Головна>Факультети, кафедри > Навчально-науковий Інститут механіки і транспорту (ІМіТ)
КрНУ
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту (ІМіТ)

Сайт інституту www.imit.in.ua

   Навчально-науковий інститут механіки і транспорту (ІМіТ) здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра в галузях знань: 0504 Металургія та матеріалознавство; 0505 Машинобудування та матеріалообробка; 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ: Інженерне матеріалознавство; інженерна механіка; машинобудування; транспортні технології (за видами транспорту); автомобільний транспорт.

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ:
"Інженерне матеріалознавство";
"Технологія машинобудування ";
"Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки";
"Технічна механіка";
"Кафедра автомобілі та трактори";
"Кафедра конструювання машин та технологічного обладнання";
"Кафедра транспортних технологій";
"Кафедра інженерної та комп`ютерної графіки".

ФОРМИ НАВЧАННЯ: денна та заочна, скорочена.

РІВНІ ПІДГОТОВКИ: бакалавр, спеціаліст, магістр.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ: прикладне матеріалознавство; технологія машинобудування; машинобудування; металорізальні верстати та системи (спеціалізація - комп'ютеризоване проектування та дизайн металорізальних верстатів), обладнання для обробки металів тиском; автомобілі та автомобільне господарство (спеціалізація - технічна експлуатація автомобілів); організація перевезень і управління на транспорті (спеціалізація - організація митного контролю на транспорті (автомобільному); підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; колісні та гусеничні транспортні засоби (спеціалізація - автомобілебудування).

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ: дослідження існуючих і створення нових матеріалів; визначення механічних, фізичних та технологічних властивостей і сертифікація матеріалів; техніко-економічне та екологічне обгрунтування використання матеріалів і технологій; традиційні та високі технології; конструювання та експлуатація металорізальних верстатів, обладнання для обробки металів тиском, комплексна механізація та автоматизація в машинобудуванні автоматизація виробничих процесів засобами механіки, електроніки гідравліки й пневматики; менеджмент і маркетинг технологічних процесів та обладнання; контроль якості, сертифікація продукції машинобудування.
Розрахунок, проектування, випробування, експлуатація, обслуговування та ремонт автомобілів, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання, у тому числі машин для будівництва, ремонту та експлуатації магістральних нафто- і газопроводів; організація вантажних і пасажирських перевезень автомобільним транспортом, управління системами транспортних процесів, у тому числі митне регулюваняя зовнішньоекономічної діяльності транспортних процесів і транспортних систем, дорожній рух, засоби його організації та регулювання, організація безпеки руху.

Д Е К А Н А Т

Директор інституту:
   Воробйов Віктор Васильович,
професор, доктор технічних наук,
відмінник освіти України.
Заступник декана:
   Славко Геннадій Володимирович,
доцент, кандидат технічних наук.

КОНТАКТИ ФАКУЛЬТЕТУ

39600, м. Кременчук, Полтавська область,
вул. Першотравнева, 20, навчальний корпус №1,
четвертий поверх, к.1402, 1414, 1415.
тел. (5366) 3-21-01 (деканат),
(5366) 3-61-27 (декан).
E-mail: vvv@knu.edu.ua

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

Навчально науковий інститут механіки і транспорту утворився у лютому 2012 року шляхом об'єднання двох споріднених факультетів: факультету механіки та матеріалознавства та факультету транспортних засобів і технологій.

Про факультет механіки та матеріалознавства.

Факультет утворений у березні 1992 року. Спочатку до складу факультету входили такі кафедри як "Технологія машинобудування", "Обробка металів тиском", "Конструювання машин і технологічного устаткування", "Інженерна графіка", "Іноземних мов". Надалі, у зв'язку з відкриттям нових спеціальностей, у складі факультету відбувалися зміни: у 1995р. організована кафедра "Прикладної екології", у 1998 р. - кафедра "Геодезії, землевпорядкування і кадастру". Останні зміни відбулися в 2003 р. і в даний час факультет складається з 4-х кафедр, три з яких є випускаючими.

На факультеті працюють 38 високо валіфікованих викладачів, серед яких 2 лауреата Державних премій, один заслужений діяч науки і техніки, 6 докторів наук, професорів і 18 доцентів і кандидатів наук.

