Головна>Анонси та оголошення
КрНУ


Анонси та оголошення університету

Кафедра економіки КрНУ запрошує випускників закладів вищої освіти спеціальності «Менеджмент» взяти участь у конкурсі дипломних робіт з проблематики організації та управління інноваційною діяльністю
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського призначено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Інноваційна діяльність» (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 16.01.2018 р. № 22.1./10-76).

Конкурс проводиться з метою підвищення якості дипломних робіт студентів, їх наукової та прикладної наповненості, активізації наукової та практичної роботи студентів під час підготовки дипломних робіт, залучення талановитої молоді до дослідницької діяльності, підвищення престижу науки у студентському середовищі.

Термін проведення конкурсу - січень-квітень 2021 р. Конкурс проводиться у 2 тури: - перший тур - внутрішній етап у закладах вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації (січень – березень 2021 року);

- другий тур - всеукраїнський етап у базовому закладі вищої освіти (Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського) (21-22 квітня 2021 року). Термін подання робіт на ІІ-й тур Конкурсу - до 10 квітня 2021 р. (визначається за поштовим штемпелем).

Дипломні роботи, що подаються на конкурс, мають бути захищені не раніше 1 квітня попереднього року. Подані на Конкурс роботи мають відповідати вимогам галузевих стандартів.

Конкурсні комісії першого туру обирають не більше трьох кращих дипломних робіт освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент», які присвячені дослідженню проблем організації та управління інноваційною діяльністю та направляють їх до базового закладу вищої освіти до 10 квітня 2021 року (за поштовим штемпелем) поштою або доставляють особисто.

На конкурс подаються оригінали дипломних робіт або їх копії, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою закладу вищої освіти. Базовий заклад вищої освіти не здійснює організацію та фінансування повернення дипломних робіт та їх копій.

До дипломних робіт надається супровідний лист з проханням прийняти дипломні роботи до участі в конкурсі, підписаний головою Конкурсної комісії першого туру. У супровідному листі обов’язково вказуються назва дипломної роботи, освітній ступінь, ПІБ автора дипломної роботи (повністю), ПІБ, вчений ступінь та вчене звання керівника дипломної роботи (повністю) та контактний телефон і ПІБ особи, що відповідає за проведення першого туру Конкурсу.

До кожної дипломної роботи надається анотація, у якій зазначається актуальність, мета, завдання, предмет, об’єкт, наукова новизна, методи дослідження, практична значущість та стислий зміст дипломної роботи (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

За наявності до дипломних робіт надаються копії публікацій, дипломів переможця різного рівня конкурсів наукових робіт та конференцій автора роботи, довідок про впровадження результатів дипломної роботи у виробництво або навчальний процес тощо.

Другий тур конкурсу проводиться 21-22 квітня 2021 року у форматі засідання Конкурсної комісії.

За результатами розгляду робіт, їх відкритого обговорення та їх оцінювання за визначеними критеріями конкурсна комісія приймає рішення щодо нагородження кращих дипломних робіт.

Детальна інформація на сайті кафедри економіки за посиланням:
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vseukrayinskyy-konkurs-dyplomnyh-robit

Оргкомітет конкурсу

КрНУ