Головна>Факультети, кафедри >Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ)  
КрНУ


Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

  Навчально-науковий Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління створений Наказом ректора №164-1 від 30.08.2004р. на базі електромеханічного факультету.

Директор ІЕЕСУ - Доктор технічних наук, професор
Чорний Олексій Петрович

   Інститут здійснює підготовку за освітньо кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр за 7 спеціальностями, акредитованими за четвертим рівнем:
– напрям «Електромеханіка» – електромеханічні системи автоматизації та електропривод, електромеханічне обладнання енергоємних виробництв, електричні машини та апарати, електричні системи і комплекси транспортних засобів;
– напрям «Електротехніка і електротехнології» – електротехнічні системи електроспоживання, енергетичний менеджмент;
– напрям «Системна інженерія» – системи управління і автоматики.
Контингент студентів денної і заочної форм навчання складає понад 1500 чоловік.
Робота колективу ІЕЕСУ націлена на вирішення таких задач:
– методичне, організаційне, наукове, інформаційне і матеріальне забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів;
– формування професорсько-викладацького складу шляхом підготовки докторів і кандидатів технічних наук через аспірантуру і докторантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
– виконання науково-дослідних робіт у галузі електромеханіки, електротехніки, енергоресурсозбереження, комп’ютеризованих систем управління і автоматики;
– організація і забезпечення високого рівня науково-дослідної роботи студентів;
– підсилення зв’язків і співробітництва з вищими навчальними закладами, підприємствами, науково-дослідними і проектними установами України і зарубіжжя.

Одним з підрозділів Інституту є науково-дослідний, навчально-методичний центр “Електромеханіка та енергоресурсозбереження”, який створено з метою проведення і координації освітньої, інформаційної, аналітичної, науково-дослідної діяльності, виконання робіт із впровадження енергоресурсозберігаючих технологій на підприємствах і в установах Кременчуцького регіону. У центрі працюють наукові школи за напрямами:
- магнітні поля електромагнітних апаратів та пристроїв;
- раціональні енергоресурсозберігаючі режими функціонування турбомеханізмів та їх технологічних комплексів;
- підвищення надійності роботи технологічних установок засобами електропривода;
- створення теорії енергоперетворення складних електричних сигналів;
- розробка і створення нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
- проблеми випробування та діагностики електричних двигунів;
- енергетичний моніторинг, інтелектуальний захист та діагностика електричних двигунів без навантаження.
На базі ІЕЕСУ працюють два Всеукраїнських наукових семінари при науковій раді НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики”:
– Електромеханіка, проблеми енергоперетворення і енергоресурсозбереження (на кафедрі САУЕ);
– Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах (на кафедрі ЕМА).
Значна увага приділяється виховній роботі серед студентів, організації їх відпочинку, спортивному і культурному життю. Студентська рада Інституту проводить різні культурні заходи, спортивні змагання, випускає студентську газету.
Результати роботи Інституту за час його існування свідчать про вірність обраних напрямів та можливість успішного вирішення задач, що поставлені перед його колективом: створення у складі Інституту нових випускаючих кафедр; організація дистанційної форми навчання; розвиток нових технологій у галузі створення лабораторного устаткування, зокрема – розробка і впровадження до навчального процесу і наукових досліджень віртуальних комп’ютеризованих лабораторних комплексів.

 Діяльність Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, а саме їх професійної орієнтації. В Інституті започатковані і активно розвиваються такі напрямки діяльності у галузі новітніх технологій як створення комп'ютеризованих вимірювальнодіагностичних комплексів для дослідження електромеханічних систем; створення комп'ютеризованих навчально-методичних комплексів дисциплін спеціальностей Інституту; створення віртуальних лабораторних комплексів для проведення лабораторного практикуму з циклів спеціальних дисциплін і проведення наукових досліджень в галузях електромеханіки, систем управління і автоматики; розробка і впровадження до навчального процесу технології інтегрованого вивчення фахової іноземної мови. З 2005 року ІЕЕСУ приймає участь у міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні". Досягнення науковців Інституту отримали визнання і високу оцінку. Так у 2005 році - диплом за високі досягнення в педагогічній і науковій діяльності та вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти, у 2006 році - бронзова медаль та диплом за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти, у 2007 році - бронзова медаль та диплом за впровадження в освітню практику здобутків педагогічної науки. Матеріали, представлені у 2008-2010 р.р. у номінаціях "Упровадження здобутків педагогічної науки у освітню практику", отримали золоті медалі.

