Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедриАвторизація

Дата останнього оновлення інформації:
16.03.2020

Кафедра Галузевих юридичних наук
Цимбалюк Віталій Степанович
Біографічна довідка

Монографії: 1. Цимбалюк В. С. Інформаційне права (основи теорії і практики). Монографія / В. С. Цимбалюк. – К. : «Освіта України», 2010. – 388 с. 2. Цимбалюк В. С. Інформаційне право : концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства / В. С. Цимбалюк. – К.: «Освіта України», 2011. – 426 с. Наукові статті у фахових виданнях з юридичних наук: Цимбалюк В. С. Проблеми визначення категорії «інформаційна безпека підприємницької діяльності» в праві України за умов формування інформаційного суспільства / В. С. Цимбалюк // Малий і середній бізнес. – К. : НДІ Приватного права і підприємництва. – 2003. – № 1-2. – С. 43-54. Цимбалюк В. Питання організаційно-правового забезпечення інформатизації як провідного напрямку модернізації державної податкової служби України / В. С. Цимбалюк // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2004. – № 2 (24). – С. 135-141. Цимбалюк В. Інформаційна безпека підприємницької діяльності: визначення сутності та змісту поняття за умов входження України до інформаційного суспільства (глобальної кіберцивілізації) / В. С. Цимбалюк // Підприємництво, господарство, право. – 2004. – № 3. – С. 88-91. Цимбалюк В. Сутність інформаційної безпеки в умовах входження України до глобальної кіберцивілізації / В. С. Цимбалюк //Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2004. – № 4 (26). – С. 135-141. Цимбалюк В. Цивільно-правові джерела інформаційного права / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2005. – № 3 (7). – С. 36- 42. Цимбалюк В. С. Сутність і зміст правової інформатики (методологічний аспект) / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2005. – № 4 (8). – С. 18-30. Цимбалюк В. С. Правові аспекти створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні / В. С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю Ради національної безпеки і оборони України. – 2006. – № 14. – С. 193-200. Цимбалюк В. С. Роль правової інформатики у модернізації прокуратури України / В. С. Цимбалюк // Право України. – 2006. – № 11. – С. 73-77. Цимбалюк В. С. Охорона та захист інформаційних ресурсів на засадах юридичної деліктології / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2007. – № 4 (16). – С. 13-24. Цимбалюк В. Методологія інформаційного права як комплексної галузі юридичної науки (засадничі, принципові положення) / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2007. – № 3 (15). – С. 40-51. Цимбалюк В. Правова інформатика в діяльності прокуратури України / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2007. – № 2 (14). – С. 18-27. Цимбалюк В. Правові аспекти охорони та захисту комп’ютерних інформаційних ресурсів / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2007. – № 1 (13). – С. 42-53. Цимбалюк В. С. Інформація як об’єкт правовідносин та предмет наукового пізнання у правознавстві / В. С. Цимбалюк // Бюлетень Мін’юсту України. – 2007. – № 10. – С. 62-69. Цимбалюк В. С. Інституціоналізація інформаційної безпеки в інформаційному праві України / В. С. Цимбалюк // Бюлетень Мін’юсту України. – 2007. – № 8. – С. 45-53. Цимбалюк В. Наукові джерела інформаційного права України / В. С. Цимбалюк // Бюлетень Мін’юсту України. – 2007. – № 5. – С. 28-76. Цимбалюк В. Щодо формування стратегії інформатизації прокуратури України в умовах розвитку інформаційного суспільства / В. С. Цимбалюк // Вісник прокуратури. – 2007. – № 5. – С. 92-99. Цимбалюк В. С. Методологічні положення щодо формування організаційно-правових основ інформатики та безпеки інформаційних систем у авіації / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2008. – № 4 (20). – С. 50-54. Цимбалюк В. С. До методології міжгалузевого взаємозв’язку з організаційно-правовим забезпеченням системності інформатизації (на прикладі інституціоналізації інформаційних правовідносин у сфері повітряного транспорту) / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2008. – № 1 (17). – С. 35-38. Цимбалюк В. С. Питання кодифікації інформаційного законодавства / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2009. – № 4 (24). – С. 13-22. Цимбалюк В. С. Структуризація міжнародного інформаційного права у правознавстві / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2009. – № 2 (22). – С. 25-30. Цимбалюк В. С. Суб’єкти інформаційного права та інформаційної діяльності / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2010. – № 3 (27). – С. 29-32. Цимбалюк В. С. Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2010. – № 1 (25). – С. 23-29. Цимбалюк В. С. Інформаційне право – право інформаційного суспільства / В. С. Цимбалюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологфя. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К. : ІВЦ «Політехніка». – 2010. – № 3 (7). – С. 153-157. Цимбалюк В. С. Інформатика як об’єкт правовідносин / В. С. Цимбалюк // Інформація і право. – 2012. – № 1 (4). – С. 108-112. Публікації основних результатів, положень і висновків за дисертацією, що доповідалися на конференціях та інших наукових зібраннях: Цимбалюк В. Виступ у обговоренні матеріалів «Інформаційна політика Української держави» / В. С. Цимбалюк // Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства. Збірник матеріалів «круглого столу» (м. Київ, 17.12.2002 р., Інститут стратегічних досліджень). – К. : «Альтерпрес». 2003. – С. 69-70. Цимбалюк В. С. Проблеми кодифікації норм правовідносин щодо інформації / В. С. Цимбалюк / Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми правового регулювання суспільних відносин у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ)» (м. Ірпінь, 28 вересня 2006 р.) // Фінансово-правові дослідження : теорія і практика. Збірник тез. – Ірпінь : НУДПС України. 2006. – С. 129-133. Цимбалюк В. С. Питання державної політики підготовки юристів для авіаційної галузі в умовах інформаційного суспільства / В. С. Цимбалюк /Матеріали науково-практичної конференції «Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття:економічний патріотизм та стратегічні можливості України» (м. Київ, 07-08.02.2008 р.) // Малий і середній бізнес. –2008. – № 1-2. – С. 273-278. Цимбалюк В. С. Методологічні положення кодифікації інформаційного законодавства України / В. С. Цимбалюк / Матеріали «круглого столу» «Проблеми кодифікації інформаційного законодавства України» в Інституті законодавства Верховної Ради України (м. Київ, 04.06.2009 р.) // Актуальні питання кодифікації законодавства України / за заг. ред. В. О. Зайчука. – Випуск 1. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – С. 113-119. Цимбалюк В. С. Концептуальні аспекти кодифікації інформаційного законодавства / В. С. Цимбалюк // Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері. Матеріали «круглого столу» (м. Київ, 11.11.2010 р.). – К. : КРЦ НАПрН України, НДЦПІ НАПрН. 2010. – С. 19-22. Цимбалюк В. С. Методологічні аспекти кодифікації інформаційного законодавства в умовах становлення інформаційного суспільства / В. С. Цимбалюк // Інформаційне суспільство в Україні : глобальні виклики та національні можливості : матеріали «круглого столу» (м. Київ, 10.12.2010 р.). – К. : НІСД. – 2010. – С. 56-58. Цимбалюк В.С. Визначення інформаційної безпеки як складової авіаційної безпеки (організаційно-правовий аспект) / В. С. Цимбалюк // Особливості розвитку правової держави в умовах активізації Євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, НАУ, 18 лютого 2010 р.). – К. : Університет «Україна», 2010. – С. 101-102. Цымбалюк В. С. Роль Кодекса Украины об информации в унификации правоотношений в сфере информационной безопасности / В. С. Цымбалюк // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 29. 12. 2011 р.) – К. : ФОП Ліпкан О. С. – С. 66-69. Цимбалюк В. С. Концепція кодифікації законодавства України про інформацію / В. С. Цимбалюк // Інформаційні технології в глобальному управління : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29.10.2011 р.). – К. : ФОП Ліпкан О. С. – С. 73-91. Цымбалюк В. С. Институционализация кибербезопасности для кодификации информационного законодательства Украины / В. С. Цымбалюк // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения кибербезопасности в современном мире. Материалы международной конференции ИТБ-2011 (г. Киев, 26. 05. 2011 р.). – К. : ИПРИ НАН Украины, 2011. – С. 144-147. Цимбалюк В. С. Безпека як інститут інформаційного права та його місце в структурі кодифікації інформаційного законодавства. / В. С. Цимбалюк // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір. Матеріали міжнародного «круглого столу» (м. Київ, 27. 04. 2011 р.). – К. : НДЦПІ НАПрНУ, Центр інформації та документування НАТО в Україні, Інформаційне агентство «Центр комунікації», Видавництво «Академпрес». 