Матеріально-технічна база кафедр сприяє реалізації практичної направленості на навчання студентів. Факультет має 12 навчальних лабораторій і 3 комп'ютерних класи.

З року створення факультет очолив і незмінно керує ним доктор технічних наук, професор Воробйов Віктор Васильович. Велика робота з організації навчального процесу і виховної роботи зі студентами проводиться заступниками декана доцентами Славко Г.В. та Щетиніним В.Т. (працював заступником декана з 1992р по 2007 р.).

За роки існування факультет підготував майже 4,5 тисяч інженерів, більше 300 випускників отримали дипломи з відзнакою. Наші випускники складають основу інженерного та керівного складу як великих підприємств, так і фірм, що працюють у галузі машинобудування.

У різні роки факультет закінчили відомі зараз фахівці і керівники: М.В. Глухов - міський голова (до 2010 року); Ю.С. Сліпець - генеральний директор інвестиційної компанії (м. Київ); М.К.Черниш - директор Кременчуцького автоскладального заводу; В.М Коваленко - голова Автозаводської районної ради народних депутатів.

Висока якість підготовки фахівців на факультеті підтверджується тим, що наші випускники (Воробйова Л.Д. - випуск 1991 р., Савєлов Д.В. - 1998 р., Пєєв А.М. -1998р., Бахарєв В.С.- 1999 р., Шарипова І.Є.(Пєєва ) - 2000 р., Саленко Ю.С. - 2000р.) успішно захистили кандидатські дисертації і плідно працюють викладачами в рідному університеті.

Сьогодні на факультеті навчається 820 студентів (412 на денному відділенні і 408 - на заочному). У порівнянні з 1990 роком, коли був здійснений перший прийом на денне відділення в кількості 25 студентів, прийом на стаціонар зріс майже в 6 разів.

З 1995 року на факультеті для осіб, що мають освітньо-кваліфікований рівень "Молодший спеціаліст" відкрито навчання за скороченими терміном. Спочатку це була спеціальність "Технологія машинобудування", а з 2005 року, і спеціальність "Металорізальні верстати і системи" (спеціалізація: "Комп`ютерне проектування та дизайн металорізальних верстатів").

На факультеті видається збірник наукових праць "Сучасні ресурсо енергозберігаючі технології гірничого виробництва", ведеться навчання аспірантів за трьома спеціальностями, діє спецрада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю "Геотехнічна і гірнича механіка". Останні три роки факультети постійно займає призові місця в загальному рейтингу факультетів університету.

Важну роль у виховному процесі займають органи студентського самоврядування. На машинобудівному факультеті студентська рада і профспілкове бюро - це не формальний, а діючий орган студентського самоврядування, що щорічно проводить Дні факультету, бере участь в огляді художньої самодіяльності "Студентська весна", бере активну участь в організації суспільних і спортивних заходів. Студенти факультету активно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робот і предметних олімпіад (у 2009 році Шлик Сергій посів перше місце в II турі Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності "Обробка матеріалів у машинобудуванні", а Ведмідь Василь - третє місце, у 2010 р. Коваль Євген - друге місце).

Про факультет транспортних засобів і технологій

Факультет транспортних засобів і технологій є одним із найстаріших серед факультетів університету. Перший випуск 45 фахівців - інженерів-механіків зі спеціальності "Автомобілі та трактори" вечірньої форми навчання відбувся ще 1981 року. З 1985 року постійно зростав випуск фахівців, кількість узгоджених з ринковими та виробничими реґіональними потребами спеціальностей підготовки. Щорічно більше 200 підготовлених фахівців отримують дипломи спеціалістів та магістрів, з числа яких до 5-8 % отримують дипломи з відзнакою.

Деканами факультету у різний час були (зліва на право) доц. Глявін В.О., проф. Андрусенко О.М., з 2003 року керівництво факультетом забезпечує колектив деканату на чолі із деканом доцентом Кір'яновим О.Ф. Заступники дека-на доцент Холодний Ю.Ф., який займається організаційними питаннями на-вчального процесу, та заступник з гуманітарних питань доцент Шапко С.В.

