Головна> 100 років від витоків  
КрНУ
100 років від витоків

Заходи, присв`ячені 100-річчю КрНУ

  ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

   Витоки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського сягають 1921 року, коли був заснований в місті Кременчуці перший вищий навчальний заклад. Це були Кременчуцькі вищі педагогічні курси з українською мовою викладання. За правовим статусом їх прирівняли до технікумів, що вважалися вищими навчальними закладами.

   Пізніше з 1925 року курси реорганізовуються в Кременчуцький педагогічний технікум, у якому на денному та вечірньому курсах та трьох відділеннях: дошкільному, шкільному та комуністичного дитячого руху готували вихователів дитячих дошкільних закладів, учителів молодших класів та піонервожатих.

   У вересні 1930 року постановою Ради Народних Комісарів України на цій же базі відкривається Кременчуцький інститут соціального виховання. В інституті був один - шкільний факультет у в складі чотирьох відділень: агробіологічного, мовно-літературного, техніко-математичного та історико-економічного з денною, вечірньою та заочною формами навчання.

   У березні 1939 року було прийняте рішення про реорганізацію учительського інституту в педагогічний. На вересень 1940 року в учительському інституті навчалось за денною та заочною формами навчалось 942 студенти. У педагогічному інституті на першому курсі - 208 студентів. Працювало більше 100 викладачів, серед них два професори.

   Таким чином, перший вищий навчальний заклад в місті Кременчук існував з вересня 1921 року по червень 1941 року. Нажаль, друга світова війна перервала процес розвитку вищої освіти міста. І тільки у 1960 році вища освіта і місті почала відновлюватись створенням загальнотехнічного факультету Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва.

   1972-го року факультет підпорядковують Харківському автодорожньому інституту. На той час він нілічував 854 студенти, навчальний процес яких забезпечували 24 викладачі, серед них було сім доцентів.

   До 1974 року кількість студентів зросла у 2,5 раза, а штат викладачів збільшився втричі. Цього року Кременчуцький ЗТФ реорганізовують у Кременчуцьку філію Харківського державного політехнічного інституту. Уроботі філії виділяються два періоди: підготовка спеціалістів без відриву від виробництва за вечірньою і заочною формами навчання (1974-1989 ) і відкриття денного відділення. (1989-1997).

   21 серпня 1997 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову "Про створення Кременчуцького державного політехнічного інституту" на базі Кременчуцької філії Харківського державного політехнічного університету, Крюківського машинобудівного та Кременчуцького автомеханічного технікумів. Його першим ректором було обрано професора, члена-кореспондента Академії наук національного прогресу України, "Заслуженого працівника народної освіти України", почесного громадянина м. Кременчука Володимира Єлисейовича Маслова, який стояв у витоків створення інституту. Структуру інституту склали сім факультетів і 17 кафедр. Через три роки він був реорганізований у Кременчуцький державний політехнічний університет, а ще через рік акредитований як вищий навчальний заклад ІІІ - ІV рівнів акредитації, що стало визнанням високого рівня організації навчально-виховного процесу, якості підготовки спеціалістів, наукових досліджень. За цей час наш вищий навчальний заклад забезпечив промислові підприємства міста і Придніпров'я високопрофесійними фахівцями, сформувавши технічну еліту регіону.

   Університет з перших кроків отримує громадське визнання та заслужені державні нагороди. 2001 року університету присуджено нагороду Європейського комітету громадських організацій - Золоту медаль за перемогу в номінації "Університет ХХІ століття". Цього ж року став лауреатом Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості "Золота фортуна" у номінації "Якість третього тисячоліття" із врученням Диплому та Срібної стели. У січні 2002 року КДПУ став лауреатом рейтингу "Сто кращих підприємств України" в номінації "Освіта".

   Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" в листопаді 2002 року відбулися перші вибори нового ректора. Колектив більшістю голосів з-поміж кількох претендентів обрав на цю посаду Михайла Васильовича Загірняка - заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, кавалера ордена "За заслуги" III ступеня, майстра спорту з альпінізму.

   Цією подією відкрилася нова сторінка в історії університету. Стратегічним завданням, яке відразу після обрання поставив перед колективом М. В. Загірняк, став вихід на особливі показники, які дозволили б претендувати на IV рівень акредитації вищого навчального закладу. Було розроблено програму акредитації - 2006, яка й визначила, що шлях до цього лежить перш за все через акредитацію за ІV рівнем спеціальностей випускових кафедр. Необхідно ліцензувати та акредитувати магістерську підготовку не менше ніж із 2/3 спеціальностей, що було досить складним завданням.

