Головна КрНУ > Підрозділи

Центр акредитації та ліцензування


На фото к.т.н., доц. Ломонос Андрій Іванович, к. пед.н., доц. Беспарточна Олена Іванівна, к.т.н., доц. Бялобржеський Олексій Володимирович, д.т.н., доц. Пузир Руслан Григорович.

Співробітники ЦАЛ забезпечують координацію дій кафедр університету у процесі акредитаційної та ліцензійної діяльності, реалізують контроль та моніторинг руху акредитаційних та ліцензійних справ у співробітництві з провідними експертами Міністерства освіти та науки України, Державної акредитаційної комісії, а з 2019 року Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Співробітники Центру оперативно реагують на зміни в умовах ліцензування та акредитації, затверджених Постановами Кабінету міністрів України та Міністерства освіти та науки України, інформуючи про всі нововведення гарантів освітніх програм. Фахівці ЦАЛ забезпечують інформаційно-методичний супровід переговорів між Університетом та Національною агенцією із забезпечення якості вищої освіти щодо закупівлі послуг з акредитації та ліцензування освітніх програм.

За десять років роботи Центру забезпечено інформаційно-методичний супровід щодо ліцензування 14 спеціальностей освітнього рівня "бакалавр", 18 спеціальностей освітнього рівня "магістр", 12 спеціальностей освітньо-наукового рівня "доктора філософії", а також акредитації 22 освітніх програм (спеціальностей) рівня "молодший спеціаліст"; 12 - рівня "бакалавр"; 4 - рівня "спеціаліст"; 51 - рівня "магістр".

В аспекті забезпечення якості освіти, Центр конструктивно співпрацює з іншими підрозділами університету з питань моніторингу якості освіти, проводить регулярні консультативні зустрічі з гарантами освітніх програм, ознайомлюючи їх з новинами та рекомендаціями від Національної агенцієї із забезпечення якості вищої освіти, надаючи посилання на відповідні вебінари, трансляцію он-лайн засідань Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти, проводячи консультування гарантів ОП щодо проведення самоаналізу та його документального оформлення. Фахівці Центру здійснюють моніторинг і оновлення реєстру експертів із числа науково-педагогічного персоналу університету.

Для відображення актуальної інформації в межах діяльності навчально-методичного центру нормативно-правового забезпечення навчального процесу розроблено сайт, контент якого постійно поповнюється і оновлюється. Функції ЦАЛ постійно коригуються відповідно до оновлення вимог щодо якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти.

Центр акредитації та ліцензування створений у зв'язку з потребами нормативно-правового забезпечення навчального процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в реаліях сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки фахівців з вищою освітою, які обумовлені процесами кардинальних соціально-економічних перетворень, формуванням засад соціально-орієнтованої держави, необхідності створення рівних можливостей для діяльності у різних сферах суспільних відносин, розвитком світових інтеграційних процесів, впровадження сучасних технологій у навчальний процес.

Центр створено для забезпечення дотримання державних стандартів освіти, сприяння створенню належних методологічних, навчально-методичних, науково-технічних, організаційних умов для організації навчального і виховного процесу в інституті і на факультетах Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі - Університет).

Центр є структурним підрозділом Університету, який підпорядкований проректору з методичної роботи. Організовує роботу Центру керівник, який несе відповідальність перед проректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. Керівник Центру має право, за згодою проректора, вимагати від керівників підрозділів Університету своєчасного оформлення необхідних документів та подання звітності з питань акредитації спеціальностей (напрямів підготовки) Університету, яка передбачається відповідними нормативними документами.

З питань своєї компетенції Центр розробляє рекомендації та впроваджує заходи щодо організації процесу ліцензування та акредитації спеціальностей та напрямів підготовки Університету, та Університету взагалі, у зв'язку з чим виконує координаційні роботи з дотримання Закону України "Про вищу освіту", Державних стандартів освіти, Положень та наказів Міністерства освіти і науки України.

Питання роботи Центру та питання нормативно правового супроводу навчального процесу систематично розглядаються на засіданнях Ректорату (методичної ради) Університету. Науково-методичні рекомендації передаються для розгляду проректору з методичної роботи Університету і у разі необхідності впроваджуються наказом або розпорядженням Ректора університету.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ є сприяння організації навчальному процесу відповідно до чинного законодавства та його правовому забезпеченню в інституті і на факультетах Університету, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій.

Завданням Центру є:
- Узагальнення і аналіз стану виконання вимог Міністерства освіти і науки України що до забезпечення навчального процесу в Університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та у Європі, необхідності розвитку вищої освіти в Україні.

- Сприяння факультетам та інститутам у методичному супроводі підготовки звітів з самоаналізу для проведення акредитаційної експертизи.

- Виконання попередньої експертизи звітів з самоаналізу спеціальностей (напрямів підготовки).

- Підготовка та подання акредитаційної документації для розгляду на вченій раді Університету, затвердження ректором Університету.

- Супровід та контроль за виконанням всіх етапів проведення акредитації чи ліцензування спеціальності (напряму підготовки).

- Розробка методичних засад що до виконання стандартів вищої освіти за умов підготовки фахівців усіх кваліфікаційних рівнів в Університеті.

- Розробка методичних рекомендацій інститутам і факультетам щодо формування освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів та внесення змін до них.

- Узагальнення поданої інформації та оцінка стану нормативно-правового забезпечення навчального процесу, розробка рекомендацій для його поліпшення.