Головна> Сторінка юриста  
КрНУСторінка юриста
 

Шановні відвідувачі сайту!

Повідомляємо, що з 4 грудня 2014 року починає діяти вкладка "Сторінка юриста", де Ви можете ознайомитись із новими надходженнями законодавства та коментарями до них.

У газеті "Голос України" від 25.10.2014 № 206 опубліковано Закон України від 14.10.2014 1697-VII "Про прокуратуру". Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування (з 25 квітня 2015 року), крім пункту 5 розділу ХІІ (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу ХІІІ Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законодавчим актом визначено правові засади організації прокуратури України, систему прокуратури, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему і загальний порядок забезпечення діяльності прокуратури. Зокрема, буде сформовано трирівневу систему органів прокуратури: Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури. При цьому ліквідуються спеціалізовані прокуратури (транспортні, природоохоронні), а також міські або районні в містах, районні або міжрайонні прокуратури там, де вони діють одночасно.

Згідно із нормативним актом, "прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави".

Законом на прокуратуру покладено такі функції:
- підтримання державного обвинувачення в суді;
- представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;
- нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
- нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян".
Також встановлено, що на прокуратуру не може покладатися здійснення функцій, не передбачених Конституцією України.
Крім того, скасовуються функції прокуратури щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів (так званий "загальний нагляд"); запроваджується особливий порядок призначення прокурорів на посаду та звільнення їх з посади; значно розширено повноваження прокурора для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді; визначено підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів; запроваджується система органів прокурорського самоврядування (всеукраїнська конференція працівників прокуратури та Рада прокурорів України) тощо.
Відповідні зміни внесено до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства, законів "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", "Про судоустрій і статус суддів" тощо.
У газеті "Голос України" від 25.10.2014 № 206 опубліковано Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 "Про запобігання корупції". Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (26.10.2014), та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності (з 26 квітня 2015 року).

Нормативний акт визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (з 26.10.2014), та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Переглянути увесь текст законів можна на Офіційному сайті Верховної Ради України zakon.rada.gov.ua


26 грудня 2014 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України, яким скасовано наказ МОН від 2 червня 1993 року № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах".

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.11.2014 № 1310

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2014 р.
за № 1485/26262


Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року
№ 161

Відповідно до статті 32 Закону України "Про вищу освіту", пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством
НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за № 173.
2. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.
3. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр С.М. Квіт

До уваги студентів із числа внутрішньо переміщених осіб

У зв'язку з необхідністю реєстрації внутрішньо переміщеної особи, повідомляємо, що згідно Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виник збройний конфлікт, яка є тимчасово окупованою, де наявні повсюдні прояви насильства, масові порушення прав людини та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у місті Кременчуку - відділ управління праці та соціального захисту населення знаходиться за адресою: вул. 60 років Жовтня, 66).

Заява внутрішньо переміщеною особою подається особисто, а дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - через законного представника (далі - заявник).

Заява підписується заявником або його законним представником, який дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних осіб, законним представником яких він є.

Студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень та мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у випадку, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання.

Заява повинна містити таку інформацію про заявника:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- громадянство;
- дату та місце народження;
- стать;
- відомості про неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
- відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
адресу, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
- обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
- декларацію особи про непричетність такої особи до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
- відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Разом із заявою заявник подає:
- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;
- у разі наявності - документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);
- у разі необхідності - свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:
- документ, що посвідчує особу законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі - довідка) видається структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення в день подання заяви, підписується та засвідчується уповноваженою посадовою особою цього структурного підрозділу без сплати будь-яких платежів та зборів, включаючи як першу видачу такої довідки, так і в разі повторної її видачі у випадку втрати, пошкодження або з метою продовження її дії.

Термін дії такої довідки становить шість місяців з моменту її видачі.

У випадку продовження дії обставин на території, де виник збройний конфлікт, яка є тимчасово окупованою, де наявні повсюдні прояви насильства, масові порушення прав людини та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру, термін дії такої довідки може бути продовжено на наступні шість місяців, для чого внутрішньо переміщена особа має повторно звернутися за фактичним місцем свого проживання до відповідного структурного підрозділу відповідної місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення.

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, продовженні її дії або скасовано її дію, якщо:
1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення,
2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
3) заявник втратив документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

У день подання заяви заявнику видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або в той же день видається рішення про підстави відмови за підписом керівника такого органу соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної особи.

У випадку відмови у продовженні терміну дії такої довідки або скасування її дії заявнику письмово повідомляються підстави такої відмови.

У разі неотримання довідки або письмово оформленого рішення про відмову протягом одного дня з такого звернення особа має право звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи бездіяльності такого органу та його посадових осіб.

У разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видається дублікат на підставі заяви (з поясненням фактичних обставин втрати або псування довідки).


Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 затверджено Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям осіб.

Статус особи, на яку поширюється чинність Закону, згідно з цим Порядком надається:

  сім'ям осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) і загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  сім'ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

  сім'ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  сім'ям військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) і працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  сім'ям працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення. До членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, зазначених вище, належать:
- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
- діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
- діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Зазначеним Порядком передбачено перелік документів для встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Для цього члени сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, зазначених вище, подають до органу праці та соціального захисту населення разом із заявою відповідні документи. Органами праці та соціального захисту населення рішення про встановлення статусу особи приймається у місячний строк з дати подання документів за зареєстрованим місцем проживання.

Відсутність документів, визначених пунктом 4 цього Порядку, та їх недостовірність є підставою для відмови в наданні статусу особи, на яку поширюється чинність Закону.

 
КрНУ