   21 квітня 2006 року відбулося засідання Державної акредитаційної комісії, яка розглянула всі представлені документи і експертні висновки і, враховуючи досягнутий рівень та високу динаміку розвитку, ухвалила рішення щодо надання Кременчуцькому державному політехнічному університету статусу вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Це знаменна подія не тільки для Кременчуцького державного політехнічного університету, а й для всієї Полтавщини, адже університет набув нового, більш високого статусу, а це значить, що студенти відтепер мають можливість отримувати дипломи магістрів на замовлення держави з широкого спектру напрямів і спеціальностей. Такий успіх - заслуга не тільки колективу КДПУ, а й усього міста, бо свого часу створювався цей вищий навчальний заклад як за підтримки місцевої влади, так і підприємств Кременчука.

   Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 92-р від 7 березня 2007 р. Кременчуцькому державному політехнічному університету присвоєно ім'я Михайла Остроградського.

   В серпні 2009 року наш навчальний заклад став першим на Полтавщині класичним університетом. Раніше він мав статус профільного ВНЗ, тобто у його назві було визначення "політехнічний". Згідно з розпорядженням Кабміну (від 5 Серпня 2009 року № 919-р) він набуває статусу класичного університету (Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського).

   21 cерпня 2010 року указом Президента України за номером №863/2010 Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського було надано статус національного.

   2011 року університетом підтверджено найвищий ІV рівень акредитації.

   Станом на сьогодні навчальний процес КрНУ забезпечують: два навчально-наукові інститути (Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, Інститут механіки і транспорту), чотири факультети (факультет електроніки та комп'ютерної інженерії; факультет економіки і управління; факультет права, гуманітарних і соціальних наук; факультет природничих наук), два коледжі (Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Комсомольський політехнічний коледж) і 28 кафедр. КрНУ забезпечує підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Також до послуг випускників навчально-науковий центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації.

   В аспірантурі університету здійснюється підготовка докторів філософії за 12 спеціальностями (015 Професійна освіта; 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка; 073 Менеджмент; 101 Екологія; 122 Комп’ютерні науки; 131 Прикладна механіка; 132 Матеріалознавство; 133 Галузеве машинобудування; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 171 Електроніка). Докторантура КрНУ здійснює підготовку фахівців на здобуття наукового ступеня доктора наук за п’ятьма спеціальностями (математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки); процеси та машини обробки тиском; електричні машини та апарати; електротехнічні комплекси та системи; екологічна безпека). Працює сім спеціалізованих експертних рад для захисту докторських (у чотирьох предметних галузях) і кандидатських (у 13 предметних галузях) дисертацій.

   Сьогодні в КрНУ навчається понад 4000 студентів денної та заочної форм навчання; коледжі надають освітні послуги близько 2500 студентам щорічно.

  Навчальний процес забезпечують 315 викладачів, у тому числі 53 доктори наук, професори і 262 кандидатів наук, доцентів. Серед них - 9 академіків, 6 членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 11 володарів державних звань, шість лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 17 призерів Премії Президента України та 11 стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених.

   Навичок управління, роботи у команді, прийняття рішень та їх виконання, студенти набувають в органах студентського самоврядування – студентських радах і профспілці. В університеті створено умови для цікавого дозвілля студентів, яким опікується відділ культурно-масової роботи спільно зі студентською радою, студентським профкомом і громадським студентським культурним центром «Арт-клуб». Реалізувати свої творчі інтереси студенти мають можливість у 19 творчих клубах і колективах: вокальних, танцювальних, студентському театрі, клубі інтелектуальних ігор, дебатному клубі тощо. Чотири художні колективи мають звання народних.

   Університет співпрацює із 72 закордонними ВНЗ та дослідними інститутами у 25 країнах, бере участь у міжнародних програмах: ERASMUS+, TEMPUS, HORIZON 2020, OPEN WORLD, DAAD, FULBRIGHT.

