Головна КрНУ > Підрозділи


Бібліотека

Становлення бібліотеки університету пов’язане з історією становлення та розвитку самого вишу. Бібліотека є структурним підрозділом університету, який забезпечує літературою та інформацією освітній та науковий процес університету.

Своєю діяльністю Бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі.

Основними завданнями бібліотеки на сьогодні, як соціокультурної, інформаційної, наукової структури, незалежно від часів і суспільних устроїв, є зібрання, упорядкування та надання, знань та інформації на всіх носіях і з усіх каналів інформації. Реалізуючи концепцію інформаційного суспільства, тобто зберігаючи, обробляючи, поширюючи інформацію на традиційних та електронних носіях, бібліотека університету сьогодні займає ключову позицію серед постачальників інформаційних послуг.

В зв’язку з тенденціями зростаючого дистанційного сервісу, дистанційне обслуговування стає визначальною рисою бібліотеки та інфо-середовища університету. Діджиталізація це гасло складової інформаційно-сервісної діяльності сучасної бібліотеки університету.

Одним із завдань бібліотеки університету є супровід ліцензування та акредитації спеціальностей університету.

Бібліотека університету впроваджує світові стандарти академічного письма та культури публікацій; - а саме інформує науковців і здобувачів освіти усіх рівнів щодо принципів наукової доброчесності, поширює правила підготовки рукописів для публікації з додержанням етики цитування; - просуває практики запобігання плагіату. Класична схема інформаційного забезпечення навчального процесу та аналізу наукових джерел передбачає наявність достатньої кількості паперових підручників і навчальних посібників у бібліотечному фонді університету, а необхідні наклади навчально-методичного забезпечення на кафедрах вимагають суттєвого щорічного поповнення та оновлення. Для вирішення цих питань в університеті розроблено і введено в експлуатацію (на основі існуючої корпоративної мережі за допомогою бібліотечних серверів) електронну бібліотеку, електронний (е-)репозитарій та оформлено відкритий доступ до електронного каталогу (ЕК) традиційного фонду, який розташований на сайті бібліотеки.

Документний фонд бібліотеки містить паперові (приблизно 310 000 екз.) та електронні видання (приблизно 265 тис. прим.: назв книг, статей, методичних розробок, окремих глав, рецензій тощо). Бібліотека передплачує 50 назв періодичних видань. Розкриття документних ресурсів відбувається шляхом поповнення електронного каталогу, бази даних якого складають біля 185 тис. записів.

Електронний каталог бібліотеки доповнюється також бібліографічними описами окремих статей періодичних видань та наукових вісників.

Фонд бібліотеки універсальний. Більшість фонду складає навчальна та навчально-методична література, на другому місті - наукова література. Фонд сформовано відповідно до профілю університету та потреб користувачів.

Фонд бібліотеки забезпечує повне, якісне та оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників університету та інших категорій користувачів згідно з їхніми інформаційними запитами з наданням широкого доступу до всіх фондів та інформаційних баз бібліотеки за правилами користування.

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

У своїй діяльності Бібліотека Університету керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі бібліотечної справи, освіти, науки, культури, Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Університету, а також Положенням про діяльність бібліотеки КрНУ.

Співробітники Бібліотеки університету:

• забезпечують та допомогають у вирішенні питань користування базами даних наукового цитування, у тому числі: пошук публікацій авторів; приєднання публікацій і посилань до авторського профілю; ідентифікації організації у публікаціях автора; визначення індексу цитованості та індексу Хірша автора; визначення імпакт-фактора журналів, у яких публікуються автори.

• забезпечують проведення аналізу наукометричних показників, цитованості публікацій, вивчення співавторства та наукової співпраці професорсько-викладацького складу університету.

• допомагають в розширені сегмента користувачів наукометричних баз даних (БД) за новими формами поширення інформації: постійне наповнення та редагування електронної бібліотеки (ЕБ), наповнення е-репозитарію, створення біобібліографічних покажчиків; допомога і консультування у створенні профілів науковців.

• сприяють вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої щодо свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

• організовують та ведуть довідково-бібліографічний апарат з використанням як традиційних, так і електронних носіїв інформації.

• розширюють номенклатуру бібліографічних послуг, підвищують їх якість з використанням нових інформаційних технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліографічних процесів.

• налагоджують зв’язки з бібліотеками інших ЗВО України, зв’язки з бібліотеками інших країн, співробітництво з освітніми фондами, з залученням діаспори до розвитку бібліотек закладів вищої освіти закладів України.