Головна>Анонси та оголошення
КрНУ
Анонси та оголошення університету

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ

РОЗ’ЯСНЕННЯ СТУДЕНТАМ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ
У ВЕСНЯНОМУ СЕМЕСТРІ 2016/2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Правила призначення стипендій в КрНУ

Картка додаткових балів стипендіата

ВИТЯГ ІЗ ПРАВИЛ ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ У КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Запроваджуються за результатами весняної сесії 2016/2017 н.р.


ПРАВИЛА розроблені на основі таких нормативних документів:
• Закону України «Про вищу освіту» ( ст. 62);
• Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1050 р.
«Деякі питання стипендіального забезпечення», №1045 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплати соціальних стипендій студентам (курсантам)», №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах».
• Постанови Кабінету Міністрів України №32 від 25.01. 2017 р. «Зміни, що вносяться до Постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення».
• Постанови КМУ від 08.02.2017 р. № 81 «Зміни, що вносяться до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045».
• Наказу МОНУ №261 від 20.02.17 р. «Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій».

Академічними стипендіями є:
1. стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам, за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
2. ординарні (звичайні) академічні стипендії ( 1100 грн.) ;
3. стипендії у підвищеному розмірі:
• студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим Постановою КМУ № 1047 від 28.12.2016 р. ( 1400 грн.) :
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка.

4. Стипендії у підвищеному розмірі за особливі заслуги у навчанні (1601 грн, та 2037 грн. для спеціальностей: Прикладна механіка, Матеріалознавство;
Галузеве машинобудування, Електроенергетика. електротехніка, електромеханіка).
Стипендії будуть призначатись відповідно до ліміту стипендіатів, який встановлений 40-45% від кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовлення. Розраховується щомісячно.

Ліміт студентів, які будуть претендувати на стипендію за особливі успіхи в навчанні встановлюється стипендіальною комісією після підведення підсумків рейтингування (може встановлюватись різний для інститутів, факультетів, курсів та спеціальностей).
Ліміт першокурсників – на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу.
Студенти, аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у КрНУ , протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі в університеті.

СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ В КрНУ

Соціальна стипендія виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу. Право на соціальні стипендії мають студенти, які не перебувають в академічній відпустці із числа:
1. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа у разі продовження навчання до 23 років або ж о закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків,
2. осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС,
3. шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки,
4. осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи,
5. осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їх дітей,
6. дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів,
7. дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту,
8. дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи,
9. осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України,
10. дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи,
11. студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Студент повинен звернутись із заявою в деканат і представити усі необхідні документи. Якщо студент претендує за рейтингом на академічну стипендію він має право обрати, яку стипендію буде отримувати соціальну чи академічну терміном на один семестр.

Соціальні стипендії забезпечуються коштами Міністерства соціальної політики України.

Рейтинг успішності студентів для отримання академічної стипендії

Формування рейтингу успішності проводиться за допомогою автоматизованого комплексу “Освітній процес” (вкладки “Деканат”, “Навчальний процес”).
Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю в межах кожного факультету (інституту) за курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з дисциплін, захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для спеціальності “Дизайн”), громадському житті та спортивній діяльності.

До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах факультету (інституту) за денною формою навчання, крім осіб, які:
протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни навчального плану, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;
до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни навчального плану, курсової роботи (проекту), практики;
виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив¹, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного факультету, семестру та спеціальності (напряму підготовки).


Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

де: a=0,9 – коефіцієнт, який трансформує максимальну кількість балів у 90 за навчальні досягнення при формуванні рейтингу успішності;
ki– додатній ваговий коефіцієнт (дорівнює кількісті кредитів) i-ї дисципліни, курсової роботи (проекту), практики;
Oi– підсумкова оцінка студента з i-ї дисципліни, курсової роботи (проекту), практики в 100 бальній системі;
K=k1+k2+...+kn– сума вагових коефіцієнтів (сума кредитів) дисциплін, курсових робіт (проектів), практик
b– додаткові бали за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності.

Для розрахунку додаткових балів сформований перелік основних досягнень ( Картка додаткових балів стипендіата), що враховуються в рейтингу та визначені бали, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує максимальне значення (10 балів), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від більшого до меншого. У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія. При розгляді цього питання стипендіальна комісія віддає перевагу оцінюванню нормативних дисциплін з семестровим контролем у формі екзамену.
КрНУ