Головна> Місія та ці  
КрНУ
Про університет

  М І С І Я    ТА    Ц І Л І

 

   Місія Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) - підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для інноваційного розвитку України, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Метою реалізації місії є отримання особою сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у КрНУ у відповідній галузі знань, за певною кваліфікацією на I-III рівнях вищої освіти. Місія університету поширюється на регіон Придніпров'я, Україну і Європу.

   Місія КрНУ базується на чотирьох основних принципах:

   - автономії, яка передбачає самостійність, незалежність і відповідальність університету у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом України "Про вищу освіту";

   - академічної доброчесності як сукупності етичних принципів та визначених Законами України "Про освіту" та "Про вищу освіту" правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень;

   - академічної мобільності, що передбачає надання можливості учасникам освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому ЗВО на території України чи поза її межами;

   - академічної свободи, яка передбачає самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, установлених законом.


  До головних цілей Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського належать:

  - формування світогляду і виховання молоді;

  - професійна підготовка та перепідготовка фахівців;

  - фундаментальні та прикладні наукові дослідження, збереження й структурування наявних знань, інноваційна діяльність у різних сферах;

  - соціалізація молоді та інших уразливих соціальних груп (пенсіонерів, інвалідів, безробітних тощо);

  - проектування суспільного розвитку на глобальному, регіональному та місцевому рівнях, побудова відповідних прогнозів та сценаріїв;

  - розробка і реалізація глобальних, регіональних і місцевих програм у сфері просвітництва, культури, здоров'я людей, спорту тощо;

  - сприяння кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служіння людині, громаді, суспільству, державі.

КрНУ