Головна > Підрозділи > Науково-дослідна частина > Історична довідка  
КрНУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

     

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КрНУ

Науковий потенціал та результативність наукових досліджень є фундаментом якісної підготовки фахівців у сучасному університеті. Ефективна наукова робота забезпечує підготовку кадрів вищої кваліфікації і, як наслідок, формування якісного професорсько-викладацького складу, а її основні показники визначають рейтинґ університету серед українських вищих навчальних закладів і на світовій арені.

За всі періоди існування навчального закладу, починаючи з 1974 року, цій ділянці роботи приділялась велика увага. Координатором і організатором науково-дослідної роботи став науково-дослідний відділ, який було створено у Кременчуцькій філії Харківського політехнічного інституту 1974 року. Першим його керівником став доцент, канд. техн. наук Чорнокнижний А.І. 1975 року було створено науково-технічну раду і проведено першу науково-технічну конференцію філії. З 1975 року вводиться посада заступника директора філії з наукової роботи на громадських засадах, на яку призначається доцент Чорнокнижний А.І., а з 1978 до 1981 року докт. техн. наук, професор Комір В.М.

1981 року на цю посаду повертається доцент Чорнокнижний А.І., науково-дослідним відділом з 1975 до 1981 року керує канд. техн. наук Лотоус В.К., а з 1981 року керівником науково-дослідного відділу призначається доцент, канд. техн. наук Загорянський Г.М. 1991 року науково-дослідний відділ очолює канд. техн. наук Третьяков О.В., а з 1992 до 1993 року він обіймає посаду заступника директора філії з економічної, комерційної та науково-дослідної діяльності.

1993 року заступником директора філії з наукової роботи призначено завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів і робототехніки доцента, канд. техн. наук Лугового А.В. З 1997 року він проректор з науково-дослідної роботи, економіки та міжнародних зв'язків Кременчуцького державного політехнічного інституту, що створений на базі філіалу, а з 2000 року і до нині проректор з наукової роботи Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.

З 1993 до 1997 року науково-дослідний відділ за сумісництвом очолює доцент, канд. техн. наук Сукачов О.В. 1997 року в інституті вводиться штатна посада начальника науково-дослідного відділу, а з 1999 року - науково-дослідної частини. З 1997 до 2001 року цю посаду обіймає доцент, канд. техн. наук, Жорняк М.С., а з 2001 до 2003 року доцент, канд. істор. наук Капустян Г.Т. З 2003 року до цього часу науково-дослідною частиною керує доцент, канд. біол. наук Никифоров В.В.

Різке зростання обсягу науково-дослідних робіт у філії почалось з 1979 року і продовжувалось до початку 90-х років. За цей період чисельність професорсько-викладацького складу і штатних наукових співробітників приблизно однакові та складають 85-90 осіб. Щорічно виконуються більше 50 науково-дослідних робіт (госпдоговірних) на суму близько 1 млн крб. У тому числі 4-5 науково-дослідних робіт за Державними програмами. Географія робіт від Якутії й Магаданської області до Середньої Азії та України. Іде плідна співпраця з галузевими та академічними інститутами і галузями народного господарства (Міністерство чорної металургії, Міністерство кольорової металургії, галузеві інститути Механобр, ЦНІІКА автоматики та багато інших). Розробки вчених філії в ці роки працюють та використовуються на кар'єрах України, в об'єднанні "Якуталмаз", на металургійних заводах України, Кременчуцькому нафтопереробному заводі, заводі АвтоКрАЗ, Кременчуцькому вагонобудівному заводі та інших підприємствах.

Найбільший вклад у розвиток науки в цей період зробили докт. техн. наук, проф. Комір В.М.; канд. техн. наук, доц. Луговой А.В.; канд. техн. наук, доц. Черепанов В.П. та багато інших учених філіалу. У цей період близько 70 % професорсько-викладацького складу філії мають наукові ступені та вчені звання, відсутня денна форма навчання, тому не постає гостро питання підготовки кадрів і все, що з ним пов'язане.

У 90-ті роки у зв'язку зі зміною ситуації в країні та вищій освіті, відкриттям 1990 року денної форми навчання за двома спеціальностями, 1992 року аспірантури за 11 спеціальностями, відкриттям нових спеціальностей, змінюються і пріоритети наукової роботи. На перший план виходять: підготовка науково-педагогічних кадрів, відкриття фахових видань, проведення наукових конференцій та наукова робота студентів. Особливо критичним стає питання поповнення викладацького складу науково-педагогічними працівниками вищої кваліфікації, що викликано різким зростанням кількості викладачів у зв'язку з відкриттям нових спеціальностей і факультетів - економіки, маркетинґу, природничих наук, юридичного та - створенням відповідних кафедр. Після створення 1997 року на базі філії ХПІ Кременчуцького державного політехнічного інституту, а 2000 року перетворення його в університет, ці питання стають ще більш актуальними.

З цього починається сучасний етап у науковій діяльності колективу університеу. Науковий потенціал університету визначається його кадровим складом. Станом на 25.05.2012 року серед викладачів 54 докторів наук (із них 36 професорів), 159 кандидатів наук (із них 114 доцентів). Формування кадрового складу здійснюється згідно з програмою "Кадри - 2015".

Поповнення університету кадрами вищої кваліфікації має сталий характер. За останні роки щорічно захищається 10-15 кандидатських дисертацій і 1-2 докторські.

 

 

КрНУ