Навчальний процес на факультеті забезпечують більше 50 досвідчених викладачів, серед яких 3 доктори наук, 26 доцентів, 2 Лауреати премії Пре-зидента України, 3 академіки та члени-кореспонденти галузевих академій наук. Молоді викладачі кафедр, недавні випускники, працюють над кандидатськими дисертаціями.

Для забезпечення навчання на факультеті існує лабораторна база із 14 лабораторій та спеціалізованих аудиторій, 5 комп'ютерних класів, обладнаних сучасними комп'ютерами. З десятка дисциплін, що викладаються на факультеті, кафедрами розроблене необхідне методичне та програмне забезпечення, упроваджуються тестові технології. Тільки за останні 5 років розроблено більше 200 методичних вказівок та програм, видано близько 10 навчальних посібників з окремих дисциплін та розділів підготовки.

За останні роки більш ніж у 5 разів зросла кількість наукових публікацій, винаходів, патентів співробітників факультету. Два викладачі факультету стали Лауреатами премії Президента України для молодих учених.

Однією з пріоритетних задач факультету є підвищення якості навчання. За останні роки число студентів, що отримують диплом з відзнакою, виросло втричі. Також більш ніж удвічі зросла кількість учасників першого та другого етапів всеукраїнських предметних олімпіад. З 5 % до 12 % зросла кількість студентів факультету, що беруть участь в олімпіадах.

Розширюються навчальні та наукові контакти факультету із зарубіжними колегами. Кафедри мають ряд угод про співпрацю з університетами різних країн щодо обміну студентами, участі у наукових конференціях. 2009 року ряд студентів напряму "Транспортні технології" проходили виробничу практику в університеті німецького м. Брауншвейг, де познайомились із організацією на-вчального процесу, співпрацею університету з провідними підприємствами.

Для залучення найбільш здібних студентів до наукової роботи 2002 року створено студентське наукове товариство, яким керує доцент Черненко С.М.

Творчі студенти починають свою наукову роботу ще на перших курсах, вивчаючи дисципліну "Інженерна та комп'ютерна графіка" на кафедрі ІКГ. На фото - демонстрація створеної графічної програми на конференції.

Наукові досягнення наших студентів демонструвалися на Все-українській виставці освітніх технологій міністерства науки і освіти України. Серед них робота аспіранта А.Коробова, який розробив і впровадив на багатьох підприємствах власну про-граму маршрутизації вантажних перевезень.

Під керівництвом факультетських органів студентського самоврядуван-ня, голови студради Головко Євгенії, студенти факультету постійно є учасни-ками культурно-масових заходів, таких як фестиваль "Студентська весна", конкурс "Королева КДПУ", день aвтомобіліста тощо.

До професійного свята - Дня автомобіліста студентська рада та студентська профспілкова організація факультету традиційно проводить змагання з футболу між спеціальностями та між студентами і викладачами.

Факультет щорічно отримує призові місця за участь в універсіаді у різних видах спорту. На факультеті сильні команди футболістів, баскетболістів, плавців, легкоатлетів, почали показувати високі результати наші дівчата-волейболістки.К А Ф Е Д Р И   І   С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т І


Кафедра технології машинобудування

Завідувач кафедри:
Драгобецький Володимир В'ячеславович
,
професор, доктор технічних наук.

   Кафедра заснована в 1972 році і здійснювала підготовку інженерних кадрів за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Це була перша випускаюча кафедра в тодішньому Кременчуцькому загально-технічному факультету Полтавського інженерно-будівельного інституту, на базі якого розвівався и був створений теперішній Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

   На даний час кафедра готує фахівців за двома спеціальностями: "Технологія машинобудування" та "Обладнання для обробки металів тиском".

   До складу науково-педагогічних працівників, та учбово-допоміжного персоналу кафедри входять: 3 професори, 8 доцентів, 4 старших викладачів, 3 асистента, 1 провідний фахівець, 2 навчальних майстра, 1 старший лаборант, 1 інженер.

