Головна КрНУ > Підрозділи

Навчально-методичний відділ

Основні напрями роботи відділу

• допомога викладачам кафедр щодо написання методичної документації (навчальних, робочих навчальних програм, методичних вказівок з різних видів занять, силабусів) та проводить їх експертизу на відповідність вимогам нормативних документів університету.

• контроль стану методичного забезпечення дисциплін освітніх програм, виконання плану методичних видань кафедр університету.

• розробка рекомендацій та стандартів, щодо оформлення методичної документації.

• надання оперативної інформації про стан методичного забезпечення з окремих дисциплін чи спеціальностей завідувачам кафедр, деканам, директорам інститутів, гарантам освітніх програм, проректорам.

• обробка матеріалів рейтингу науково-педагогічних працівників кафедр.

• підготовка матеріалів з питань методичної роботи для акредитації та ліцензування освітніх програм університету.

• проведення анкетування здобувачів освіти, роботодавців і випускників університету, внутрішній моніторинг забезпечення якості освіти в університеті, забезпечення академічної доброчесності та вдосконалення методичного забезпечення дисциплін освітніх програм здобувачів вищої освіти.

У своїй діяльності відділ керується Законом України "Про освіту", Законом України "Про вищу освіту", наказами та інформаційними листами Міністерства освіти і науки України, Статутом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, галузевими стандартами освіти, Кодексом якості Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Кодексом академічної етики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, положеннями Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, наказами і розпорядженнями ректора університету.

Відділ працює в тісному контакті з кафедрами, деканатами, інститутами, навчальним та видавничим відділами.

При навчально-методичному відділі здійснює діяльність центр моніторингу якості освіти та академічної чесності, який об’єднує науково-педагогічних працівників з числа експертів НАЗЯВО. travesti