Головна КрНУ> Історія і сучасність
КрНУІсторія і сучасність

 100 років від витоків

Витоки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського сягають 1921 року, коли був заснований в місті Кременчуці перший вищий навчальний заклад. Це були Кременчуцькі вищі педагогічні курси з українською мовою викладання. За правовим статусом їх прирівняли до технікумів, що вважалися вищими навчальними закладами.

Пізніше з 1925 року курси реорганізовуються в Кременчуцький педагогічний технікум, у якому на денному та вечірньому курсах трьох відділень: дошкільному, шкільному та комуністичного дитячого руху готували вихователів дитячих дошкільних закладів, учителів молодших класів та піонервожатих.

У вересні 1930 року постановою Ради Народних Комісарів України на цій же базі відкривається Кременчуцький інститут соціального виховання. В інституті був один - шкільний факультет у складі чотирьох відділень: агробіологічного, мовно-літературного, техніко-математичного та історико-економічного з денною, вечірньою та заочною формами навчання.

У 1934 році Кременчуцький інститут соціального виховання реорганізовано в Кременчуцький учительский інститут.

У березні 1939 року було прийняте рішення про реорганізацію учительського інституту в педагогічний. На вересень 1940 року в учительському інституті навчалось за денною та заочною формами 942 студенти, на першому курсі - 208 студентів. Працювало в закладі більше 100 викладачів, серед них два професори.

Таким чином, перший вищий навчальний заклад у Кременчуці існував з вересня 1921 року по червень 1941 року. На жаль, Друга світова війна перервала розвиток вищої освіти в місті. І тільки у 1960 році розпочалось її відновлення створенням загальнотехнічного факультету Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва. 1971-го року факультет підпорядковують Харківському автодорожному інституту. На той час він нілічував 854 студенти, навчальний процес забезпечували 24 викладачі, серед яких було сім доцентів.

До 1974 року кількість студентів зросла у 2,5 раза, а штат викладачів збільшився втричі. Цього року Кременчуцький ЗТФ реорганізовують у Кременчуцьку філію Харківського державного політехнічного інституту. У роботі філії виділяються два періоди: підготовка спеціалістів без відриву від виробництва за вечірньою і заочною формами навчання (1974-1989) і відкриття денного відділення. (1989-1997).

21 серпня 1997 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову "Про створення Кременчуцького державного політехнічного інституту" на базі Кременчуцької філії Харківського державного політехнічного університету, Крюківського машинобудівного та Кременчуцького автомеханічного технікумів. Його першим ректором було обрано професора, члена-кореспондента Академії наук національного прогресу України, "Заслуженого працівника народної освіти України", почесного громадянина м. Кременчука Володимира Єлисейовича Маслова, який стояв у витоків створення інституту. Структуру інституту склали сім факультетів і 17 кафедр. Через три роки він був реорганізований у Кременчуцький державний політехнічний університет, а ще через рік акредитований як вищий навчальний заклад ІІІ - ІV рівнів акредитації, що стало визнанням високого рівня організації навчально-виховного процесу, якості підготовки спеціалістів, наукових досліджень. За цей час наш вищий освітній заклад забезпечив промислові підприємства міста і Придніпров'я високопрофесійними фахівцями, сформувавши технічну еліту регіону.

З перших кроків свого існування наш ЗВО отримує громадське визнання та заслужені державні нагороди. 2001 року університету присуджено нагороду Європейського комітету громадських організацій - Золоту медаль за перемогу в номінації "Університет ХХІ століття". Цього ж року став лауреатом Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості "Золота фортуна" у номінації "Якість третього тисячоліття" із врученням Диплому та Срібної стели. У січні 2002 року КДПУ став лауреатом рейтингу "Сто кращих підприємств України" в номінації "Освіта".

