Головна>Новини
КрНУНовини

Адміністрація КрНУ оприлюднила щорічний рейтинг викладачів та підрозділів
05.07.21
У рейтингу підрозділів лідируючі позиції займає Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ). У рейтингу викладачів на п’ять перших позицій вийшли професори Михайло Загірняк, Віктор Ляшенко, Олексій Чорний, Володимир Драгобецький та доцент В’ячеслав Прус.

Проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті доцент Сергій Сергієнко на засіданні вченої ради університету представив результати щорічного рейтингу викладачів та підрозділів КрНУ. Мету рейтингування він визначив так:


– Основна мета рейтингування – визначення якості освітнього процесу і узгодження показників університету з вимогами, які висуває, в першу чергу, Міністерство освіти і науки України, а також з’ясування сильних та слабких сторін діяльності як працівника, так і підрозділу, в якому він працює, і, зрештою, всього університету. Цього року рейтинг особливо актуальний, бо в університеті мають відбутися структурні зміни, викликані необхідністю приведення кадрового складу у відповідність до ліцензійних і акредитаційних вимог. Значна кількість освітніх програм в наступному навчальному році виходить на акредитацію, і вчасне приведення кадрового складу у відповідність має стати запорукою того, що акредитація пройде успішно. Рейтинг – це комплексне оцінювання за рівнями: викладач–кафедра–інститут(факультет)–університет. На кожному рівні проводиться аналіз показників. Стосовно викладачів, то рейтинг – це дієвий інструмент для продовження або не продовження контракту з викладачем на наступний навчальний рік, визначення та розподілу навчальних навантажень.

Щодо методології проректор зазначив:

– Методика рейтингування щороку переглядається і затверджується вченою радою університету. Безумовно враховуються пропозиції кафедр, відділів і служб щодо вдосконалення методики, введення інших показників, перерозподілу балів тощо, щоб методика була більш об’єктивною та максимально повно віддзеркалювала діяльність працівників. У поточному навчальному році виключена категорія «організаційна робота» та нарахування балів за адміністративні посади, доповнені категорії «наукова діяльність» та «методична діяльність», суттєво переглянуті бали за підготовку студентів-переможців наукових конкурсів, олімпіад та змагань, а також за проведення наукових заходів, ліцензування та акредитацію освітніх програм. Крім того, виключено другорядні показники, які складно перевірити та які не враховуються при визначенні рейтингу університету. На сьогодні дуже суттєво змінилися вимоги до відповідності викладачів не лише займаній посаді, а й тим дисциплінам, які вони читають. Все це врахується у методиці на наступний навчальний рік, – доповів Сергій Сергієнко.

Цього року при рейтингуванні діяльність науково-педагогічних працівників оцінювалась за такими показниками:

– загальна характеристика;

– наукові досягнення;

– методична робота;

– міжнародна діяльність.

За розрахунками, середній рейтинговий бал по університету – 1050. Відповідно, співробітники, які набрали меншу за середню кількість балів, потрапляють до категорії аутсайдерів. Лідери загального рейтингу (30 осіб) представлені у зведеній таблиці:

Загальний рейтинг


Доповідаючи про результати рейтингування, проректор Сергієнко зауважив, що цього року найвагомішим виявився показник наукових досягнень. Він сказав:

– На сьогодні домінантною складовою рейтингу є показник наукової діяльності (підготовка науково-педагогічних кадрів; винахідницька діяльність та науково-дослідна робота; наукові публікації; видання монографій; представлення результатів наукової роботи тощо). Як бачимо з рейтингових таблиць, найбільшу кількість балів працівники набрали саме за цим показником. Певним чином це наводить на думку про необхідність виокремлення певних груп показників наукової діяльності в окремі категорії для спрощення аналізу результатів рейтингування. Надалі це буде обговорюватися з відповідними підрозділами.

Наукові досягнення


Щодо показника «методична робота» проректор зазначив:

– Якщо брати показник методичної роботи, це і методичне забезпечення освітнього процесу, і розробка сучасних засобів навчання – зокрема електронних навчально-методичних комплексів та дистанційних курсів навчання, які стали надзвичайно актуальними під час пандемії та карантинів. Також до методичної складової входить ліцензування та акредитація освітніх програм.

Методична робота


Стосовно показника «міжнародна діяльність» Сергій Сергієнко сказав:

– Поки що найменшою складовою у нас залишається міжнародна діяльність, там небагато показників, але ми працюємо над цим, є пропозиції директора Центру міжнародної діяльності університету, ми їх теж врахуємо:

Міжнародна діяльність


Завершуючи виступ, проректор підсумував:

– Аналіз результатів рейтингу показав, що є перелік викладачів із дуже низькими балами, переважно це сумісники, але є й штатні працівники. Безумовно, буде проведений комплексний аналіз цього питання, з’ясовуватимемо, чому так сталося. Деканам та завідувачам кафедр треба узяти цю інформацію до уваги.

Рейтинг підрозділів

У рейтингу підрозділів найкращі показники мають кафедра електричних машин та апаратів; кафедра систем автоматичного управління і електроприводу; кафедра автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Вони посіли І, ІІ та ІІІ місце у відносному рейтингу кафедр. Саме завдяки їх високим показникам ІЕЕСУ вийшов на перше місце серед інститутів та факультетів університету.Підсумовуючи результати рейтингу підрозділів, проректор сказав:

– Розроблена система рейтингових показників достатньою мірою відображає реальний стан справ, дозволяє виявити слабкі сторони та визначити пріоритетні напрямки розвитку університету та окремих його підрозділів. Із позитивного можна вказати на те, що деякі кафедри, які були на останніх позиціях, цього року піднялись у рейтингу. Натомість є й кафедри, які раніше займали високі позиції, але наразі їх втратили – це кафедра електронних апаратів і кафедра галузевих юридичних наук. Безумовно, це «дзвіночок» для завідувачів переглянути результати своєї роботи за рік і зробити відповідні висновки.

Рейтинг
викладачів та підрозділів
Кременчуцького національного
університету ім. М. Остроградського
2020/2021 н.р.

КрНУ