Головна>Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації
КрНУ


Центр підвищення кваліфікації
та професійної адаптації
 

СЕКТОР ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Організація навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання базується на використанні електронних навчально-методичних комплексів дисциплін (ЕНМКД) - інформаційних продуктів, які є достатніми для організації успішного навчання з окремих навчальних дисциплін.

Навчальний процес з використанням психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій передбачає:
- самостійне опанування студентом навчальних дисциплін за допомогою ЕНМКД;
- самоперевірка студентом результативності оволодіння знаннями;
- індивідуальне дистанційне консультування студентів викладачами з усіх визначених робочою навчальною програмою видів занять за передбаченими навчальним планом дисциплінами;
- поточний дистанційний контроль, що здійснюється викладачами;
- підсумковий контроль, що передбачає особисте прибуття студента до університету та складання заліків, іспитів, проходження інших форм підсумкового контролю (у тому числі із застосуванням технологій тестування).

Тривалість навчального процесу із здобуття відповідного ОКР з використанням технологій дистанційного навчання не відрізняється від передбаченої навчальним планом заочної форми навчання нормативної тривалості навчального процесу.

Обов'язковою вимогою до особи, яка виявила бажання навчатися з використанням дистанційних технологій, є наявність персональної комп'ютерної техніки, базових навичок роботи з нею, доступ до мережі Internet.

Використання технологій дистанційного навчання передбачає взаємодію викладачів та студентів в синхронному та асинхронному режимах; самостійну роботу студента з наданими матеріалами; поточний та підсумковий контроль знань студента у вигляді виконання тестових та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом з певної дисципліни.

Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на базі робочого навчального плану заочної форми навчання відповідного напряму підготовки (спеціальності).

Перед початком навчального року кожному студенту, який навчається з використанням технологій дистанційного навчання, надається пакет навчально-методичних матеріалів, що містить:
- індивідуальний навчальний план студента;
- графік навчального процесу на поточний рік;
- контактні телефони, електронні адреси відповідальних осіб і викладачів;
- загальні відомості, пояснення, інструкції, рекомендації щодо самостійної роботи з пакетом;
- ЕНМКД з кожної передбаченої навчальним планом дисципліни;
- інструкції щодо виконання передбачених робочими програмами з відповідних дисциплін видів занять: практичних та семінарських занять, лабораторних робіт, контрольних робіт, курсових проектів, курсових робіт, розрахунково-графічних завдань, тощо;
- критерії оцінювання;
- довідкові матеріали.

Аудиторні лекційні, практичні, семінарські заняття під час навчання з використанням дистанційних технологій замінюються такими організаційними формами:
- самостійна робота з ЕНМКД для опрацювання лекційних тематичних одиниць, практичних, семінарських занять з подальшим самоконтролем знань;
- консультації засобами електронної пошти, за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями тощо;
- звіти засобами електронної пошти викладачу про поточні етапи навчання, у т.ч. звіти про виконання відповідних індивідуальних завдань.

Лабораторні роботи при дистанційному навчанні, як правило, замінюються практичними роботами або виконуються за допомогою комп'ютерного моделювання. Звіти з лабораторних робіт надсилаються на кафедри електронною поштою.

Семестровий підсумковий контроль студентів, які навчаються з використанням дистанційних технологій, здійснюється із застосуванням тестових контрольних завдань, що забезпечує максимально швидку та ефективну перевірку рівня засвоєння студентом навчальної дисципліни, з якої він атестується.

Для дисциплін, що передбачають семестровий підсумковий контроль у формі заліку або диференційованого заліку, рішення про атестацію студента може бути прийняте викладачем на основі наявності повного обсягу якісно та успішно виконаних поточних робіт та індивідуальних завдань.

Державна атестація студентів (державні іспити та захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт) проводиться на загальних підставах державними екзаменаційними комісіями у терміни, передбачені навчальними планами та визначені графіком навчального процесу відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Випускні кваліфікаційні роботи подаються на захист тільки в традиційному (паперовому) вигляді.

Студенту, який навчається з використанням дистанційних технологій і виконав усі вимоги навчального плану, захистив випускну кваліфікаційну роботу або склав державні іспити, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та видається державний документ про освіту.

ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ:

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ:


Адреса: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 21, к.7123, ННЦПКПА, КрНУ

тел.: (05366) 3-30-76.

КрНУ