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" в листопаді 2002 року відбулися перші вибори нового ректора. Колектив більшістю голосів з-поміж кількох претендентів обрав на цю посаду Михайла Васильовича Загірняка - заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, кавалера ордена "За заслуги" III ступеня, майстра спорту з альпінізму. Цією подією відкрилася нова сторінка в історії університету. Стратегічним завданням, яке відразу після обрання поставив перед колективом М. В. Загірняк, - вихід на особливі показники, які дозволили б претендувати на IV рівень акредитації вищого освітнього закладу. У результаті цього 21 квітня 2006 року відбулося засідання Державної акредитаційної комісії, яка враховуючи досягнутий рівень та високу динаміку розвитку, ухвалила рішення щодо надання Кременчуцькому державному політехнічному університету статусу вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 92-р від 7 березня 2007 р. Кременчуцькому державному політехнічному університету присвоєно ім'я Михайла Остроградського.

У серпні 2009 року наш навчальний заклад став першим на Полтавщині класичним університетом. 21 cерпня 2010 року указом Президента України за номером №863/2010 Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського було надано статус національного. 2011 року університет підтвердив найвищий ІV рівень акредитації.

СХЕМА розташування будівель і споруд університетуУНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ

  

          КрНУ -  поєднання кращих    традицій  класичної освіти  та новітніх технологій

 

Стратегічне завдання Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського - підвищення доступності, якості та конкурентоспроможності університетської освіти і науки в нових економічних і соціокультурних умовах відповідно до вимог сталого розвитку суспільства. А також автономізація діяльності університету шляхом розширення прав у самоуправлінні, підвищення мобільності здобувачів вищої освіти та конкурентної спроможності випускників на ринку праці в умовах євроінтеграції.

Станом на сьогодні навчальний процес у КрНУ забезпечують:
- два навчально-наукових інститути (Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій та Інститут механічної інженерії, транспорту і природничих наук),
- два факультети (факультет економіки і управління; факультет права, гуманітарних і соціальних наук),
- два коледжі (Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського),
- 20 кафедр.

КрНУ здійснює підготовку:
- молодших фахових бакалаврів,
- бакалаврів,
- магістрів,
- докторів філософії (PhD).

Також до послуг випускників шкіл, вчителів ЗОЗ, науково-педагогічних працівників ЗВО, викладачів коледжів в університеті діє Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації.

В аспірантурі університету здійснюють підготовку докторів філософії за 12 освітньо-науковими програмами з дев'яти галузей знань. У докторантурі готують фахівців на здобуття наукового ступеня доктора наук за 8 спеціальностями. В університеті діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій (у шести галузях науки). Щороку в КрНУ навчається близько п'яти тисяч студентів денної і заочної форм навчання; коледжі надають освітні послуги понад тисячі студентів щорічно.

Викладацький колектив

Освітній процес в університеті забезпечують 322 викладачі, серед яких 54 доктори наук, 34 професори, 148 кандидатів наук і 114 доцентів. А також - 9 академіків, 7 членів-кореспондентів галузевих Академій наук України, 12 володарів почесних державних звань, шість лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, три лауреати Державної премії України в галузі освіти.

Серед молодих учених КрНУ 38 лауреатів Премії Президента України, Премії Верховної Ради України та стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених. Наразі в університеті сконцентровано 85 % науковців Кременчука.

Стратегія

Університет цілеспрямовано працює над реалізацією пріоритетів державної політики - зокрема над розширенням доступу молоді до якісної вищої освіти. За останні роки в освітньому закладі вдвічі збільшилась кількість напрямів підготовки, з 18 до 30 зросла кількість освітніх програм. Значна увага приділяється інформатизації освітнього процесу, організації та забезпеченню самостійної роботи студентів.

Розроблена та широко застосовується методика вивчення фахової іноземної мови та формування умінь і навичок самостійної роботи з англомовною фаховою літературою. Впровадження у лабораторний практикум комп'ютеризованих управляючих апаратно-діагностичних комплексів та створення віртуальних апаратно-програмних комплексів на основі технології віртуальних інструментів, виводить на новий якісний щабель підготовки майбутнього фахівця.