Кафедри Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління


Кафедра систем автоматичного Управління та електропривода (САУЕ)

Завідуючий кафедрою Родькін Дмитро Йосипович,
доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України.

Навчальний корпус №2, ауд.2407, тел. З-11-47.

Адреса: Кафедра “Системи автоматичного управління та електропривод”
КНУ ім. М. Остроградського, вул. Першотравнева 20,
м. Кременчук, Полтавська обл., 39600,
тел. (5366) 3-11-47,
web: saue.in.ua, e-mail: saue@kdu.edu.ua, ieesu@kdu.edu.ua

Спеціальності

 • Системи управляння і автоматики. Напрям підготовки 050201 «Системна інженерія».

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Напрям підготовки 6.050702 Електромеханіка.

 • Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв. Напрям підготовки 6.050702 Електромеханіка.

 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 • .

  Кафедра "Кафедра систем автоматичного Управління та електропривода (САУЕ)" здійснює підготовку фахівців в галузі електромеханіки за 4 спеціальностями. Кадровий склад кафедри нараховує 51 одиницю професорсько-викладацького персоналу, серед яких 3 доктори технічних наук, 6 кандидатів технічних наук. Кафедра веде активну науково-дослідну і організаційно-методичну роботу, пов'язану із створенням нової і модернізацією існуючої лабораторної бази, відкриттям нових спеціальностей, створенням наукових профільних колективів, організацією студентської науки. Для підготовки студентів кафедра оснащена 4 комп'ютерними класами, 9 спеціалізованими лабораторіями, кабінетом дипломного і курсового проектування, має власний бібліотечний і патентний фонди. Кафедра одна з перших в країні започаткувала впровадження в навчальний процес сучасних форм та засобів навчання: практику наскрізного курсового та дипломного проектування, створення і використання комп'ютеризованих вимірювально-діагностичних комплексів, віртуальне лабораторне обладнання, технологію інтегрованого вивчення іноземної мови. Інтенсивно розвивається науково-дослідна робота із студентами, щорічно проводяться олімпіади та конкурси студентських наукових робіт, конференції та виставки різних рівнів. Щорічно відбуваються захисти кандидатських дисертацій, що поповнює склад кафедри і університету власними науково-педагогічними кадрами.

  Завідувач кафедри САУЕ Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Родькін Д.Й. - автор більш ніж 600 наукових робіт, з них - 6 монографій. Досвід педагогічної, науково-дослідної, навчально-методичної та організаційної роботи, зв'язки з підприємствами регіону та науковими закладами, авторитет у науковому світі, вміння формувати колектив і керувати ним, бачення перспективи на багато років вперед - ці та інші позитивні якості сприяли тому, що кафедра стрімко розвивається у різних напрямках.

  На кафедрі постійно діє науково-технічний семінар “Електро- механіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження”, керівник семінару – професор Родькін Д.Й. На семінарі щорічно заслуховується 20-25 доповідей з наукової проблематики кафедри з метою обговорювання результатів наукових досліджень, питань, що виникли в ході наукової роботи, надання рекомендацій щодо їх вирішення.
  Стан наукової роботи на кафедрі, наявність потужної лабораторно-дослідницької бази, кількість захищених дисертацій створили передумови для розвитку на кафедрі САУЕ наукової школи професора Родькіна Д.Й. „Енергоресурсозбереження, діагностика та моніторинг в електромеханічних системах”.
  Щорічно колективом кафедри видається 70-80 наукових статей; готується 8-10 заявок на винаходи; здійснюється участь в 4-6 конференціях та науково-технічних семінарах всіх рівнів (до 30-40 засідань); пропонуються експонати на виставки (до 4-6), готуються інформаційні матеріали загального користування для потреб кафедр й університету (до 20-40 найменувань) і т.п. З 2001 по 2010 рік на кафедрі 10 осіб захистили кандидатські дисертації.