2011. – С. 28-32. Цимбалюк В. С. Методологічні аспекти щодо державної політики кодифікації інформаційного законодавства / В. С. Цимбалюк // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект. Матеріали науково-практичного «круглого столу» (м. Ірпінь 12.05.2011 р.). – Ірпінь : НУДПС, 2011. – С. 226-230. Цимбалюк В. С. Проблеми правового регулювання щодо формування та функціонування інформаційного суспільства в Україні / В. С. Цимбалюк. // Інформаційне суспільство: право-інновації-бізнес. Матеріали «круглого столу» (м. Київ, 25.02.2011 р.). – К. : НДЦПІ спільно з НАПрН України, КРЦ, «Академпроес». // Інформація та безпека. – 2011. – № 1-2. – С. 27-29. Публікації в інших виданнях: Цимбалюк В. С. Банківська інформація як об’єкт інтелектуальної власності: система правового захисту інтелектуальної власності / В. Цимбалюк // Безпека бізнесу (рекомендації, поради, консультації спеціалістів). – К. : Українська економічна студія. – 1998. – С. 10-24. Цимбалюк В. С. Проблеми латентності комп’ютерної злочинності / В. С. Цимбалюк //Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К. : НТУУ «КПІ». – 2000. – С. 57-61. Цимбалюк В. С. Вплив соціальної ентропії на інформаційну безпеку як фактор латентності комп’ютерної злочинності / В. Цимбалюк // Бюлетень по обміну досвідом роботи ОВС України: Науково-практичне видання. (ДСК). – 2001. – № 7. – С. 13-17. Цимбалюк В. С. Інформаційна безпека, як нова парадигма нового кримінального кодексу України / В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К. : НТУУ «КПІ». – 2001. – № 3. – С. 214-216. Цимбалюк В. С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими угрупуваннями з використанням комп’ютерних технологій / В. С. Цимбалюк // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 2. – Харків. – 2001. – С. 79-81. Цимбалюк В. С. Латентність комп’ютерної злочинності / В. С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 3. – С. 176-191. Цимбалюк В. С. Причини латентності комп’ютерної злочинності / В. С. Цимбалюк //Наукові записки. Том 19. Частина 1. Спеціальний випуск. – К. : Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. – 2001. – С. 208-211. Цимбалюк В. Проблеми формування інституту інформаційної культури в теорії інформаційного права України / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2003. – № 1. – С. 31-37. Цимбалюк В. Інформаційна культура як чинник безпеки підприємництва (правовий аспект) / В. С. Цимбалюк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць 2003. Випуск 3. – К. : НДІ приватного права і підприємництва. АПрНУ. – 2003. – С. 94-99. Цимбалюк В. С. Проблеми латентності комп‘ютерної злочинності / В. Цимбалюк // Національна безпека України. – 2003. – № 1. – С. 53-56. 11.Цимбалюк В. С. Кримінологічні аспекти вчинення правопорушень у сфері міжнародних економічних відносин із застосуванням інформаційних комп‘ютерних технологій / В. Цимбалюк // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск шостий. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності. – 2003. – С. 234-160. 12.Цимбалюк. В. Окремі питання щодо визначення категорії «інформаційна безпека» у нормативно-правовому аспекті / В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – № 8. – С. 30-33. Цимбалюк. В. Інформаційна культура як чинник національної інформаційної безпеки (організаційно-правовий аспект) / В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – № 9. – С. 11-17. Цимбалюк В. С. Інформація як об‘єкт культурного усвідомлення та пізнання в суспільних відносинах / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2004. – № 2. – С. 22-27. 15.Цимбалюк В. Адміністративно-правові джерела методології інформаційного права (синергетичний та кібернетичний аспекти) / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2004. – № 3. – С. 32-37. 16.Цимбалюк В. Інтеграція кібернетичної та правової методології щодо усвідомлення цивілізаційних аспектів інформаційної культури / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2004. – № 4. – С. 28-34. 17. Цимбалюк В. Оперативно-розшукова інформатика як напрямок забезпечення боротьби зі злочинністю / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2005. – № 1 (5). – С. 51-55. 18. Цимбалюк В. Інформаційне право : визначення сутності та змісту як комплексної галузі права / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2005. – № 2 (6). – С. 12-21. Цимбалюк В. Забезпечення безпеки інформаційних систем у цивільній авіації / В. С. Цимбалюк // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету. – 2008. – № 4 (8). – С. 4-8. Цимбалюк В. Мас-медіа право в інформаційному суспільстві / В. С. Цимбалюк // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 30-33.

Назад