Головна>Новини
КрНУ


Новини

СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
25.03.13
З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів із зарубіжними науковцями і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 «Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами освіти і науки:

Природничі науки, зокрема колоїдна хімія та нанохімія, прикладна хімія (за напрямами), біофізика, прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями), фізика наносистем, фізика ядра та фізика високих енергій, експериментальна ядерна фізика та фізика плазми, нанофізика та наноелектроніка, математичне та комп’ютерне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології;

Інформатика та обчислювальна техніка, зокрема системи штучного інтелекту, системне програмування, комп’ютерні науки та обчислювана техніка, комп’ютерна інженерія, програмна інженерія, програмне забезпечення систем, інженерія програмного забезпечення;

Розробка корисних копалин;

Металургія та матеріалознавство, зокрема прикладне матеріалознавство, фізичне матеріалознавство;

Машинобудування та матеріалообробка, зокрема динаміка і міцність машин, біомеханіка, двигуни внутрішнього згорання, гірничі машини та комплекси, локомотивобудування, вагонобудування;

Енергетика та енергетичне машинобудування, зокрема теплоенергетика, теплофізика, атомна енергетика;

Електротехніка та електромеханіка, зокрема світлотехніка і джерела світла, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;

Електроніка, зокрема мікро- та наноелектронні прилади і пристрої, фізична та біомедична електроніка;

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології, зокрема лазерна і оптоелектронна техніка, фотоніка та оптоінформатика;

Авіаційна та ракетно-космічна техніка;

Хімічна технологія та інженерія;

Біотехнологія, зокрема молекулярна біотехнологія, біотехніка та біосумісні матеріали;

Будівництво та архітектура, зокрема технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

Транспорт і транспортна інфраструктура, зокрема транспортні системи залізничного транспорту, локомотиви та локомотивне господарство, вагони та вагонне господарство, системи керування рухом поїздів, залізничні споруди та колійне господарство;

Міжнародні відносини, зокрема міжнародне право.

До участі в конкурсі допускаються студенти державних вищих навчальних закладів денної форми навчання, які повинні відповідати таким вимогам:
високі результати навчання за програмою підготовки магістра (бакалавра);
мають досягнення у студентській науково-дослідній роботі;
напрям підготовки (спеціальність) студента відповідає переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;
володіння на необхідному рівні англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання.

До участі в конкурсі допускаються аспіранти державних вищих навчальних закладів з відривом від виробництва, які повинні відповідати таким вимогам:
тематика наукових досліджень, що виконуються за темою дисертації, відповідає пріоритетним напрямам освіти і науки;
мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
володіти на необхідному рівні англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

До участі в конкурсі допускаються наукові і науково-педагогічні працівники, які повинні відповідати таким вимогам:
працювати у вищому навчальному закладі на постійній основі;
мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш ніж три роки;
тематика виконуваних наукових досліджень відповідає переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;
мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;
мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
володіти на необхідному рівні англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

Особи, які претендують на проходження навчання або стажування, подають на ім`я керівника вищого навчального закладу для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу документи:
заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;
витяг з протоколу засіданні кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;
проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу приймає рішенні щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства освіти і науки України (за адресою 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10) такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:
лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;
витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;
виписку з особової справи даної особи;
копії документів, що подані на ім`я керівника вищого навчального закладу.

Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

Вищі навчальні заклади проводять попередній відбір студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників для навчання, стажування за кордоном і подають свої пропозиції конкурсній комісії Міністерства освіти і науки України з 1 квітня до 15 травня 2013 року.

Документи, що надійшли до конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України після встановленого строку та умов конкурсу, до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

За детальною інформацією звертатися у відділ міжнародних зв`язків
КрНУ (ауд. 5205, тел. 2-20-51)
КрНУ