  Знаковими віхами для кафедри є розвиток наукової взаємодії з Інститутом електродинаміки НАНУ, делегація з представників якого відвідала КДПУ у 2005 році для ознайомлення з науково-технічними розробками та лабораторно-дослідницькою базою. Ведучими вченими країни були позитивно відзначені зусилля кафедри по становленню Кременчуцької наукової школи з електромеханіки, що здатна готувати висококваліфікованих інженерних фахівців для всього регіону.

  Кафедра САУЕ виступила ініціатором створення в університеті Кременчуцького міського осередку Асоціації інженерів-електриків України, у 2008 році кафедра стала колективним членом Асоціації, про що отримала відповідне свідоцтво.
  Патентна робота на кафедрі – це невід’ємна частина науково-дослідної роботи, котра проводиться за основними напрямками зазначеними у науково-дослідному й навчально-методичному центрі “Електромеханіка і енергоресурсозбереження”. Кожен рік у середньому готується до реєстрації 10-12 заявок на винахід та корисні моделі, авторські свідоцтва на твір.

  Традиційним стало проведення на базі Кременчуцького національного університету (КНУ) імені Михайла Остроградського щорічної Міжнародної науково-технічної конференції, організатором якої є Інститут електромеханіки, енергозбереження та систем управління (ІЕЕСУ). Розпочавшись у 1998 році під назвою «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації» як внутрішньовузівській науковий захід, конференція поступово набула статусу помітного та важливого явища в українській електромеханіці, що сприяє розширенню спектру досліджень та зростанню їх ефективності.
  З 2007 року одночасно з конференцією проводиться спеціалізована науково- технічна виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві», у якій приймають участь наукові, виробничі установи, вищі навчальні заклади України, яка, без перебільшення, належить до найбільш багатогалузевих виставкових проектів Полтавського регіону.

  Кафедра активно співпрацює з вищими навчальними закладами України, Європи, Африки, Америки, також має творчі зв’язки з промисловими підприємствами Кременчука і творчі контакти з вищими навчальними та академічними закладами країни.


  Кафедра систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (СЕЕМ)

  Виконуючий обовязки завідуючого кафедрою - доцент, кандидат технічних наук, доцент Бялобржеський Олексій Володимирович.
  Навчальний корпус № 2, ауд. 2413, тел. 3-00-50.

  Напрямки підготовки фахівців:
  - Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Енергетичний менеджмент"
  - Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Електротехнічні системи електроспоживання"
  Кафедру систем електроспоживання та енергетичного менеджменту створено 31 серпня 2006 року на базі кафедр систем автоматичного управління та електроприводу та електричних машин і апаратів.
  На данний час на кафедрі працюють 2 доктори наук, професори, 5 к.т.н., доценти, 2 старших викладача, 2 асистента.
  Керівництво кафедрою здійснює доцент, кандидат технічних наук, доцент Бялобржеський Олексій Володимирович. Освіта - Кременчуцький державний політехнічний університет, 1998 р. Спеціальність "Електропривод та автоматизація промислових комплексів та технологічних установок". Займається науковою роботою за напрямком - Енергозберігаючі технології в енергетиці та промисловості. Автор 3 навчальних посібників, близько 100 наукових статей в фахових виданнях.
  Є автором та співавтором 48 патентів на винахід та корисні моделі. Здійснює керівництво кафедрою, науковою роботою студентів, магістрів, аспірантів. Під керівництвом підготовлено 5 призерів студентських наукових робіт.

  НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  1. Створення енергоефективних тягових електротехнічних комплексів для електрифікованих видів транспорту.
  2. Оцінка рівня потенціалу енергозбереження промислових підприємств.
  3. Теорія і практика побудови структур енергоменеджменту промислових підприємств.
  4. Підвищення надійності електропостачання відповідальних споживачів у аварійних ситуаціях.
  Щороку на кафедрі збільшується кількість студентів, що залучаються до наукової роботи. Так у період 2011-2016н.р. до науково-дослідної роботи було залучено 20 студентів та молодих учених кафедри.
  Залучати студентів до наукової діяльності ми починаємо на початку першого курсу. Члени кафедри проводять пояснювальну роботу серед першокурсників щодо заняттям науковою роботою. На виконання Указу Президента України, у КНУ кожного року проводяться перший та другий тури конкурсу студентських наукових робіт.
  У 2011-2016н.р. переможцями Всеукраїнського конкурсу стало 4 наукові роботи студентів кафедри СЕЕМ.
  У квітні 2016 р. на базі Інституту електромеханіки, енергозбереження та комп'ютерних технологій проведено XІ Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації". У конференції взяли участь 14 вищих навчальних закладів країни та 5 підприємств. Конференція проходила за двома секціями. За результатами роботи конференції підготовлено збірник тез, який отримав гриф МОНУкраїни як видання, рекомендоване для наукових співробітників.
  За результатами досліджень і розробок кафедри при участі студентів і аспірантів в 2011-2016н.р. Отримано 14 патентів на корисну модель, створене або модернізоване 5 одиниць лабораторних установок дослідницького напрямку, які використовуються під час навчального процесу. Студенти та аспіранти в співавторстві із ученими кафедри СЕЕМ протягом 2011-2016 н.р. підготували й опублікували більш 50 наукових статей і тез доповідей.
  З нагоди Дня Енергетика спільно з представниками підприємств м. Кременчука "АМПЕР", "УКРТАТНАФТА", АО "Кредмаш", "Міськводоканал", щорічно проводяться науково-технічні студентські конференції.
  В 2016 р. професорсько-викладацьким колективом та аспірантами кафедри СЕЕМ Інституту електромеханіки енергозбереження та систем управління зроблено 12 доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях: ХІII міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні й енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації", ХVІІ Міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика".

  Кафедра приймає активну участь в організації і проведенні щорічної науково-технічної конференції "Електромеханічні системи, методи моделювання і оптимізації" м. Кременчук.


  Кафедра електричних машин та апаратів (ЕМА)

  Кафедру очолює ректор університету, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Загірняк Михайло Васильович.

  КОНТАКТНІ КООРДИНАТИ
  Кафедра електричних машин та апаратів, КНУ ім. М. Остроградського,
  вул. Першотравнева 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, тел. (536) 74-32-45, e-mail: ke@kdu.edu.ua

  Рішенням Державної акредитаційної комісії України університету надано ліцензію на провадження освітньої діяльності підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електричні машини і апарати».

  Кафедра заснована у 2004 році. Підготовку студентів та науково-дослідну роботу кафедри здійснює її колектив у складі: д.т.н., проф. – 2 чол.; к.т.н., доц. – 6 чол.; доц. – 1 чол.; ст. викл. – 1 чол., асист. – 2 чол. Організацію навчального процесу забезпечує допоміжний персонал у складі 5 чол.

  Набуття та закріплення теоретичних знань і отримання студентами практичних навичок роботи здійснюється під час проведення лабораторних і практичних занять у трьох спеціалізованих навчальних лабораторіях та комп'ютерному класі кафедри, де створена відповідна матеріальна-технічна база для дослідження електричних машин та апаратів, яка постійно вдосконалюється та оновлюється. Підготовлені до введення в експлуатацію лабораторія дослідження надійності та процесів старіння електричних машин та апаратів та лабораторія проектування, конструювання та випробування електричних мікромашин.
  Кафедра інтенсивно впроваджує у навчальний процес проекти лабораторного практикуму, що включають уніфіковане лабораторне обладнання та пакет методичного забезпечення до основних фахових дисциплін.
  Співробітники кафедри щорічно здійснюють підготовку нових підручників та методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України для студентів спеціальності “Електричні машини та апарати”.