   Із 1999 року КрНУ є членом Європейської асоціації міжнародної освіти, з якою підтримує тісні міжнародні зв’язки, а також Корпусом Миру США, Університетом техніки та економіки Міттвайда, Боліварським державним університетом, Університетом Антверпена, Північно-китайським науково-дослідним інститутом електроніки та оптики, університетами Аннаби, Любляни, Любліна, Монса, Бумардеса. Щорічно студенти, аспіранти та педагогічний склад КрНУ отримують передовий міжнародний досвід завдяки участі у державній програмі Міністерства освіти і науки України «Навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»; Міжнародному семінарі аспірантів у Глівіце і Віслі (Польща); відкритих програмах американських рад з міжнародної освіти (США); магістерських і аспірантських програмах університету Ланьчжоу (Китай); літній практиці в Університеті Матея Бела (Словаччина); програмах міжнародного обміну Work and Travel (США) і Work and Travel (Німеччина).

   Рішенням 10-го з’їзду Євроазійської асоціації університетів від 19–20 квітня 2007 року у Москві (Росія) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського прийнятий до Євразійської Асоціації Університетів (Euroasian Universities Association).

   21 вересня 2007 року ректор Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського професор М. В. Загірняк підписав у Болоньї (Італія) Велику Хартію Університетів (Magna Charta Universitatum).

   24 жовтня 2007 року на Консиліумі Європейської Асоціації Університетів (European University Association, Брюссель, Бельгія) у Вроцлаві (Польща) наш університет отримав повне індивідуальне членство.

   На Конгресі Мережі університетів країн Чорноморського регіону (Black Sea Universities Network) «Форум вищої освіти» (Київ, 5–8 квітня 2008 р.) КрНУ увійшов до складу цієї міжнародної організації.

   У вересні 2009 року Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського вступив до Міжнародної Асоціації Університетів (International Association of Universities).

   За останні роки динамічного розвитку університет набув широкого визнання у суспільстві та державі. На сьогодні КрНУ посідає третє місце серед ЗВО України за кількістю призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і 5 місце за кількістю призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. За період з 2011 року Університет отримав багато нагород (Гран-прі "Лідер вищої освіти", Сертифікат "Якість наукових публікацій" за даними SciVerse Scopus 2013 року; Гран-прі "Лідер міжнародної діяльності" 2014 року; Гран-прі "Лідер наукової та науково-технічної діяльності" і Сертифікат "Якість наукових публікацій" 2015 року у рамках проведення міжнародної виставки "Сучасні навчальні заклади"). За шість останніх років кількість цитувань статей працівників університету в базі даних Scopus збільшилася у п'ять разів.

Університет поступово набуває визнання у світі, що підтверджують різні світові рейтинги: має високі позиції у національних та міжнародних рейтингах: 38 місце у ТОП 200 ЗВО України, 18 місце U-Multirank, 27 місце Global University Ranking uniRankTM , 21 місце QS TOP 250 Universities of Emerging Europe and Central Asia; 43 місце серед ЗВО України Sciverse інтегроване науково-інформаційне середовище SciVerse, складовою якого є реферативно-бібліографічна БД Scopus; займає 11-те місце за значенням інтегрального індикатора виконання порівняльних критеріїв національними закладів вищої освіти серед 113 національних університетів України відповідно до аналітичного звіту НАЗЯВО (2019 рік), окремо відзначений у цьому звіті серед університетів, які продемонстрували "високі загальні показники". За останні п'ять років науковцями КрНУ отримано 141 патент на корисну модель, 1 патент на винахід, 88 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір.

   Із 2005 року університет бере активну участь у щорічній міжнародній виставці «Сучасна освіта України», де тричі відзначений бронзовими медалями (2006–2008 рр.), удостоєний звання «Лідер сучасної освіти» (2008), 2009 року завойовує золоту медаль за високі досягнення у науковій і педагогічній діяльності. 2010 року арсенал нагород поповнився ще однією золотою медаллю у номінації «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику». КрНУ є неодноразовим і багаторічним учасником Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». Наш університет неодноразово отримував нагороди і відзнаки за участь у конкурсних номінаціях, починаючи з початку заснування цього заходу, золоті та срібні медалі, а останнім часом науковці університету незмінно виборюють Диплом лауреата першого ступеня.

   Відгуки на випускників, державна відзнака досягнень КрНУ, підтримка його роботи з боку міської та обласної державних адміністрацій і наявність сталого попиту на випускників, які отримують дипломи Кременчуцького національного університету, – найкращі рекомендації для навчального закладу.

  

СХЕМА розташування будівель і споруд університету

КрНУ