Головна КрНУ> Історія і сучасність
КрНУ


Історія і сучасність

 100 років від витоків

Витоки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського сягають 1921 року, коли був заснований в місті Кременчуці перший вищий навчальний заклад. Це були Кременчуцькі вищі педагогічні курси з українською мовою викладання. За правовим статусом їх прирівняли до технікумів, що вважалися вищими навчальними закладами.

Пізніше з 1925 року курси реорганізовуються в Кременчуцький педагогічний технікум, у якому на денному та вечірньому курсах трьох відділень: дошкільному, шкільному та комуністичного дитячого руху готували вихователів дитячих дошкільних закладів, учителів молодших класів та піонервожатих.

У вересні 1930 року постановою Ради Народних Комісарів України на цій же базі відкривається Кременчуцький інститут соціального виховання. В інституті був один - шкільний факультет у складі чотирьох відділень: агробіологічного, мовно-літературного, техніко-математичного та історико-економічного з денною, вечірньою та заочною формами навчання.

У 1934 році Кременчуцький інститут соціального виховання реорганізовано в Кременчуцький учительский інститут.

У березні 1939 року було прийняте рішення про реорганізацію учительського інституту в педагогічний. На вересень 1940 року в учительському інституті навчалось за денною та заочною формами 942 студенти, на першому курсі - 208 студентів. Працювало в закладі більше 100 викладачів, серед них два професори.

Таким чином, перший вищий навчальний заклад у Кременчуці існував з вересня 1921 року по червень 1941 року. На жаль, Друга світова війна перервала розвиток вищої освіти в місті. І тільки у 1960 році розпочалось її відновлення створенням загальнотехнічного факультету Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва. 1971-го року факультет підпорядковують Харківському автодорожному інституту. На той час він нілічував 854 студенти, навчальний процес забезпечували 24 викладачі, серед яких було сім доцентів.

До 1974 року кількість студентів зросла у 2,5 раза, а штат викладачів збільшився втричі. Цього року Кременчуцький ЗТФ реорганізовують у Кременчуцьку філію Харківського державного політехнічного інституту. У роботі філії виділяються два періоди: підготовка спеціалістів без відриву від виробництва за вечірньою і заочною формами навчання (1974-1989) і відкриття денного відділення. (1989-1997).

21 серпня 1997 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову "Про створення Кременчуцького державного політехнічного інституту" на базі Кременчуцької філії Харківського державного політехнічного університету, Крюківського машинобудівного та Кременчуцького автомеханічного технікумів. Його першим ректором було обрано професора, члена-кореспондента Академії наук національного прогресу України, "Заслуженого працівника народної освіти України", почесного громадянина м. Кременчука Володимира Єлисейовича Маслова, який стояв у витоків створення інституту. Структуру інституту склали сім факультетів і 17 кафедр. Через три роки він був реорганізований у Кременчуцький державний політехнічний університет, а ще через рік акредитований як вищий навчальний заклад ІІІ - ІV рівнів акредитації, що стало визнанням високого рівня організації навчально-виховного процесу, якості підготовки спеціалістів, наукових досліджень. За цей час наш вищий освітній заклад забезпечив промислові підприємства міста і Придніпров'я високопрофесійними фахівцями, сформувавши технічну еліту регіону.

З перших кроків свого існування наш ЗВО отримує громадське визнання та заслужені державні нагороди. 2001 року університету присуджено нагороду Європейського комітету громадських організацій - Золоту медаль за перемогу в номінації "Університет ХХІ століття". Цього ж року став лауреатом Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості "Золота фортуна" у номінації "Якість третього тисячоліття" із врученням Диплому та Срібної стели. У січні 2002 року КДПУ став лауреатом рейтингу "Сто кращих підприємств України" в номінації "Освіта".

