Головна>Факультети, кафедри >Факультет природничих наук  
КрНУ

Факультет природничих наук

Факультет природничих наук КрНУ (далі ФПН), створений відповідно до наказу ректора Кременчуцького державного політехнічного університету № 202-1 від 19 лютого 2003 р. Діяльність ФПН спрямована на виконання організаційних, освітніх, виховних, наукових та інших завдань вищої школи.

Факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Бахарєв Володимир Сергійович.

На факультеті працюють:
- інженер І категорії Литвин Наталія Олександрівна;
- фахівець Солодовнікова Олена Олександрівна.

Заступники декана:
- к.т.н., доцент Козарь Валентин Іванович;
- ст. викл. Никифорова Олена Олексіївна - заступник декана з виховної роботи.

До складу ФПН входять чотири кафедри:
- Екологічної безпеки та організації природокористування, завідувач - д.т.н., проф. В.М. Шмандій;
- Геодезії, землевпорядкування та кадастру, завідувач - д.т.н., проф. В.В. Артамонов;
- Біотехнології та здоров'я людини, завідувач - д.б.н., проф. В.В. Никифоров;
- Безпеки життєдіяльності, завідувач - д.т.н., проф. В.М. Чебенко.

Підготовка фахівців з вищою освітою на кафедрах ФПН ведеться за п'ятьма напрямами підготовки ОКР "бакалавр":
- 6.051401 - "Біотехнологія";
- 6.010203 - "Здоров'я людини";
- 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій";
- 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування";
- 6.060101 - "Будівництво".

Здійснюється процедура ліцензування напряму підготовки 6.170202 - "Охорона праці". Планується перший набір у 2015 році.
За ОКР "спеціаліст" і "магістр" на факультеті працюють спеціальності:
- 8.08010103 - "Землевпорядкування та кадастр";
- 8.04010601 - "Екологія та охорона навколишнього середовища";
- 8.04010603 - "Екологічна безпека";
- здіснюється процедура ліцензування спеціальності 8.08010104 - "Оцінка землі та нерухомого майна". Планується перший прийом у 2015 році.
Станом на 01.10.2015 року загальний контингент студентів денної форми навчання усіх рівнів підготовки ФПН складає 511 осіб, заочної форми - 168 осіб.
Кафедри ФПН є організаторами та співорганізаторами шести міжнародних та однієї Всеукраїнської науково-практичних конференцій.
На базі факультету, починаючи з 2011 року, працює спеціалізована вчена рада К45.052.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека.

З 2008 року започатковано видання наукового журналу "Екологічна безпека", якому у 2010 році надано статус фахового видання з технічних наук. Працює аспірантура зі спеціальності 21.06.01 - екологічна безпека.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.

7 корпус, 5 поверх, ауд. 7515. 7516.

Тел. +38(0536) 74-11-15.

 

КрНУ