WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУ
П Р И Й О М   2020

Формування конкурсного бала вступника

для здобуття освітнього ступеня магістра

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розраховується за формулою:

- за спеціальністю 081 "Право"

Конкурсний бал (КБ)=K1xП1+K2xП2+K3xП3,

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей; К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, які кожного року встановлюються Міністерством освіти і науки України. У 2020 році К1=0,25; К2=0,5; К3=0,25.

- за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", 081 "Право"


Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

деде П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка, що враховує середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та бали карти підтримки вступника (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).

Показник П3 розраховується за формулою:

П3=А x 0,15+БКП,

де А - середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.

БКП - бали карти підтримки вступника (за наявності).

- за спеціальностями 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)" вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за всіма спеціальностями, окрім спеціальності 081 "Право",

Конкурсний бал (КБ)=П1+П2+П3,

де П1 - оцінка вступного іспиту з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка, що враховує середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та бали карти підтримки вступника.

Показник П3 розраховується за формулою:

П3=Аx0,15+БКП,

де А - середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ. БКП - бали картки підтримки вступника (за наявності).

Вступний іспит з іноземної мови передує фаховому випробуванню.

Середній бал додатка до диплому бакалавра, магістра (спеціаліста) обраховується за шкалою від 60 до 100 балів. При розрахунку середнього балу додатку до диплому бакалавра, магістра (спеціаліста) враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін та практик.

Фахове випробування при вступі за освітнім ступенем магістра оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Складання фахового випробування вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 100 балів.

Вступний іспит з іноземної мови при вступі за освітнім ступенем магістра оцінюються за 60-бальною шкалою (від 0 до 60 балів). Складання вступного іспиту з іноземної мови вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 20 балів.

У разі подання вступником результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)" відповідність оцінок єдиного вступного іспиту з іноземної мови оцінкам вступного іспиту з іноземної мови встановлюється за формулою:

П1(60)=П1(100)x0,4-20,

де П1(60) - оцінка вступного іспиту з іноземної мови;

П1(100) - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) оцінки з вступного іспиту з іноземної мови, виставлені за шкалою від 0 до 60 балів, переводяться в шкалу від 100 до 200 балів за формулою:

П(100)=П(60)x2,5+50,

де П(60) - оцінка вступного іспиту з іноземної мови за шкалою від 0 до 60 балів;

П1(100) - оцінка вступного іспиту з іноземної мови шкалою від 100 до 200 балів.

КрНУ