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" в листопаді 2002 року відбулися перші вибори нового ректора. Колектив більшістю голосів з-поміж кількох претендентів обрав на цю посаду Михайла Васильовича Загірняка - заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, кавалера ордена "За заслуги" III ступеня, майстра спорту з альпінізму. Цією подією відкрилася нова сторінка в історії університету. Стратегічним завданням, яке відразу після обрання поставив перед колективом М. В. Загірняк, - вихід на особливі показники, які дозволили б претендувати на IV рівень акредитації вищого освітнього закладу. У результаті цього 21 квітня 2006 року відбулося засідання Державної акредитаційної комісії, яка враховуючи досягнутий рівень та високу динаміку розвитку, ухвалила рішення щодо надання Кременчуцькому державному політехнічному університету статусу вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 92-р від 7 березня 2007 р. Кременчуцькому державному політехнічному університету присвоєно ім'я Михайла Остроградського.

У серпні 2009 року наш навчальний заклад став першим на Полтавщині класичним університетом. 21 cерпня 2010 року указом Президента України за номером №863/2010 Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського було надано статус національного. 2011 року університет підтвердив найвищий ІV рівень акредитації.

СХЕМА розташування будівель і споруд університетуУНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ

  

          КрНУ -  поєднання кращих    традицій  класичної освіти  та новітніх технологій

 

       Стратегічним завданням університету є реалізація принципів та ідей Болонської декларації, вихід на міжнародні стандарти освіти, забезпечення конкурентоспроможності випускників, визнання документів про вищу освіту за кордоном.

   Станом на сьогодні навчальний процес КрНУ забезпечують: два навчально-наукових інститути (Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, Інститут механіки і транспорту), чотири факультети (факультет електроніки та комп'ютерної інженерії; факультет економіки і управління; факультет права, гуманітарних і соціальних наук; факультет природничих наук), два коледжі (Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Комсомольський політехнічний коледж) і 30 кафедр. КрНУ забезпечує підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Також до послуг випускників Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації.

У аспірантурі університету проводиться підготовка кандидатів наук за 19 спеціальностями (фізика прладів, елементів і систем; математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки); динаміка та міцність машин; процеси та машини обробки тиском; машини для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій; машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт; електричні машини та апарати; електротехнічні комплекси та системи; радіотехнічні прилади та засоби телекомунікації; системи та процеси управління; інформаційні технології; геотехнічна та горна механіка; автомобілі і трактори; технологія, обладнання та виробництво електронної техніки; історія України; економіка та управління підприємством; економіка та менеджмент промисловості (за видами економічної діяльності); теорія та методологія професійної освіти; екологічна безпека). Докторантура КрНУ проводить підготовку фахівців на здобуття наукового ступеня доктора наук за п'ятьма спеціальностями (математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки); процеси та машини обробки тиском; електричні машини та апарати; електротехнічні комплекси та системи; екологічна безпека). Працює сім спеціалізованих експертних рад для захисту докторських (у чотирьох предметних областях) та кандидатських (у 13 предметних областях) дисертацій.

   Щороку в КрНУ навчається близько 5000 студентів денної і заочної форм навчання; коледжі надають освітні послуги близько 2500 студентам щорічно.

   Навчальний процес забезпечують 400 викладачів, у тому числі 51 доктор наук, професор та 185 кандидатів наук, асистентів, доцентів. Серед них - 13 академіків, сім членів-кореспондентів галузевих Академій наук України, 16 володарів державних звань, сім лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 15 призерів Премії Президента України та Кабінету міністрів України для молодих учених.

Університет цілеспрямовано працює над реалізацією пріоритетів державної політики – насамперед розширенням доступу молоді до якісної вищої освіти. За останні роки вдвічі збільшилась кількість напрямів підготовки, з 18 до 32 зросла кількість спеціальностей. У навчальному процесі застосовуються новітні технології навчання, ділові ігри, проблемні семінари, запроваджено модульно-рейтинговий контроль знань. Велика увага приділяється інформатизації навчального процесу, організації та забезпеченню самостійної роботи студентів. Розроблена та широко застосовується технологія вивчення фахової іноземної мови та формування умінь і навичок самостійної роботи з англомовною фаховою літературою. Упровадження в лабораторний практикум комп’ютеризованих управляючих апаратно-діагностичних комплексів, створення віртуальних апаратно-програмних комплексів на основі технології віртуальних інструментів, виводить на новий якісний щабель підготовки майбутнього фахівця.

