Головна>Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації  
КрНУ

Центр підвищення кваліфікації
та професійної адаптації
 

АТЕСТАЦІЯ ОСІБ,
які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Атестація осіб проводиться відповідно до Закону України "Про державну службу", Постанови Кабінету Міністрів України "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою", затвердженої 26 квітня 2017 р. № 301, також відповідно до ліцензії з підготовки здобувачів вищої освіти в галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

Атестаційна комісія проводить свою роботу в терміни, визначені графіком атестаційних сесій.

 

 

 

Реєстрація на атестацію

Презентація-повідомлення

Виконання тестових завдань

Переказ тексту

Співбесіда з членами комісії

Посвідчення діє безстроково!Підтвердження вільного володіння державною мовою

для осіб, які мають такі документи:


1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою "5" за іспит з української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно" за вивчення української мови/ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням);

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією "Українська мова та література" спеціальності "Філологія".


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ


1. Реєстрація (паспорт) під час атестаційної сесії о 9:30 ауд. 7125

2. Написання письмового модуля атестації - 60 хв. (тест, що складається з 25 тестових завдань; реферування-переказ тексту фахової тематики.

3. Обов'язкова перерва від 60 до 120 хв.

4. Складання усного модуля атестації:

1) вступне спілкування з учасником та ділова розмова за визначеним сценарієм: 5 хв. для підготовки та 15 хв. розмови;
2) повідомлення-презентація (подається на флешці) на запропоновану тему - державна служба, на яку особа претендує: 15 хв. для підготовки та 10 хв. на саму презентацію.

5. Оцінювання результатів завдань усного та письмового модуля.

6. Відповідно до пункту 54 "Порядку" атестаційна комісія зарезультатами атестації в письмовій та усній формі приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

7. У разі непроходження атестації учаснику вручається або надсилається поштою (за заявою) лист з результатами оцінювання.

8. У разі проходження атестації учаснику вручається упродовж 10 днів посвідчення атестації про вільне володіння державною мовою.

Під час атестації допускається присутність представників громадських об'єднань, які подали відповідну заяву за 5 днів до дня проведення атестаційної сесії.


Права та обов’язки учасників атестації

права

обов'язки

заборонено

1) доступ до інформації про строки, порядок, час, місце проведення атестації; порядок визначення, спосіб час оголошення результатів; 1) дотримуватися порядку проведення атестації; 1) мати при собі (на робочому місці), упродовж виконання завдань у письмовій та усній формі, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також їх окремі елементи, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади;
2) ввічливе та неупереджене ставлення до себе; 2) своєчасно прибути до місця проведення атестації з документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; 2) упродовж виконання завдань у письмовій та усній формі: заважати іншим учасникам атестації; спілкуватися з іншим учасником атестації; списувати відповіді на завдання; виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, бланки відповідей;
3) ознайомлення із своєю роботою, виконаною у письмовій формі під час проходження атестації; отримання після оголошення результатів атестації у письмовій формі засвідченої копії такої роботи. 3) ввічливо ставитися до інших учасників атестації; 3) псувати майно Університету чи майно осіб, які проходять атестацію.
  4) виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації;  
  5) після виконання завдань у письмовій формі, повернути матеріали атестації;  
  6) виконувати завдання у письмовій формі на робочому місці, визначеному атестаційною комісією;  
  7) оформляти завдання у письмовій формі згідно з вимогами, зазначеними в зошиті із завданнями.  

 

За довідками звертатися:

м. Кременчук, вул. Першотравнева 21, к. 7125, 7120

Сошенко Світлана Михайлівна, тел. (05366) 3-30-76, (096)797-30-53,

Підвальна Людмила Павлівна, тел. (0536) 74-04-67, (067)729-06-43,

e-mail: po@kdu.edu.ua

 

КрНУ