Водночас ректорат працює над зміцненням матеріально-технічної бази університету, яка розвивається відповідно до потреб нових спеціальностей. Освітній процес здійснюється у 9 навчальних корпусах, де розміщені 58 спеціалізованих лабораторій, два відео класи та 30 комп'ютерних класів. Класи обладнані 625 комп'ютерами, понад 500 з яких мають строк експлуатації менше восьми років і з'єднані з глобальною комп'ютерною мережею Internet. До послуг студентів їдальня; студентське кафе; концертна зала; три гуртожитки, об'єднані у студентське містечко.

Наукова діяльність

Кафедри університету докладають зусилля для забезпечення єдності змісту освіти і програм наукової діяльності, розширення участі науково-педагогічних працівників у науково-дослідних роботах. Так, зацікавленість і широкий резонанс в Україні викликали наукові розробки кафедри "Системи автоматичного управління та електроприводу" з проблем енергозбереження, діагностики і моніторингу електромеханічних систем.

Процес формування сучасного науковця забезпечують сім наукових шкіл: Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах (науковий керівник - Загірняк Михайло Васильович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України); Механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід (науковий керівник Воробйов Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор); Керування якістю перетворення енергії, моніторинг і діагностика в електротехнічних системах. Міждисциплінарні дослідження взаємодії комп'ютерних технологій та підготовки фахівців з електричної інженерії (наукові керівники - Родькін Дмитро Йосипович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, Чорний Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор); Нанорозмірні напівпровідникові структури, інтелектуальні прилади на їх основі, автоматизація технології виробництва напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії (науковий керівник - Оксанич Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор); Оптимізація процесів листового штампування та імпульсної обробки матеріалів (науковий керівник - Драгобецький Володимир В'ячеславович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України); Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів (науковиий керівник - Саленко Юлія Сергіївна, доктор технічних наук, професор); Управління регіональною екологічною безпекою (науковий керівник - Шмандій Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор).

Під керівництвом ректора КрНУ, доктора технічних наук, професора М. В. Загірняка спільно з науковцями університету міста Любліна був успішно реалізований спільний українсько-словенський науково-дослідний проєкт "М'якомагнітні композити в конструюванні електромагнітних структур".

КрНУ у складі міжнародного консорціуму став партнером грантової пропозиції "VOLTCAR", яка була подана на конкурс у рубриці "Дослідницькі та інноваційні заходи" програми ЄС "Горизонт Європа" за темою HORIZON-CL5-2022-D5-01-09 "Компоненти електромобілів Nextgen: високоефективні та недорогі електродвигуни, з ресайклінґом та низьким використанням рідкісних ресурсів" (2ZERO).

Наразі до науково-дослідної роботи в університеті залучено понад 800 студентів. Здобутки 2021 року свідчать, що наш університет обґрунтовано вважається одним із найавторитетніших наукових осередків країни - адже у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ВКСНР) журі відзначило призовими місцями 76 наукових робіт наших студентів.

Також університет щороку проводить 15-17 міжнародних конференцій. КрНУ виступає фундатором частини з них. Матеріали щорічної Міжнародної конференціїї MEES, засновником якої є КрНУ, індексуються у наукометричній базі Scopus і Web of Science.

КрНУ бере участь у міжнародних рейтингових проєктах компаній Quacquarewlli Symonds (рейтинг QS World University Rankings) і Thomson Reuters (рейтинг THE World University Rankings), є одним з 38 вишів України, які входять до проєкту Top-Universities (QS).

Міжнародна діяльність

Кременчуцький національний університет співпрацює із 92 закордонними ЗВО та дослідницькими інститутами у 28 країнах, підтримує фахові зв'язки із численними науковими, навчальними, виробничими закладами інших країн, міжнародними освітніми організаціями, програмами та фондами, зокрема: Програма академічних обмінів імені Фулбрайта, Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Національний Еразмус+ офіс в Україні, British Council, Європейське агентство координації досліджень (ЕUREKA), програма "Відкритий світ", Horizon Europe.