Водночас ректорат працює над зміцненням матеріально-технічної бази, яка розвивається відповідно до потреб нових спеціальностей. До послуг студентів 26 сучасних комп’ютерних класів; Інтернет; бібліотека з комп’ютерною залою; 60 спеціалізованих лабораторій; редакційно-видавничий відділ; дві їдальні; студентське кафе; концертна зала; чотири гуртожитки, об’єднані у студентське містечко; сучасна спортивна база: спортивний комплекс «Політехнік», до якого входить стадіон з трибунами на 10000 місць; основне і запасне футбольні поля; дев’ять спортивних майданчиків; критий плавальний комплекс; легкоатлетичний манеж; чотири городкові корти; шість спеціалізованих приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять з тренажерним обладнанням, єдиний в області скеледром.

Фонд бібліотеки складає майже 400 тисяч примірників літератури. Щороку видавничий відділ КрНУ поповнює бібліотечні фонди більш як 400 власними навчальними посібниками та методичними вказівками. Науково-педагогічні працівники КрНУ за останні п’ять років видали 23 монографії та понад 30 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, що значно перевищує акредитаційні вимоги (до 5 % видань від кількості публікацій викладачів).
Кафедри університету докладають зусиль для забезпечення єдності змісту освіти і програм наукової діяльності, розширення участі науково-педагогічних працівників у науково-дослідних роботах. Так, зацікавленість і широкий резонанс в Україні викликали наукові розробки кафедр «Системи автоматичного управління та електропривода» з проблем енергозбереження, діагностики і моніторингу в електромеханічних системах; «Біотехнологія та здоров’я людини» з проблем фізики напівпровідників і фізичної хімії поверхні твердого тіла; «Технічна механіка» з проблем механізму руйнування гірських порід. Під керівництвом ректора, доктора технічних наук, професора М. В. Загірняка з науковцями університету міста Любляна успішно реалізований спільний українсько-словенський науково-дослідний проект «М’якомагнітні композити в конструюванні електромагнітних структур». Науковці кафедри екологічної безпеки та організації природокористування під керівництвом професора В. М. Шмандія активно працюють над проблемами захисту навколишнього середовища, очищення питної води. Вони стали ініціаторами створення першого на акваторії Дніпра і другого на Полтавщині регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» До науково-дослідної роботи залучено понад 800 студентів. Щороку університет проводить 15–17 міжнародних конференцій. Великим авторитетом користується щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика».

Основним фаховим виданням (внесений за галузями технічні, економічні та педагогічні науки), де оприлюднюються найбільш важливі розробки і досягнення вчених університету та інших освітніх закладів і наукових установ України, є «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Він внесений до національних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело») та міжнародних баз даних «Ulrich’s Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor» і «Scientific Indexing Services», ВІНІТІ РАН, e–Library (РІНЦ), що забезпечує підвищення рівня цитування статей наших науковців. На сьогодні подано документи щодо включення «Вісника» до міжнародної баз даних Scopus, Compendex та EBSCO. Університет також видає ще чотири фахові наукові журнали – друковані видання «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», «Екологічна безпека» і «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва», електронний науково-практичний журнал «Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах». Кількість наукових публікацій співробітників університету складає понад тисячу на рік.

Університет співпрацює із 72 закордонними ВНЗ та дослідницькими інститутами у 25 країнах, підтримує широкі різнобічні зв’язки із численними науковими, навчальними, виробничими закладами інших країн, міжнародними освітніми організаціями, програмами та фондами: Програма академічних обмінів імені Фулбрайта, Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Національний Еразмус+ офіс в Україні, British Council, Європейське агентство координації досліджень (ЕUREKA), програма «Відкритий світ» та ін.

