Головна>Факультети, кафедри >Історія факультету  
Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.03.2020Факультет економіки і управління

Історія факультету

Сучасний факультет економіки і управління є правонаступником двох раніше відокремлених підрозділів: економічного факультету та факультету менеджменту.

Розвиток ринкових відносин в Україні вимагав від вищої школи перебудови всієї системи підготовки спеціалістів економічного профілю, що і обумовило створення в Кременчуцькому філіалі Харківського державного політехнічного університету в 1990 році кафедри економіки і менеджменту, очолювану професором Миколою Макаровичем Хоменко.

Саме з цієї кафедри бере початок потужний, на сьогодні один з найбільших в університеті, факультет. Згідно наказу № 164-1 від 22.06.1995 розпочинає свою роботу економічний факультет під керівництвом Глявіна Владислава Олександровича. Допомагали йому у нелегкій справі розбудови нового факультету заступники Проскурня Олександр Сергійович та Маслак Володимир Іванович. Практично відразу на факультеті відбулася реорганізація з виокремлення кафедри економіки, обліку та аудиту і кафедри менеджменту.

Значний попит на фахівців економічного профілю зумовлює розширення діючих кафедр, відкриття на кожній з них нових спеціальностей. Станом на 1997 рік велася підготовка за спеціальностями «Економіка підприємства, «Облік і аудит», «Менеджмент організацій» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У зв’язку з динамічним розвитком інституту загалом в цей час створюється окремий підрозділ – факультет менеджменту. Першим деканом був призначений кандидат фізико-математичних наук, доцент Зинов`єв Анатолій Семенович. На посаді декана факультету менеджменту Зинов`єв А.С. знаходився до 2000 року.

Таким чином паралельно діють допомагаючи один одному два факультети, що адмініструють дві галузі знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент»

З 2000 по 2005 роки факультет менеджменту очолює доцент, Шалугін Віктор Сергійович. У 2003 р. згідно наказу № 194-1 КДПУ «Про зміни в структурі університету» факультет менеджменту змінив назву на факультет управління. Цього ж року змінив своє керівництво та розпочав новий етап розвитку економічний факультет. З метою підсилення математичної грамотності майбутніх економістів до складу факультету приєднана кафедра математики і очолив факультет професор В. В Богобоящий. Така реорганізація університету загалом дала можливість не лише поліпшити якість підготовки студентів, а й розглядати нові можливості подальшого розвитку – відкриття спеціальностей «Інформатика», «Переклад», «Фінанси і кредит».

За цей період обома факультетами підготовлено тисячі висококваліфікованих спеціалістів з економічного напрямку та в сфері управління. Університет стає потужним постачальником кадрів вищого ґатунку для підприємств міста і регіону. Випускники гідно презентують свою альма-матер, займають керівні посади, що зумовлює значне пожвавлення економіки міста.

У 2005 році деканом факультету управління стає кандидат економічних наук, доцент Баюра Вадим Іванович. Але вже з вересня 2006 року факультетом управління керує кандидат наук з державного управління, доцент Почтовюк Андрій Борисович, йому допомагає заступник Швецова Людмила Юріївна.

Економічний факультет у 2005 році очолив доктор технічних наук, професор Саленко Олександр Федорович з помічниками Черніченком Віктором Єгоровичем та Волошиною Оксаною Василівною.

Зміни економічних умов господарювання, переорієнтація на якісну складову у підготовці кадрів, процеси міжнародної інтеграції зумовили чергову реорганізацію університету у 2012 році, так утворився сучасний факультет економіки і управління під керівництвом вже доктора економічних наук, професора Почтовюка Андрія Борисовича.

На сьогодні факультет об’єднує 5 кафедр, які здійснюють підготовку фахівців за такими напрямками: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 074 Публічне управління та адміністрування; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 242 Туризм. У нас навчається близько тисячі студентів. Професорсько-викладацький колектив об’єднує 65 креативних, енергійних викладачів,серед яких 12 докторів та 25 кандидатів наук. На факультеті створено всі умови для підготовки висококваліфікованих майбутніх фахівців.