   При кафедрі діють магістратура та аспірантура, де найкращі студенти продовжують навчання після одержання диплому спеціаліста. Кафедра веде науково-дослідні розробки в напрямах удосконалення технологічних процесів обробки різанням та обробки металів тиском у галузі машинобудування; створення нових технологій утилізації твердосплавних відходів машинобудування з метою повторного їх використання для інструментального виробництва; використання енергії вибуху в будівельній галузі, машинобудуванні та інших. Викладачами кафедри одержано понад 200 авторських свідоцтв та патентів, видано 424 наукових, 283 навчальних розробок та 7 монографій. Основними розробками кафедри є: оптимальна конструктивна схема багатозубого інструмента, який працює за методом ділення припуску по глибині різання, схеми кріплення багатогранних непереточуваних пластин у збірних ріжучих інструментах з плавним та дискретним регулюванням настроєного розміру (4 а.с), збірні двозубі розточувальні інструменти з регулюванням настроєного діаметрального розміру. Розроблені засоби вшановані бронзовою нагородою ВДНГ СРСР (постанова № 623-Н від 11.09.85 р)

   Пройшов апробацію спосіб виготовлення деталей з напівкруглими ребрами жорсткості, розроблені нові технології виробництва виробів із шаруватих металевих композицій з використанням методів вибухової обробки, виготовлена партія біметалевих труб для установок термоядерного синтезу, у галузі нанотехнологій розроблено спосіб реалізації механізму рідкофазного спікання у поверхневому шарі деталі.

   На основі теоретико-експериментальних досліджень розробленні нові технології поєднання процесів зварювання та штампування вибухом виробництва багатошарових днищ із високоміцної сталі з монолітними кромками для посудин високого тиску; технології відновлення методами вибухового оброблення коліс гусеничних транспортних засобів, відновлення та зміцнення опорних поверхонь корпусів букс, фрикційних планок, матриць для виробництва силікатної цегли.

   Основні результати наукових досліджень пройшли апробацію у виробничих умовах та впровадженні на ряді підприємств України: ВАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин", м. Кременчук; Державний центр твердих сплавів "Світ кермет", м. Світловодськ; Київський авіаційний завод, м. Київ; ВАТ "Техтрансмаш", м. Кременчук; АТ КВБЗ Кременчуцький вагонобудівний завод, м. Кременчук; ВАТ Кременчуцький стале завод, м. Кременчук; Міжнародний НДІ нових технологій та матеріалів, м. Харків.

   Кафедрі по праву є чим пишатися: майже дві тисячі її випускників працювали в минулому і працюють зараз керівниками, головними та провідними спеціалістами, інженерами-технологами та майстрами на підприємствах і в установах України, у сфері бізнесу та фінансів. Серед них: Глухов М.В. - голова міста Кременчук, Сліпець Ю.С. - генеральний директор інвестиційної компанії (м. Київ), Онищенко П.Г. - заст. генерального директора КрАЗ з виробництва, Сироватко В.І. - заст. генерального директора КрАЗ по кадрам. Писаренко Б.П. - заст. генерального директора КВБЗ по кадрам, Черниш М.К. - генеральний директор Кременчуцького автоскладального заводу та інші.


КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ТА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ОБРОБКИ

   Завідувач кафедри:
Саленко Олександр Федорович
,
професор, доктор технічних наук.

   01 березня 2003 року наказом ректора КДПУ була створена кафедра "Верстати і верстатні комплекси" для забезпечення навчального процесу зі спеціальності 8.090203 "Металорізальні верстати та системи" й спеціалізації 8.090203.01 - "Комп'ютерне проектування та дизайн металорізальних верстатів".

   Кафедра має чотири профільні лабораторії: металорізальних верстатів, електронної мікроскопії та спектроскопії, гідравліки і гідроприводу, лазерно-струминної обробки.

   Випускна кафедра верстатів і верстатних комплексів має практично постійний професорсько-викладацький склад протягом останніх трьох років. У складі кафедри 12 осіб, з них один доктор технічних наук, професор (завідувач кафедри Саленко О.Ф.), чотири кандидати технічних наук, доценти (Доценко В.Г., Федотьєв А.М., Щетинін В.Т., Литвиненко Б.Я.), старший викладач Бєлкін О.М., завідувач лабораторією Труханов В.І., інженери Пасхалов І.О. та Пидорина І.О., лабо-рант Кравченко Т.Є., два аспіранти (Дудюк В.О., Мана О.М.). Кафедра готує фахівців за багаторівневою системою навчання (бакалавр, спеціаліст, магістр).

