Головна КрНУ > Підрозділи


Навчальний відділОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ ВІДДІЛУ

Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, одним з основних виробничих підрозділів, який контролює організацію освітнього процесу, впроваджує стратегію організації і забезпечення процесів управління освітньою діяльністю.

Він створюється наказом ректора на підставі рішення вченої ради університету і підпорядковується проректору з навчально-педагогічної та методичної роботи. Відділ очолює начальник відділу. Начальник відділу і працівники відділу призначаються і звільняються з посад, які обіймають, наказом ректора університету.

Відділ у своїй діяльності керується:

- законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»;
- статутом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- положенням про організацію освітнього процесу у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського;
- положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії;
- стандартами вищої освіти;
- навчальними, робочими (семестровими) навчальними планами спеціальностей;
- положенням про навчальний відділ;
- положеннями, наказами та інформаційними листами Міністерства освіти і науки України;
- наказами та розпорядженнями ректора університету;

Навчальний відділ структурних підрозділів не має, працює за напрямами:

- Організація та планування освітнього процесу, координація навчальної роботи інститутів, факультетів і кафедр.
- Супроводження програмних модулів «Навчальний процес», «Деканат» програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом».
- Розробка і впровадження інструктивно-методичних матеріалів стосовно виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки з організації освітньої діяльності.
- Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.
- Участь у розробці перспективних планів розвитку університету.
- Сприяння успішній роботі інститутів, факультетів і кафедр університету, надання допомоги у вирішенні питань, пов'язаних з освітнім процесом, створення узагальнених рекомендацій для оптимізації освітнього процесу.
- Перспективне і поточне планування освітнього процесу й ефективне управління ним.
- Аналіз стану освітнього процесу за підсумками поточної атестації студентів, заліково-екзменаційних сесій і за результатами роботи екзаменаційних комісій.
- Підтримання в робочому стані комп'ютерних програмних модулів «Навчальний процес», «Деканат», «Методичний відділ» програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом».
- Супроводження програми збору даних «Education» для замовлень на виготовлення студентських квитків.
- Подовження дії сертифіката відкритого ключа ЕЦП – електронного цифрового підпису (підписувач, печатка).
- Ведення статистичної звітності щодо контингенту студентів.
- Розрахунок обсягу навчальної роботи кафедр і штатів професорсько-викладацького складу.
- Планування та організація випуску студентів.
- Розрахунок і облік витрат погодинного фонду.
- Формування річного плану закупівель на наступний календарний рік.
- Укладання договорів про закупівлю документів про освіту та студентських квитків.
- Перевірка та аналіз на відповідність розроблених навчальних та робочих навчальних планів вимогам стандартів освіти і Положенню про організацію освітнього процесу у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.
- Контроль за ходом усіх видів навчальних занять.
- Контроль за веденням звітної навчальної документації у деканатах і на кафедрах.
- Формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою.
- Складання Переліку спеціальностей та кваліфікацій випуску на поточний навчальний рік.