КрНУ є повноправним членом найбільш авторитетних академічних асоціацій Європи та світу, зокрема:

- Європейська асоціація університетів (European Universities Association);
- Міжнародна асоціація університетів (International Association of Universities);
- Мережа університетів країн Чорноморського регіону (Black Sea Universities Network);
- Євразійська асоціація університетів (Euroasian Universities Association).

В університеті активно працює Центр міжнародної діяльності. Завдяки ефективній співпраці КрНУ з іноземними освітніми закладами, наші студенти мають можливість стажуватися в університетах Канади, Німеччини, Франції, Польщі, Китаю, Чехії, Словенії тощо.

Фахові видання

Провідним фаховим виданням, де оприлюднюються найважливіші розробки і досягнення вчених університету та інших освітніх закладів і наукових установ України, є "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" .

Статті журналу індексуються у світовій довідковій системі "ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY", міжнародних наукометричних базах даних "INDEX COPERNICUS", "POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY" та "INSPEC", а також у національній базі даних "УКРАЇНІКА НАУКОВА" (реферативний журнал "ДЖЕРЕЛО"). Наразі у міжнародній базі даних "SCOPUS" розглядається заявка щодо залучення до неї "Вісника КрНУ".

Університет також видає ще чотири фахові наукові журнали - друковані видання "Електромеханічні і енергозберігаючі системи", "Екологічна безпека" і "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва" та електронний науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології". Кількість наукових публікацій співробітників університету складає понад 500 на рік.

На публікаційну активність КрНУ вказує високий індекс цитувань h = 33 (індекс Гірша).

Бібліотека

Університет має чималу бібліотеку та три читальні зали у навчальних корпусах. А також залу електронної бібліотеки та DC офіс, обладнаний найсучаснішою комп'ютерною технікою.

Документний фонд бібліотеки містить біля 310 000 паперових екземплярів видань та близько 265 000 електронних (прим.: назви книг, статей, методичних розробок, окремих глав, рецензій тощо).

Університетська бібліотека передплачує 50 періодичних видань. Розкриття документних ресурсів відбувається шляхом поповнення електронного каталогу, бази даних якого складають біля 185 тис. записів. Електронний каталог бібліотеки доповнюється також бібліографічними описами окремих статей періодичних видань та наукових вісників.

Фонд бібліотеки універсальний. Більшість фонду становить навчальна та навчально-методична література, на другому місці - наукова література. Фонд сформовано відповідно до профілю університету та потреб користувачів.

Фонд бібліотеки забезпечує повне, якісне та оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників університету та інших категорій користувачів згідно з їхніми інформаційними запитами.

Електронна бібліотека налічує понад 100 Gb літератури, пропускна здатність Internet-каналу - 200 Mbit. Університет має вільний безкоштовний доступ до наукометричних баз Scopus s Web of Sciens CC.

Спорт

КрНУ має власну спортивно-оздоровчу базу: три спортивні зали, водноспортивний комплекс, спортивний комплекс "Політехнік" із критим легкоатлетичним манежем і футбольно-легкоатлетичним стадіоном з трибунами на 11350 місць; веслувальну та спортивно-оздоровчу базу на березі Дніпра, а також єдиний у Полтавській області скеледром. Саме на цьому скеледромі щороку проводяться змагання зі скелелазіння регіонального та національного рівня для дітей та юнацтва.

Університет пишається своїм студентом Ярославом Ткачем, який навесні 2022 року здобув золоту медаль на Кубку Європи зі скелелазіння у дисципліні "швидкість". Ярослав - майстер спорту, володар Кубку Європи-2021 та молодіжного Кубку Європи-2019.

