніх справ під науковим керівництвом доцента І.І. Митрофанова успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: "Суспільно небезпечні наслідки у злочинах проти довкілля"

Займається проблемами реалізації кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ЛОКТІОНОВОЇ В.В.
1. Локтіонова В. В. Проблеми конструювання наслідків екологічних злочинів у вигляді шкоди життю та здоров’ю особи / В. В. Локтіонова // Право і суспільство. – 2011. – № 5. – С. 170–175.
2. Локтіонова В. В. Окремі аспекти конструювання злочинів проти довкілля / В. В. Локтіонова // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. Випуск 27. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. – С. 237–245.
3. Локтіонова В. В. Завдання істотної шкоди як наслідок вчинення злочинів проти довкілля / В. В. Локтіонова // Юридична Україна : правовий часопис. – 2012. – № 2. – С. 102–108.
4. Локтіонова В. В. Ознаки об’єктивної сторони злочину та місце серед них злочинних наслідків [текст] / В. В. Локтіонова // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 249–254.
5. Локтіонова В. В. Створення небезпеки заподіяння фізичної та екологічної шкоди у злочинах проти довкілля / В. В. Локтіонова // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – № 5. – С. 119–124.
6. Локтионова В. В. Физический вред в преступлениях против окружающей природной среды по УК Украины / В. В. Локтионова // Наше право. – 2013. – № 6. – С. 105–111.
7. Локтіонова В. В. Класифікація суспільно небезпечних наслідків у злочинах проти довкілля довкілля / В. В. Локтіонова // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. Випуск 1 (31). – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – С. 193–201.
8. Локтіонова В. В. Наслідки вчинення злочинів проти довкілля (кримінально-правове дослідження) : монографія / В. В. Локтіонова. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2011. – 256 с.
9. Локтіонова В. В. Довкілля під охороною закону про кримінальну відповідальність : монографія / В. В. Локтіонова, І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2011. – 420 с.
10. Локтіонова В. В. Закон України про кримінальну відповідальність : навчальний посібник / В. В. Локтіонова, І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2011. – 356 с.
11. Локтіонова В. В. Кримінально-правове забезпечення охорони довкілля в США / В. В. Локтіонова // Теорія та практика протидії злочинності : VI міжнар. наук.-практ. конф., 15 квітня 2011 р. : зб. тез наук. доповідей. – Харків : Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 109–111.
12. Локтіонова В. В. Забезпечення екологічної безпеки засобами кримінального права / В. В. Локтіонова // Право і держава в дослідженнях молодих науковців: матеріали IV-ї всеукраїнської наук.-практ. конф., 25 березня 2011 р. : тези доповідей. – Одеса : «Одеська юридична академія», 2011. – С. 133–139.
13. Локтіонова В. В. Роль правосвідомості працівників природоохоронних органів при реалізації кримінальної відповідальності за вчинення екологічних злочинів / В. В. Локтіонова // Правосвідомість: Соціально-педагогічні та правові проблеми :матеріали VII регіон. наук.-практ. конф., 25 березня 2011 р. : зб. тез наук. доповідей. – Кременчук : Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2011. – С. 51–54.
14. Локтіонова В. В. Диспозитивні норми та диспозитивність у законодавстві про кримінальну відповідальність / В. В. Локтіонова // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 25–26 лютого 2011р. : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2011. – С. 141–143.
15. Локтионова В. В. Проблемы конструирования составов преступлений, последствием совершения которых является вред жизни и здоровью человека / В. В. Локтионова // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 травня 2011 р. : зб. наук. статей. – Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 330–335.
16. Локтіонова В. В. Забруднення атмосферного повітря: склад злочину / В. В. Локтіонова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : VI міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 травня 2011 р. : тези доповідей. – Суми : Сумська філія Харківського національного ун-ту внутр. справ, 2011. – С. 221–223.
17. Локтіонова В. В. Система кримінально-правових засобів впливу на осіб, які вчинили злочини проти довкілля / В. В. Локтіонова // Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів: матеріали міжнар. науково-практичної конференції, 14–15 квітня 2011 року : тези доповідей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський юридичний інститут ЛДУВС, 2011. – С. 20–23.
18. Локтіонова В. В. Поняття наслідків вчинення злочинів проти довкілля / В. В. Локтіонова // Актуальні проблеми кримінального права, та кримінології, кримінально – виконавчого права : матеріали ІІІ міжнар. наук.-прак. конференції, 28 жовтня 2011 р. : тези доповідей. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2011. – С. 157–166.
19. Локтіонова В. В. Забруднення або псування земель як наслідок злочину, передбаченого ст. 239 КК України / В. В. Локтіонова // Людина і закон: Публічно-правовий вимір : матеріали міжнар. науково-практичної конференції «VІІ Прибурзькі юридичні читання», 25–26 листопада 2011 року : тези доповідей. – Миколаїв : Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс національного університету «Одеська юридична академія», 2011. – С. 165–167.
20. Локтіонова В. В. Забруднення моря як наслідок вчинення злочину, передбаченого ст. 243 КК України / В. В. Локтіонова // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Десяті осінні юридичні читання», 18–19 листопада 2011 року : тези доповідей. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 79–81.
21. Локтіонова В. В. Екологічна шкода в злочинах проти довкілля / В. В. Локтіонова // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : мат. ІІ міжнарод. наук-практичної конф., 19–20 квітня 2012 року : зб. матеріалів конференції. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 283–286.
22. Локтіонова В. В. Забруднення та псування земель / В. В. Локтіонова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : V міжнар. наук. – практ. конференція, 19–20 травня 2012 р. : тези доповідей. – Суми : Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012. – С. 227–230.
23. Локтіонова В. В. Окремі аспекти визначення наслідків екологічних злочинів / В. В. Локтіонова // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – № 3. – С. 128–133.

Назад