  Студенти денної форми навчання постійно беруть участь у всеукраїнських наукових заходах: у Всеукраїнських студентських олімпіадах "Металорізальні верстати та інструмент" та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки "Обробка матеріалів у машинобудуванні" за напрямом "Металорізальні верстати та інструмент".

  З початку створення кафедри до останнього часу плідно працював видатний вчений України, доктор технічних наук, професор Олексій Олександрович Федорець.

   Олексій Олександрович видобував Перемогу у Великій вітчизняній війні (1941 -1945 р.) у лавах радянської армії. Працював над розробкою насосно-перекачувальної станції річки Тясмин при створенні Кременчуцької ГЕС. За його керівництвом було створено декілька лабораторій для виконання досліджень динаміки руху рідини змінної маси. В останні роки життя працював над виданням підручника "Гідравліка, гідро- та пневмопривод".

   За останні три календарних роки кафедрою виконано фундаментальну науково-дослідну роботу "Розвиток теорії руйнування нових композитних матеріалів потужними джерелами енергії". В 2010 році кафедра успішно пройшла державну акредитацію на підготовку магістрів за напрямом 8.0902 -Інженерна механіка, спеціальності 8.090203 - "Металорізальні верстати та системи".

   Кафедра активно займається розробкою соціальноо проек-ту: "Розробка пневматичного приводу інвалідного візка".

   На кафедрі діє аспірантура, де найбільш здібні випускники, мають можливість продовжити своє навчання. Головним напрямом у діяльності кафедри залишається створення нових лабораторій, які оснащені сучасним обладнанням та приладами, що сприяють виконанню студентами наукових і практичних робіт на рівні сучасного стану розвитку світової науки.

   У 2010 році кафедра переіменована у кафедру "Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки"


КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Завідувач кафедри:
Гаврилюк Юрій Миколайович
,
кандидат технічних наук, професор,
лауреат Державної премії України.

   Матеріалознавство - найсучасніша галузь науки, її поява викликана вимогами науково-технічного прогресу. Інтеграція знань про структуру і стан речовин, які були накопичені людством протягом століть, дозволила створити в останні десятиліття величезну кількість штучних матеріалів, таких як надтверді і жароміцні сплави металів, пластмаси, спеціальна кераміка, композити, напівпровідники, що використовуються у машинобудуванні, металургії, переробній галузі, електротехніці та електроніці.

   Для підготовки фахівців з напряму "Інженерне матеріалознавство" у 2007 р. створено кафедру "Інженерне матеріалознавство", яка прийняла естафету організації навчального процесу за вказаним напрямом від кафедри "Технологія машинобудування" .
Викладачі кафедри "Інженерне матеріалознавство" - це досвідчені педагоги, які передають знання студентам, залучають їх до наукової роботи, до вирішення інженерних проблем.

   Співробітники кафедри "Інженерне матеріалознавство" опублікували більше 50 наукових статей, а також більше 10 навчально-методичних розробок, які використовуються у навчальному процесі.

   Належній підготовці фахівців сприяє лабораторна база університету, яка представлена сучасним технологічним та електронно-обчислювальним обладнанням.

   Перший випуск бакалаврів - фахівців з інженерного матеріалознавства здійснено у 2008 р., а перших спеціалістів та магістрів спеціальності "Прикладне матеріалознавство" - у 2009 р. Загін інженерів м. Кременчука поповнився кваліфікованими фахівцями, які підготовлені до виконання технологічних виробничих та наукових функцій.

   Випускники кафедри „Інженерне матеріалознавство" Моісеєнко М.С., Катренко С.В., Плющ А.О., Солошенко О.А. отримали дипломи з відзнакою, всі вони пройшли не тільки теоретичний курс навчання, але й виконали наукові роботи, отримали практичні навички у лабораторіях провідних підприємств м. Кременчука.


КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ

  Завідувач кафедри:
Воробйов Віктор Васильович,
професор, доктор технічних наук,
відмінник освіти України.

   Кафедра технічної механіки заснована в 1974 р. До 2012 року нею керував доктор технічних наук, професор Віталій Михайлович Комір, лауреат премії ім. О.М. Динника, присудженої Президією АН УРСР у 1989 році, лауреат конкурсу "Людина року 2006", Почесний громадянин м.Кременчука.

