Головна КрНУ > Підрозділи
Відділ кадрів

Відділ кадрів здійснює функції управління персоналом в загальній структурі управління університетом і є його самостійним структурним підрозділом.

Відділ кадрів очолює начальник, підпорядкований безпосередньо ректору університету.

Начальник відділу, працівники відділу призначаються і звільнюються з займаних посад ректором університету.

До відділу на правах структурного підрозділу входить військово-мобілізаційний відділ.

Військово-мобілізаційний відділ

- здійснює розробку проектів планів і планування мобілізаційної підготовки в університеті, а також розробляє схеми і плани мобілізації;
- організує і контролює роботу по обліку і бронюванню військовозобов’язаних;
- забезпечує оперативну взаємодію зі штабом цивільної оборони університету і міста;
- організує і бере участь у створенні та підтриманні максимальної готовності спеціальних формувань, які передаються до збройних сил, та інших військових формувань України в надзвичайний період, створює власні формування мобілізаційного призначення в університеті;
- бере участь в розробці планів підготовки спеціалістів на заміну посад працівників, що не підлягають бронюванню в надзвичайний період;
- організує планування, методичне та методологічне забезпечення, а також контроль мобілізаційної підготовки в університеті;
- організує і контролює підготовку будівельних споруд і сховищ до роботи в умовах надзвичайного періоду.

Відділ кадрів підпорядкований безпосередньо ректору університету. Начальник відділу здійснює загальне і методичне керівництво безпосередньо відділом кадрів. Керівництво військово-мобілізаційним відділом покладається безпосередньо на керівника відділу.

Основні завдання та функції відділу кадрів:
- організація та забезпечення комплектування вакантних посад університету працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікацій відповідно до штатного розпису;
- загальний облік всіх категорій працівників;
- обчислення науково-педагогічного стажу професорсько-викладацького складу університету та внесення пропозицій щодо встановлення їм надбавок за вислугу років;
- контроль за дотриманням графіку переобрання науково-педагогічних працівників на відповідні посади;
- підготовка проектів наказів з особового складу, руху студентів, основної та адміністративно-господарської діяльності, інших розпорядчих документів, віднесених до компетенції відділу;
- облік відпусток працівників і складання зведеного графіку відпусток за пропозиціями керівників структурних підрозділів;
- ведення реєстраційного обліку студентів і працівників Університету, а також їх військового обліку;
- оформлення, зберігання та видача працівникам трудових книжок, дублікатів трудових книжок, своєчасне внесення до них необхідних даних і ознайомлення з записами власників;
- організація контролю виконання керівниками підрозділів постанов, наказів, розпоряджень керівництва університетом і вищих керівних органів;
- захист інформації, що складає державну, комерційну і службову таємницю;
- організація і забезпечення мобілізаційної підготовки в університеті;
- контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах університету і дотриманням правил внутрішнього розпорядку;
- погодження (візування) наказів за наявності правових підстав для їх прийняття;
- видача архівних документів для службових потреб, а за наявності правових підстав, архівних довідок, копій витягів з наказів на запити фізичних і юридичних осіб.

Для успішного вирішення основних задач, що стоять перед відділом, працівники відділу взаємодіють з усіма структурними підрозділами і працівниками університету при отриманні і наданні необхідної інформації з питань, що виникають при виконанні ними посадових обов’язків.