КрНУ є постійним і повноправним членом найбільш авторитетних академічних асоціацій Європи та світу:
- Європейська асоціація університетів (European Universities Association);
- Міжнародна асоціація університетів (International Association of Universities);
- Мережа університетів країн Чорноморського регіону (Black Sea Universities Network);
- Євразійська асоціація університетів (Euroasian Universities Association).

Навичок управління, роботи у команді, прийняття рішень та їх виконання, студенти набувають в органах студентського самоврядування – студентських радах і профспілці. Студентський актив реалізує цікаві форми роботи: конкурси «Краща студентська група факультету», «Студент року», волонтерство, благодійні акції, інформаційні акції, спрямовані на пропаганду здорового способу життя тощо.

В університеті створено умови для цікавого дозвілля студентів, яким опікується відділ культурно-масової роботи спільно зі студентською радою, студентським профкомом і громадським студентським культурним центром «Арт-клуб». Реалізувати свої творчі інтереси студенти мають можливість у 19 творчих клубах і колективах: вокальних, танцювальних, студентському театрі, клубі інтелектуальних ігор, дебатному клубі тощо. Чотири художні колективи мають звання народних: вокально-інструментальний гурт «Квінтесенція», вокальна студія «Домінанта», студентський театр «Лілея» і студія хореографії та пластики «На межі поміж».

Цікаво проходять День університету, Дні інститутів і факультетів, щорічний фестиваль студентського аматорського мистецтва «Студентська весна», чемпіонат ліги КВН, відкритий чемпіонат КВН на кубок ректора КрНУ, конкурс «Королева університету». Склалися традиції проведення літературно-мистецьких зустрічей, тематичних вечорів відпочинку та дискотек.

Університет може пишатися своїми спортивними здобутками. У спортивному комплексі працюють 20 секцій спортивного вдосконалення. Збірні команди КрНУ щороку беруть участь у літній Універсіаді Полтавщини, де виборюють призові місця. 8–12 студентів щорічно беруть участь у міжнародних змаганнях, 15–20 – представляють університет на всеукраїнському рівні та стають чемпіонами.

   Творчий потенціал педагогічного та наукового колективу університету, матеріально-технічна та лабораторна бази, широкі контакти з промисловими підприємствами, традиційні зв'язки з провідними українськими та закордонними вищими навчальними закладами дозволяють проводити підготовку фахівців на найвищому сучасному рівні. За останні роки динамічний розвиток університету призвів до його широкого визнання суспільством та державою. На сьогодні КрНУ посідає третє місце серед ВНЗ України за кількістю призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і сьоме місце за кількістю призерів на Всеукраїнських конкурсах; сьоме місце у ТОП-10 ВНЗ Центрального регіону України і перше місце серед вишів Полтавської області; 41 місце з 288 у консолідованому рейтингу ВНЗ за даними інтернет-ресурсу OSVITA.UA "Вищі навчальні заклади України 2015 року" і 55 місце у ТОП-200 кращих ВНЗ України за даними кафедри UNESCO. За період з 2011 року Університет отримав багато нагород (Гран-прі "Лідер вищої освіти", Сертифікат "Якість наукових публікацій" за даними SciVerse Scopus 2013 року; Гран-прі "Лідер міжнародної діяльності" 2014 року; Гран-прі "Лідер наукової та науково-технічної діяльності" та Сертифікат "Якість наукових публікацій" 2015 року у рамках проведення міжнародної виставки "Сучасні навчальні заклади").

   Університет поступово набуває визнання у світі, що підтверджують різні світові рейтинги: QS World University Rankings (один із 28 українських ВНЗ, включених до рейтингу); Toп-200 університетів країн Європи з перехідною економікою та країн Центральної Азії (один із 14 українських університетів, включених до рейтингу); рейтинг WEB of Universities WEBOMETRICS (73-те місце серед 331 українського університету); рейтинг «SCIVERSE» за даними міжнародної науковометричної бази даних SCOPUS (48-ге місце серед 136 університетів України).

Тож сьогодні Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського успішно поєднує кращі традиції вітчизняної університетської освіти, світовий досвід і сучасні вимоги до освіти в умовах глобалізації.

КрНУ