   До складу кафедри на 1.06.2010 р. входять Комір В.М., д.т.н., проф., завідувач кафедри технічної механіки, Воробйов В.В., д.т.н., проф., декан факультету механіки та матеріалознавства, Киба С.П., к.ф.-м.н., проф., Литовченко С.О., к.т.н., доц., Пєєв А.М., к.т.н., доц., Мисліцький С.М., к.т.н., Пєєва І.Е., к.т.н., Долударєв В.М., ас, Кунаков Є.Ю., ас, Долударєва Я.С., ас, Могилка О.В., зав. лаб., Рой В.А., навчальний майстер, Ромашко Т.М., навчальний майстер, аспіранти Проценко В.Є.і Хорошман В.О.

   Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін: теоретична механіка; технічна механіка; прикладна механіка; механіка; прикладна теорія коливань; опір матеріалів; механічні випробування матеріалів; механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів. Співробітники кафедри виконують наукові дослідження з таких напрямів:
механічні властивості металів та інших матеріалів; розрахунки на міцність конструкцій та елементів споруд; прикладні задачі з коливань механічних систем; розробка та вдосконалення існуючих технологій вибухових робіт у промисловості.

   Безсумнівним визнанням досягнень колективу кафедри, а саме його керівника є той факт, що у квітні 2007 року Комір В.М. став лауреатом конкурсу "Людина року 2006" в номінації "Вчений року", а у вересні 2008 року Віталія Михайловича обрано Почесним громадянином м. Кременчука.

   При кафедрі існують аспірантура та докторантура зі спеціальності 05.15.09 - "Геотехнічна і гірнича механіка". За результатами наукових досліджень в період з 1998 р. по 2010 р. співробітниками кафедри опубліковано 135 наукових статей у провідних науково-технічних журналах і збірниках, отримано 12 патентів, частина з яких впроваджена на підприємствах. Виконані наукові дослідження стали основою для підготовки і захисту 12 кандидатських і однієї докторської дисертації.

   Науковці кафедри беруть активну участь у роботі інших наукових установ. У даний час професор Воробйов В.В. є членом секції Наукової Ради Президії НАН України з проблем механіки і технології вибуху.

   За період з 2002 по 2010 р.р. Кременчуцьким державним університетом на базі кафедри технічної механіки проведено 9 міжнародних науково-технічних конференцій "Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їх економічна ефективність і техногенна безпека" і 6 конференцій "Застосування промислових і конверсійних вибухових речовин при руйнуванні гірських порід вибухом та екологічна безпека".

   Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 13 квітня 2005 р. № 26-08/3 на кафедрі технічної механіки при Кременчуцькому державному університеті імені Михайла Остроградського створено спеціалізовану вчену раду К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09 - "Геотехнічна і гірнича механіка", на який захистили кандидатські дисертації, як співробітники кафедри, так і працівники підприємств та інших інститутів, а саме: Пєєв А.М., Мисліцький С.М., Блінков В.В., Пєєва І.Е.; директор підприємства ВАТ "Донець-квибухпром" Монастирьов М.В., директор ПП "Акватол" Сокуренко В.А.

   На кафедрі у 2007 році створено та виходить два рази на рік збірник наукових праць "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва", який внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.Кафедра „Автомобілі та трактори”

   Завідуючий кафедрою Солтус Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор.

Навчальний корпус №4, ауд.4201, тел. З-20-17.

Спеціальності

6.090211.01 - Колісні та гусеничні транспортні засоби. Спеціалізація: Автомобілебудування
6.090258.01 - Автомобілі та автомобільне господарство. Спеціалізація: Технічна експлуатація автомобілів

Кафедра "Автомобілі та трактори" започатковує своє існування з 1975 року. Першим завідувачем було обрано доцента Деркача Ю.О. Колективом кафе-дри створена якісна матеріальна та методична база спеціальності, що до-зволили готувати фахівців вечірньої та заочної форм навчання. З 1990 року кафедра розпочала підготовку на денній формі навчання зі спеціальності "Автомобіле- та тракторобудуван-ня", з 1995-го - "Автомобілі та автомобільне господарство".  

