Головна>Новини
КрНУ


Новини

В спеціалізованій вченій раді К 45.052.02 відбулись одразу два захисти кандидатської дисертації
14.10.13
10 жовтня 2013 р. у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради К 45.052.02, на якому були представленні до захисту дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) та одна дисертація для додаткового розгляду.

Першою свої дослідження представила старший викладач кафедри економіки Гришко Наталя Євгеніївна на тему «Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства». Дослідження по дисертації проводились під керівництвом доктора економічних наук, професора Маслак Ольги Іванівни.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Козаченко Ганна Володимирівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедрою менеджменту та економічної безпеки, та кандидат економічних наук Ареф’єв Сергій Олегович,Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України,докторант кафедри фінансів, обліку і аудиту.

Основний науковий результат дисертації полягає в удосконаленні управління економічною безпекою промислового підприємства шляхом визначення пріоритетів при виборі управлінських дій та використання принципів превентивного регулювання.

Обрана тематика та презентація дисертаційного дослідження викликали інтерес та жваву дискусію серед членів ради та присутніх опонентів, що підтверджує актуальність обраної тематики дослідження. Після закінчення процедури захисту відбулося таємне голосування, в результаті якого всі члени ради одноголосно прийняли рішення про присудження Гришко Н.Є. наукового ступеня кандидата економічних наук.

Слід відмітити, що Гришко Наталя Євгеніївна стала першим викладачем нашого університету, яка захистилась у спеціалізованій вченій раді К 45.052.02, що є прикладом для молодих науковців та аспірантів нашого ВНЗ.


Другу роботу до захисту представила аспірантка Черкаського державного технологічного університету Федоренко Ольга Володимирівна на тему «Формування цільового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості»,керівником якої є доктор технічних наук, професор Хомяков Володимир Іванович, декан факультету економіки та управління, завідувач кафедри економіки та управління.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», декан економічного факультету, та кандидат економічних наук, доцент Коверга Сергій В’ячеславович, Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», доцент кафедри менеджменту організацій.

Здобувач під час захисту показав високий рівень науково-теоретичної підготовки в галузі економіки та управління підприємствами. У дисертації автором самостійно вирішена конкретна наукова задача щодо удосконалення науково-методичних підходів до формування цільового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості.

Високий науково-теоретичний рівень роботи був підтверджений таємним голосуванням та висновком вченої ради про те, що Федоренко О.В. заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Третьою розглядалась дисертаційна справа Зикіної Вікторії Олександрівни, що надійшла до ради з ДАК України для проведення додаткового розгляду. Після дотримання процедури проведення додаткового розгляду дана дисертаційна робота визвала широку дискусію серед членів вченої ради,по закінченню якої рада більшістю голосів підтвердила актуальність обраної теми та можливість присвоєння здобувачеві наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) з внесенням особової думки ради у висновок, що буде направлений у ДАК України.

Голова спеціалізованої вченої ради доктор економічних наук, професор Маслак Ольга Іванівна від імені ради поздоровила здобувачів з присудженням наукового ступеня кандидата економічних наук і побажала їм подальших успіхів у плідній науковій праці. Також подякувала всім членам ради за плідну та кропотливу роботу на даному засіданні.

Бажаємо вченій раді і надалі плідної роботи та нових успіхів у науковому житті нашого університету.

КрНУ