На базі університетського спортивного комплексу постійно діють 20 секцій спортивного вдосконалення. Студентські збірні команди КрНУ щороку беруть участь у літній Універсіаді Полтавщини, де виборюють призові місця. Також 8-12 студентів щорічно беруть участь у міжнародних змаганнях, а 15-20 - представляють університет на всеукраїнському рівні та здобувають чемпіонські титули.

Студентське життя

Викладацький колектив університету реалізує студентоорієновану внутрішню політику. Навичок управління, роботи у команді, прийняття рішень та їх виконання студенти набувають в органах студентського самоврядування - студентських радах і профспілці. Студентський актив реалізує цікаві форми роботи: проводить конкурси "Краща студентська група факультету", "Студент року", благодійні акції, інформаційні акції, спрямовані на пропаганду здорового способу життя тощо. Дуже активно студенти КрНУ займаються волонтерством. У мирний час вони щороку брали участь у масштабних благодійних акціях "Серце до серця" та "Святий Миколай дітям", відвідували з концертними програмами та подарунками кременчуцькі інтернати тощо. Після початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, студенти КрНУ допомагають вимушеним переселенцям, розвантажують гуманітарні транспорти, плетуть маскувальні сітки для військових, щодня виходять працювати на добровільних засадах у Центрі тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб та гуманітарному хабі.

В університеті створено умови для цікавого дозвілля студентів, яким опікується відділ культурно-масової роботи спільно зі студентською радою, студентським профкомом і громадським студентським культурним центром "Арт-клуб". Студенти мають можливість реалізувати свої таланти у 19 творчих клубах і колективах: вокальних, танцювальних, студентському театрі, клубі інтелектуальних ігор, дебатному клубі тощо.

Чотири студентські художні колективи вже мають звання народних. Це вокально-інструментальний гурт "Квінтесенція", вокальна студія "Домінанта", студентський театр "Лілея" і студія хореографії та пластики "На межі поміж".

Завдяки талановитим студентським колективам у КрНУ цікаво проходять Дні університету, Дні інститутів і факультетів, а також щорічний фестиваль студентського аматорського мистецтва "Студентська весна". З часом склалися традиції проведення літературно-мистецьких зустрічей та тематичних вечорів відпочинку.

Рейтинги

Творчий потенціал педагогічного та наукового колективу університету, матеріально-технічна та лабораторна бази, широкі контакти з промисловими підприємствами, сталі зв'язки з провідними українськими та закордонними вищими навчальними закладами дозволяють проводити підготовку фахівців на найвищому сучасному рівні.

За останні роки динамічний розвиток університету сприяв його визнанню як українським суспільством та державою, так і міжнародною науковою спільнотою.

Про національне визнання КрНУ свідчить третє місце серед ЗВО України за кількістю призерів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У Консолідованому рейтингу незалежного інтернет-ресурсу OSVITA.UA університет посів 54-55 позицію, це один із найкращих показників для вишів Полтавщини.

Визнання Кременчуцького національного університету на міжнародному рівні підтверджується впливовими світовими рейтингами. За даними міжнародного рейтингу компанії Quacquarelli Symonds (рейтинг QS), КрНУ є одним із 20 ЗВО України, які входять до проєкту Top Universities Ukraine (QS).

Університет також входить до ТОП-300 рейтингу Emerging Europe and Central Asia (QS) і бере участь у міжнародному рейтинговому проєкті Thomson Reuters (у рейтингу THE World University Rankings посідає 10 місце серед 15 ЗВО України, які потрапили до зазначеного рейтингу). У Міжнародному рейтингу ЗВО U-Multirank КрНУ посів 43-е місце. За даними світового рейтингу компанії Quacquarelli Symonds КрНУ посідає 25-е місце. У рейтингу компанії Clarivate Analitics університет має дев'яте місце.

Показники КрНУ в міжнародних і національних рейтингах


Таким чином, наразі Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського успішно поєднує кращі традиції вітчизняної університетської освіти, світовий досвід та сучасні вимоги до освіти в умовах глобалізації.
КрНУ