Головним напрямом у діяльності колективу кафедри, наряду з підготовкою фахівців, є створення нових лабораторій, їх оснащення необхідним сучасним обладнанням та приладами. Кафедра впроваджує сучасні комп’ютерні про-грами конструкторського проектування, що забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів.

З грудня 1995 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Анатолій Петрович Солтус, академік Транспортної академії наук України. Під його керівництвом кафедра розпочала підготовку магістрів, пройшла акредитацію за четвертим рівнем підготовки фахівців.

Одним із основних наукових напрямів кафедри є стійкість та керованість колісних машин під керівництвом проф. Солтуса А.П. За цим напрямом захищено одну докторську та дві кандидатські дисертації, працюють над дисертаціями молоді викладачі та магістранти. Результатом виконання циклу робіт є покращення керованості нового сімейства автомобілів КрАЗ та створене сімейство новітніх автомобілів високоефективної прохідності ВЕПР, яке включає три моделі.

Іншими напрямами наукової діяльності кафедри є забезпечення екологічної безпеки дизельного двигуна автомобіля під науковим керівництвом доц. Шапка В.Ф., де розроблено ряд конструкцій каталізаторів, розробка нестандартних аналітичних методів підвищення точності моделювання шляхових витрат пального (доценти Павленко В.В. та Павленко О.В.), використання біопалива в дизель-них двигунах (доц. Черненко С.М., асист. Атамась А.І.), покращення гальмівних властивостей та поточний контроль витрат пального транспортних засобів (доц. Холодний Ю.Ф.).

 


Кафедра „Конструювання машин та технологічного обладнання”

Завідуючий кафедрою - Маслов Олександр Гаврилович, доктор технічних наук, професор.

Навчальний корпус №2, ауд.2305, тел. З-11-08.

Спеціальності

6.090214 - Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Кафедра є однією з найстаріших кафедр університету, яка заснована ще у листопаді 1974 року. Першим завідувачем кафедри був призначений доцент А.І. Чорнокнижний, який і нині працює на кафедрі. Кафедра забезпечує інженерну підготовку студентів за 6 нормативними дисциплінами за напрямом "Машинобудування" та готує магістрів і спеціалістів спеціальності "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і об-ладнання".

З 1982 року кафедрою беззмінно керує доктор технічних наук, професор Олександр Гаврилович Маслов. Проф. Маслов О.Г. є членом секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Машинобудування», членом секції науково-методичної ради з машинобудування і металообробки МОН України.

У підготовці фахівців кафедра використовує 5 спеціалізованих лабораторій та комп’ютерний класс. Для проведення занять з нової спеціальності кафедра створила близько 10 нових лабораторних стендів та підготовлено понад 50 методичних вказівок.

2008 року відбувся перший випуск фахівців зі спеціальності „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”. П'ять осіб отримали диплом з відзнакою.

Під керівництвом проф. Маслова О.Г протягом більш ніж двадцяти п’яти років ведеться науково-дослідна робота, створена наукова школа "Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем машин і механізмів". За наслідками наукових досліджень співробітниками кафедри було опубліковано монографії, декілька навчальних посібників, 260 наукових статей, отримано 105 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, частина з яких упроваджена на підприємствах. Виконані наукові дослідження стали основою для підготовки і захисту п’яти кандидатських і однієї докторської дисертацій.

На кафедрі проводиться робота з виявлення обдарованої молоді серед студентів шляхом проведення предметних олімпіад, конкурсів студентських курсових проектів і робіт, написання наукових статей. Так, переможці 1-го етапу олімпіади з дисципліни «Деталі машин» отримали дипломи переможців і за рекомендацією журі кафедри були направлені для участі у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Деталі машин та основи конструювання». У результаті участі студенти і відповідальні викладачі отримали дипломи переможців у різних номінаціях з конструювання і розрахунку деталей машин.

 


Кафедра „Транспортні технології”

Завідуючий кафедрою - Мороз Микола Миколайович, доцент.

Навчальний корпус №3, ауд.3206, тел. З-20-17.

