Головна> Структура управління > Методична рада  
КрНУ
































Методична рада

 ПОЛОЖЕННЯ

 


Загальні положення

   1. Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи.
   2. Методична рада створюється наказом ректора терміном на три роки. До ЇЇ складу входять декани факультетів або їх заступники, завідуючі кафедрами або їх заступники, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, найбільш досвідчені викладачі.
   3. Методична рада керує всією методичною роботою в університеті.
   4. При методичній раді створюється навчально-методичний відділ.

1. Задачі методичної ради.

   1. Методична рада університету проводить роботу у наступних основних напрямах:
1.1. Розробляє п'ятирічні плани навчально-методичної роботи університету.
1.2. Розробляє рекомендації з підвищення ефективності всіх учбових занять.
1.3. Розробляє рекомендації з підвищення рівня організації і проведення самостійної роботи студентів.
1.4. Розробляє рекомендації з використання в навчальному процесі нових форм І технічних засобів навчання.
1.5. Розробляє рекомендації з удосконалення ідейної, теоретичної, практичної та психологічної підготовки майбутніх фахівців з усіх форм навчання.
1.6. Вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід інших вузів, кафедр, проводить тематичні семінари та конференції. Проводить відкриті лекції та інші види занять.
1.7. Аналізує якість підготовки фахівців.

2. Структура методичної ради.

2.1. Для керівництва поточною методичною роботою з числа членів методичної ради створюється президія.
2.2. До складу президії методичної ради входять: голова методичної ради та президії; заступник голови методичної ради, голови комісій методичної ради, ведучі професори та доценти, начальник учбового відділу, секретар методичної ради.
2.3. При методичній раді університету створюються постійно діючі методичні комісії, перелік яких визначається президією методичної ради і затверджується ректором університету.
2.4. Методична рада комплектується з професорсько-викладацького складу університету.

3. Організація роботи методичної ради.

3.1. Робота методичної ради організується за перспективним планом, складеним на 5 років, І річним планом роботи президії та комісій.
3.2. Перспективний план включає розробку найбільш актуальних питань, вказаних у даному “ Положенні”, й затверджується ректором університету.
3.3. річні плани роботи президії складаються на основі перспективного плану методичної ради з урахуванням поточних навчально-методичних задач І затверджується ректором університету.
3.4. Річні плани комісій складаються на основі плану роботи методичної ради та поточних задач і затверджується головою методичної ради.
3.5. Методична рада проводить засідання не рідше якодин раз на семестр.

4. Президія методичної ради:

4.1. У період між засіданнями методичної ради розглядає всі питання, що віднесені до компетенції методичної ради і приймає щодо них рішення.
4.2. Керує роботою методичних комісій університету.
4.3. Розробляє перспективний план роботи методичної ради і виносить його на обговорення ради університету.
4.4. Складає річні плани роботи методичної ради університету.
4.5. Затверджує план роботи методичних комісій університету.
4.6. Обговорює і затверджує склад методичних комісій методичної ради університету.
4.7. Заслуховує інформацію і звіти про роботу комісій методичної ради, звіти про учбово-методичну роботу факультетів і кафедр.
4.8. Розглядає питання вдосконалення форм і методів навчання студентів, проведення соціологічних досліджень з методики викладання, обстеження методичних робіт факультетів і кафедр та Інші питання, передбачені задачами методичної ради.
4.9. Президія методичної ради проводить засідання один раз па місяць.

5. Здійснення рішень президії і методичної ради університету.

5.1. Рішення на засіданнях методичної ради приймаються більшістю голосів при відкритому голосуванні І оформляються протоколами, які підписує голова методичної ради і секретар. Протоколи зберігаються у секретаря методичної ради.
5.2. Постанови методичної ради впроваджуються в практику роботи кафедр виданням відповідних наказів по університету.
5.3. Засідання комісій методичної ради оформляються протоколами, які підписуються головою комісії і зберігаються у секретаря методичної ради університету.

6. Права і обов'язки членів методичної ради.

   6.1. Член методичної ради має право:
• Винести на обговорення в раді або комісії різні питання навчальпо-методичного характеру, які сприяють поліпшенню учбової та методичної роботи на кафедрах і факультетах.
• Отримувати необхідну інформацію І документацію від кафедр і деканатів у процесі вивчення їх досвіду.

   6.2. Член методичної ради зобов'язаний:
• Відвідувати засідання ради, президії, комісій і брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються.
• Виконувати доручення ради (комісії) в установлені терміни.
• Заздалегідь готувати свої пропозиції щодо порядку денного майбутнього засідання.

   6.3. Участь членів методичної ради в роботі ради планується в індивідуальних планах викладачів у розділі методичної роботи.

КрНУ