  Наукова діяльність співробітників кафедри зосереджена у рамках наукової школи “Магнітні поля великих робочих просторів електромагнітних апаратів та пристроїв” під керівництвом зав. кафедри, д.т.н., проф. Загірняка М.В. За результатами виконання наукових робіт за безпосередньою участю членів кафедри підписано договори про наукову співпрацю з Університетом Любляни, Словенія (2009 р.), та Технічним університетом Брауншвайга, Німеччина (2009 р.). У рамках останнього договору реалізовано обмін студентами, магістрантами та аспірантами, що працюють у розрізі зазначених вище напрямів наукової школи, з Інститутом електричних машин, приводів та транспорту Технічного університету Брауншвайга.


  Основою свого стрімкого розвитку протягом останніх років кафедра вважає ефективну організацію студентської наукової роботи. Студенти кафедри залучаються до проведення робіт зі створення нового лабораторного обладнання, виконання госпдоговірних наукових робіт та робіт у філіалах кафедри на виробництві (ЗАТ “Електротехнічна компанія “Ампер”, ВАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” та інші).
  Студенти кафедри традиційно гідно представляють свій університет на ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності „Електричні машини та апарати” та ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом “Електромеханіка” для спеціальності “Електричні машини та апарати”, які, зважаючи на високий рівень досягнень кафедри у межах України, з 2008 р. проводяться на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
  На сьогодняшній день студенти та магістранти кафедри щорічно мають понад 10 апробацій своїх наукових робіт на конференціях різних рівнів, публікують по 10-15 наукових праць, з яких більше половини є одноосібними, отримують захисні документи на інтелектуальну власність.
  На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 05.09.01 – “Електричні машини та апарати”, що відповідає профілю спеціальності “Електричні машини та апарати”, за якою здійснюється підготовка студентів.
  За напрямком діяльності кафедри в університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 45.052.01 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: 05.09.01 – “Електричні машини та апарати” та 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси та системи”, що надає можливість безвідривної підготовки фахівців до кваліфікаційного рівня доктора технічних наук.
  Протягом 2009-2010 н.р. у рамках наукової школи підготовлено та захищено дві кандидатські дисертації за спеціальністю 05.09.01, результати яких упроваджено в умовах ВАТ “Первомайський електромеханічний завод ім. К.Маркса”. Згідно з перспективним планом захисту дисертаційних робіт, протягом 2011 – 2013 рр. співробітниками та аспірантами кафедри планується захист семи кандидатських та однієї докторської дисертації.

  З моменту створення кафедри зусилля професорсько-викладацького складу зосереджені в основному на становленні навчального процесу, розробці навчально-методичної документації, створенні нових лабораторій за дисциплінами кафедри. Зокрема, викладачами кафедри розроблені програмні продукти та нові засади побудови сучасного навчально-лабораторного обладнання, запроваджені у навчальний процес сучасні засоби комп’ютеризації.
  З метою оптимізації навчально-виховної та наукової роботи кафедра ЕМА підтримує творчі зв’язки та переймає досвід провідних наукових установ і вищих навчальних закладів, серед яких: Університет Любляни (Словенія), Технічний університет Брауншвайга (Німеччина), Університет Баджі Мокхтар (Алжир), Южно-Російський державний технічний університет (Росія), Інститут електродинаміки НАН України, Національний технічний університет України “КПІ”, Національний технічний університет “ХПІ”, Донецький національний технічний університет, Національний гірничий університет України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля та інші.

  Перспективний план розвитку кафедри та досвід попередніх років передбачають участь співробітників кафедри у проведенні міжнародних наукових конференцій, у тому числі конференцій, що проводяться у дальньому зарубіжжі, згідно з графіком їх проведення.  Кафедра Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ)

  Завідувач кафедри Старостін Сергій Станіславович, доктор технічних наук, професор.

  Навчальний корпус № 2, ауд. 2105, тел. 20-28.

