WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Абітурієнту > Нова спеціальність  
КрНУП Р И Й О М   2018

Дизайн

В 2015 році університет розпочав підготовку фахівців за напрямом "Дизайн" ("Дизайн середовища" та "Графічний дизайн та реклама"). Для вступу потрібно: повна загальна середня освіта та сертіфікати ЗНО з української мови та літератури, історії України. Також проводиться творчий конкурс з рисунку та живопису.

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 022 "ДИЗАЙН"

Напрям "Дизайн" кафедри УКЗН Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського здійснює базову проектну, художню й історико - теоретичну підготовку студентів і готує фахівців в області графічного дизайну та дизайну середовища. Курс навчання на отримання ОКР "бакалавр" за спеціалізацією "Графічний дизайн" та "Дизайн середовища" складається з дисциплін спрямованих на одержання знань і навичок роботи з площиною, формою, простором, оволодіння термінологією, отримання навичок використання засобів композиційної побудови об'єктів графічного та середовищного дизайну.

У результаті навчання студенти отримують необхідні знання для оволодіння основними завданнями і навичками дизайн - проектування, дизайн - програмування та аналітико - дослідної діяльності в галузях графічного дизайну й дизайну середовища. Підготовка фахівця - дизайнера передбачає проходження різних етапів дизайн - освіти, а саме:
- Вивчення комплексу пропедевтичних і фахових проектних дисциплін;
- Оволодіння навичками проведення передпроектних досліджень на етапах курсового і дипломного дизайн - проектування;
- Вміння працювати з замовником.
- Самостійно опрацьовувати зібрані аналоги й прототипи відповідно до вибраної теми дизайн - проекту;
- Опанувати навички художньо - образного, абстрактно - логічного, аналітичного, проектного та конструктивного типів мислення;
- Самостійно проводити пошук проектних рішень на етапі ескізної розробки дизайн-проекту, та обирати найбільш доцільні та обмірковані рішення;
- Вміти творчо та максимально виразно за допомогою засобів графічного та комп'ютерного моделювання винайти кінцеве рішення дизайн - проекту;
- Вміти вільно застосовувати елементи фірмового стилю та супутньої поліграфічної продукції, пакування, носіїв рекламної та мультимедійної інформації, готувати та застосовувати демонстраційні та рекламні матеріали для презентації результатів дизайнерського пошуку.

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

- Рисунок
- Живопис
- Композиція
- Кольорознавство
- Шрифти, піктограми і типографіка
- Матеріалознавство в дизайні
- Нарисна геометрія і перспектива
- Проектна графіка
- Дизайн - проектування
- Комп'ютерний дизайн
- Макетування та моделювання
- Історія дизайну

ПРОФЕСІЙНО - ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ТА РЕКЛАМА

- Комп'ютерний дизайн у графіці
- Ергономіка та основи ергодизайну
- Реклама в дизайні
- Основи фотографії
- Конструювання та матеріали пакувань

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

- Ком'пютерні технології в проектуванні середовища
- Ергономіка та основи ергодизайну
- Ландшафтне проектування
- Типологія середовищних об'єктів
- Основи інженерного проектування та архітектурного конструювання.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

- Мистецька, пленерна навчальна практика
- Проектна навчальна практика
- Проектно - комп'ютерна виробнича практика.

ОПИС ВИКЛАДАЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
РИСУНОК

Основною формою навчання рисунку є робота з натурою та чітке розуміння формоутворення та конструкції окремих елементів будь якої постановки.

Процес вивчення натури будується на елементах образотворчої мови, а саме: композиційні засади, правила перспективи, пропорційних відношень, теорії освітлення, глибоких знань з пластичної анатомії, технічних прийомів, стилістики, декоративного вирішення та інтерпретації натури.

Застосування прийомів рівноваги, контрасту, нюансу, статики, динаміки, ритму, композиційного та смислового центру.

Мета дисципліни: розвиток творчих здібностей студента, здатність вільно висловлювати свої задуми у художніх образах та дизайнерських виробах.

Приклади робіт студентів І та ІІ курсу напряму "Дизайн" КрНУ ім. Остроградського.

ЖИВОПИС

Дисципліна "Живопис" є основою навчання образотворчого мистецтва, профілюючим спеціальним предметом освітньо - професійної підготовки дизайнерів. Основною формою навчання живопису є робота з натурою, яка будується на невід'ємному зв'язку всіх елементів зображувальної мови: композиції тонових, пластичних, просторових та світлотіньових співвідношень, колористичної гами.

Мета дисципліни: розвиток творчих здібностей студента, образного і абстрактного мислення, навчити художньому відбіру та інтерпретації зображуваного, різних технічних прийомів у роботі, розумінню кольорового середовища.

Приклади робіт студентів І та ІІ курсу напряму "Дизайн" КрНУ ім. Остроградського.

КОЛЬОРОЗНАВСТВО

Метою викладання дисципліни "Кольорознавство" є формування систематизованого знання про основи кольорознавства і колористики, придбання навичок виконання колористичних площинних композицій на базі отриманих знань про принципи і закономірності гармонійного поєднання кольорів, а також колористичних композицій, заснованих на психологічному впливі кольорів і асоціаціях, що викликаються ними.

Підготовка студента до художньої діяльності в області кольорознавства і сучасного дизайну на основі методів і засобів створення художнього образу.

Приклади робіт студентів І та ІІ курсу напряму "Дизайн" КрНУ ім. Остроградського.

КОМПОЗИЦІЯ

Для дизайнера курс композиції є базовим для вивчення будь якої іншої дисципліни. Оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з цього курсу є фундаментом для подальшого професійного навчання.

Категорії композиції є основою навчання.

Мета дисципліни: розвиток графічних навичок студентів, розвиток художнього мислення, вивчення загальних теоретичних основ композиції, набути практичних навичок в роботі над графічними завданнями, удосконалити техніку виконання.

Приклади робіт студентів І та ІІ курсу напряму "Дизайн" КрНУ ім. Остроградського.

ШРИФТИ, ПІКТОГРАМИ ТА ТИПОГРАФІКА

ШРИФТИ

Принципи навчання базуються на поступовому набутті навичок графічної діяльності - від технічних вправ з каліграфії до розробки гарнітури акцидентного шрифту.

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку шрифтів, з їх класифікацією, морфологією та правилами їх застосування в сучасній поліграфії та рекламній продукції, для вирішення завдань художньо - графічної діяльності.

ПІКТОГРАМИ

Метою викладання піктограм є розвиток художньо - дизайнерської підготовки студентів, їх асоциативно - образного і візуального мислення, формування знакових і піктографічних систем у графічному дизайні.

ТИПОГРАФІКА

Курс типографіки має практичне значення для студентів - дизайнерів та пов'язаний з майбутньою професійною діяльністю.

Мета дисципліни: надати студентам знання щодо художніх, технологічних та технічних основ типографіки, за допомогою широкого спектру можливостей техніки та програмного забезпечення створювати на високому професійному та художньому рівні конкурентно - спроможну поліграфічну продукцію яка відповідатиме сучасним вимогам.

Приклади робіт студентів І та ІІ курсу напряму "Дизайн" КрНУ ім. Остроградського.

ПЛЕНЕРНА ПРАКТИКА І КУРС

Приклади робіт студентів І курсу напряму "Дизайн" КрНУ ім. Остроградського.

Перегляди робіт студентів І та ІІ курсу
напряму "Дизайн" за осінній семестр 2016 року


КрНУ