Головна>Новини
КрНУ

Новини

Запрошення до співпраці з Програмою академічних стипендій у 2011-12 навчальному році
14.02.11

ФУНДАЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

Запрошення до співпраці
з Програмою академічних стипендій
у 2011-12 навчальному році


Програма академічних стипендій (Academic Fellowship Program, AFP) є частиною Програми підтримки вищої освіти (Higher Education Support Program, HESP) Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations, OSF). AFP було створено у липні 2004 р. після реорганізації та консолідації програм, що в минулому адмініструвалися проектом «Громадянська освіта» (СЕР). Метою програми AFP є допомога державним вищим навчальним закладам на пострадянському просторі у реформуванні змісту і методів викладання суспільних та гуманітарних наук. AFP здійснює свою діяльність за двома основними напрямками:
• надання допомоги кафедрам суспільних та гуманітарних наук у впровадженні сучасного змісту і методів викладання дисциплін та становленні цих кафедр як регіональних центрів інновацій та реформ;
• надання підтримки викладачам, які здобули магістерський або докторський ступінь у західних університетах, у їхній викладацькій і науковій діяльності на вищезгаданих кафедрах та подальшому професійному розвитку.

Упродовж поточного навчального року, AFP відбере відкриті до реформування та зацікавлені у співробітництві з програмою кафедри на наступний, 2011-12н.р. До участі у програмі AFP запрошуються кафедри вищих навчальних закладів державної форми власності з таких дисциплін: антропологія, культурологія, гендерні студії, економічна теорія, філософія, історія, психологія, соціологія, соціальна робота, політологія, права людини та публічне право, журналістика, міжнародні відносини, державне управління, державна політика, охорона громадського здоров‘я, екологічна політика. При відборі до програми перевага надається кафедрам, що входять до складу класичних університетів.

Необхідною умовою участі кафедри у програмі AFP є наявність на ній: а) щонайменше 2 викладачів із західним магістерським або докторським ступенем упродовж першого року співпраці з AFP, б) можливості збільшення кількості таких викладачів у подальші роки участі у програмі, та в) значної кількості викладачів, що мають робочий рівень володіння англійською мовою (принаймні 50% викладацького складу та аспірантів).

У процесі відбору AFP оцінюватиме активність керівництва кафедри у вирішенні ключових питань реформування вищої освіти в Україні. Оцінюючи рівень відкритості кафедри, AFP звертатиме увагу на досягнення та готовність кафедри до подальшого вдосконалення за такими напрямками:

• наявність стратегічного бачення розвитку кафедри на наступні кілька років;
• сприяння керівництва кафедри професійному розвитку викладачів та демократичність відносин між керівництвом і викладачами;
• запровадження новітніх методів оцінювання знань студентів та роботи викладачів;
• систематичний перегляд та оновлення навчальних планів і учбових програм кафедри;
• роль студентів і викладачів кафедри у процесі прийняття рішень стосовно організації навчального процесу;
• впровадження методів викладання, що заохочують активну навчальну діяльність студентів;
• участь у національних, регіональних та міжнародних професійних асоціаціях;
• активна участь у реформуванні вищої освіти на національному рівні;
• боротьба з корупцією у вищій освіті;
• підтримка наукових досліджень та їх інтеграція у навчальний процес.

У 2011-12 навчальному році, AFP співпрацюватиме з відібраними кафедрами у трьох площинах:
1) підтримка українських викладачів із західним науковим ступенем (магістр або доктор наук) у викладанні на кафедрі та сприяння їхньому професійному становленню;
2) залучення провідних західних експертів у дисциплінах до консультування викладачів кафедри з питань змісту та методів викладання, перегляду існуючих та розробки нових навчальних планів і учбових програм, удосконалення існуючих та створення нових курсів, покращення рівня науково-дослідної роботи тощо;
3) підтримка спеціальних проектів, запропонованих керівництвом і викладачами кафедри та спрямованих на підвищення наукового і викладацького рівня кафедри.

Підтримка кафедр програмою полягатиме у:

• сприянні керівництву в розробці плану розвитку кафедри та стратегії співробітництва з програмою;
• фінансовій підтримці висококваліфікованих українських викладачів, що здобули магістерський або докторський ступінь у західних університетах та відповідають критеріям програми і потребам кафедри;
• залученні висококваліфікованих професорів західних університетів до консультування викладачів кафедри;
• фінансовій підтримці спеціальних проектів, спрямованих на подальший розвиток навчальних планів, програм, спеціалізацій, курсів та підвищення професійного рівня викладачів кафедри;
• забезпеченні кафедри необхідними навчальними матеріалами та поповненні бібліотечного фонду;
• зміцненні регіональних зв’язків та сприянні обміну досвідом між кафедрами, підтримці кафедр у їхньому становленні як регіональних ресурсних центрів з відповідних дисциплін;
• сприянні участі викладачів кафедри в інших програмах професійного розвитку, що фінансуються Фундаціями відкритого суспільства (Open Society Foundations) та Центральноєвропейським університетом (Central European University) у м. Будапешт, Угорщина.

Кінцевий термін подачі заявок від кафедр на співпрацю з програмою AFP у 2011-12н.р.: 10 березня 2011р. Заявкою є перспективний план розвитку кафедри на найближчі три навчальні роки із зазначенням потенційної ролі AFP у цьому процесі. План складається у довільній формі та подається на розгляд AFP англійською мовою. При відборі до програми перевага надаватиметься кафедрам, які запропонують створення за допомогою AFP нових навчальних програм, спеціалізацій, низки курсів тощо. Відібрані кафедри-партнери матимуть можливість подавати заявки на продовження співробітництва з AFP у 2012-13н.р.

Якщо Ваша кафедра зацікавлена у співробітництві та налагодженні партнерських відносин з AFP, будь ласка, звертайтеся по докладнішу інформацію до офісу програми у м. Києві:

Сергій Зайцев, менеджер програми
Тел.: (044) 484-4412
E-mail: szaitsev@icps.kiev.ua

Олеся Коцюмбас, координатор програми
Тел.: (044) 484-4412
E-mail: okotsyumbas@icps.kiev.ua

Загальну інформацію про AFP можна отримати на сайті програми: http://www.soros.org/initiatives/hesp/focus/afp

Відділ міжнародних зв’язків

КрНУ