  Адреса: Кафедра "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600

  web: akit.kdu.edu.ua, e-mail: akit@kdu.edu.ua, ieesu@kdu.edu.ua

  Кафедра була створена у вересні 2016 року на базі кафедри систем автоматичного управління та електроприводу. Загальна кількість професорсько-викладацького складу становить 16 осіб, з яких 2 доктора технічних наук, професора, 7 кандидатів технічних наук, доцентів,
  1кандидат технічних наук, старший викладач, 3 старших викладача, 3 асистенти.
  Особливістю підготовки випускників є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; мікропроцесорної техніки та електроніки; систем і мереж передачі даних і телекомунікацій; комп'ютеризованих систем управління та автоматики.

  Завідувач кафедри - Старостін Сергій Станіславович, доктор технічних наук, має науково-практичні інтереси із цифрового регулювання в системах автоматизації з урахуванням дискретних властивостей процесів керування. Під його керівництвом і за безпосередньою участю здійснюються розробки з автоматичного налаштування систем керування на основі інтелектуальних технологій, виконуються дослідження мехатронних систем на базі новітніх актуаторів, розробляються принципи регулювання для робототехнічних пристроїв із замкненою кінематикою.

  Кафедра "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (АКІТ) здійснює ліцензування освітньої діяльності за напрямом 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" з метою забезпечення підприємств різних галузей, установ та організацій м. Кременчука і регіону висококваліфікованими фахівцями з інформаційних систем та технологій, а також фахівцями в галузі автоматизації виробничих систем і процесів. Підготовка фахівців здійснюється у два етапи: на першому - студент отримує диплом бакалавра про базову вищу освіту; на другому - бакалаврам надається можливість продовжити навчання за програмою підготовки магістра професійного та магістра-науковця.

  Заплановано організацію навчального процесу для контингенту студентів із ліцензованим обсягом прийому 55 осіб. Для цього професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено навчальні плани та методичне забезпечення з усіх курсів фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів і магістрів.

  Кафедра веде активну науково-дослідну й організаційно-методичну роботу, пов'язану зі створенням нової та модернізацією існуючої лабораторної бази, створенням наукових профільних колективів, організацією студентської науки. Кожен студент старших курсів бере участь у науково-дослідній роботі під керівництвом провідних викладачів кафедри. Студенти кафедри беруть участь та отримують нагороди у всеукраїнських і міжнародних конференціях та олімпіадах.Кафедру АКІТ оснащено сучасною технікою. Кожен студент має можливість самостійно працювати у визначений час у лабораторіях та комп'ютерних класах кафедри.Для підготовки студентів кафедра має3 комп'ютернікласи, 6 спеціалізованих лабораторій, кабінет дипломного й курсового проектування, власний бібліотечний і патентний фонди. У методичному кабінеті знаходиться понад 200 примірників методичних видань, розроблених викладачами кафедри, що використовуються в навчальному процесі. Електронні версії цих видань доступні для студентів у Web-бібліотеці.Кафедрою ведеться активнанауково-дослідна робота з аспірантами, проводяться семінари й конференції для молодих учених.

  Потреба підприємств регіону у висококваліфікованих спеціалістах підтверджується замовленнями наступних підприємств: відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький сталеливарний завод", закрите акціонерне товариство НТЦ "Інформаційні системи", холдингова компанія "АвтоКрАЗ", відкрите акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод", відкрите акціонерне товариство "Завод напівпровідників", відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький завод технічного вуглецю", відкрите акціонерне товариство "Укртатнафта" та ін.

  Перспективний план розвитку кафедри передбачає участь співробітників кафедри у проведенні міжнародних наукових конференцій, у тому числі поза межами Україниі, згідно з графіком їх проведення.

  А Д Р Е С А ІЕЕСУ

  Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ)
  Кременчуцького державного університету, імені Михайла Остроградського

  Кременчук, Полтавської обл., Україна
  39614, вул. Першотравнева, 20,

  Факс: (5366) 3-60-00,
  тел.: (5366) 3-11-47.

  КрНУ