Спеціальності

6.100403 - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)

6.100403.02 - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному). Спеціалізація: Організація митного контролю на транспорті

Кафедра створена 2005 року і є першою з випуску фахівців з транспортних технологій у реґіоні Центрального Подніпров'я. Навчально-виховну роботу кафедри забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, 75 % яких мають учені звання та наукові ступені. Завідувач кафедри - Мороз Микола Миколайович, кандидат технічних наук, Лауреат премії Президента України для молодих учених, займається науковими проблемами організації пасажирських перевезень у місті.  

Незважаючи на молодий вік, колектив кафедри активно розвивається та працює над створенням сучасної навчальної, лабораторної та експериментальної бази для забезпечення професійної підготовки фахівців за напрямом транспортних технологій. В активі кафедри більше сотні нових навчально-методичних розробок, прикладних програм, вісім навчальних посібників, один підручник.

Успішність студентів кафедри є однією з кращих на факультеті. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах 1-го та 2-го етапів, мають призові та заохочувальні грамоти. Кафедра пройшла акредитацію за IV рівнем і випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Головним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є дослідження та вдосконалення реґіональних транспортних процесів і систем з розробкою рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання. На це спрямовані десятки наукових публікацій викладачів, виступи на наукових конференціях, авторські заявки на винаходи, отримані патенти, упроваджені програмні комплекси.

Активна наукова робота викладачів сприяє залученню кращої молоді, студентів до наукової роботи. При кафедрі навчаються п’ять аспірантів із числа викладачів та випускників кафедри. Частина дипломних та маґістерських робіт виконуються за заявками підприємств. Студенти кафедри щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Група студентів у ІІ-му етапі цього конкурсу під керівництвом доц. Барановського Д.М. здобула 3 місце за напрямом «Ресурсо - та енергозберігаючі технології на транспорті»

Успішній навчальній та науковій роботі студентів сприяють постійні контакти викладачів та студентів за навчальним процесом, дружня опіка кураторів кафедри.


Кафедра „Інженерної та комп’ютерної графіки”

Завідуючий кафедрою - Мартинов В’ячеслав Леонідович, кандидат технічних наук, доцент .

Навчальний корпус №1, ауд.1508, тел. 74-33-08.

Кафедру інженерної графіки було створено 1974 року під керівництвом кандидата технічних наук, доцента В.М. Серветника. У різні роки кафедру очолювали доценти Глявін В.О., Чебенко В.М., Вернидуб О.С., Костін В.В.
Під їх керівництвом кафедра пройшла становлення як провідна кафедра з початкової конструкторської підготовки для різних спеціальностей університету, створене необхідне методичне та програмне забезпечення.

З 1 грудня 2003 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент В’ячеслав Леонідович Мартинов. Під його керівництвом установлено зв’язки та творче співробіт-ництво з кафедрами графіки провідних ВНЗ України та ближнього зарубіжжя.

У комп’ютерних класах кафедри організовано лабораторні заняття з комп’ютерної графіки, на яких студенти з використанням тренінгових програм отримують практичні навички виконання креслень на ПЕОМ з використанням графічних редакторів КОМПАС, АutoCAD.

Колектив кафедри став ініціатором проведення олімпіад з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки у рамках 1-го етапу Всеукраїнської предметної олімпіади. Більше 100 студентів беруть участь у цих олімпіадах. На високому рівні доктор технічних наук, професор Коврижин А.К. організовує проведення методичних семінарів кафедри та олімпіад зі студентами.

Співробітниками кафедри опубліковані більш ніж 150 наукових статей у провідних науково-технічних журналах і збірках, отримано більше 40 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Кафедра увійшла до Української асоціації з прикладної геометрії, є учасником міжнародних конференцій з геометричного моделювання та всеукраїнських семінарів. На кафедрі успішно виконувалась держбюджетна робота, пов’язана з геометричним моделюванням надходження сонячної радіації на гранні поверхні енергоактивних будинків, та госпдоговірна робота. За підсумками 2008, 2009 років кафедра є лідером з виконання госпдоговірної роботи в університеті.

Плідно ведеться науково-дослідна робота зі студентами під керівництвом доц. Мартинова В.Л. Здобуто друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Геометричне моделювання параметрів енерго-активних будинків» 2009 року, 2010 року - третє місце з напряму «Будівництво», друге місце – в галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка».

КрНУ