Головна> Місія та цілі
КрНУ


Про університет

  МІСІЯ, ВІЗІЯ , ЦІННОСТІ

 

Місія Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) - підготовка конкурентоспроможних фахівців для інноваційного розвитку України, сприяння самореалізації студентства; служіння громаді, суспільству, здійснення просвітницької діяльності, утвердження загальнолюдських цінностей.

Метою реалізації місії є отримання здобувачами I-III рівнів вищої освіти загальних і професійних компетентностей, формування в них ґрунтовної ціннісної бази. Місія університету поширюється на регіон Придніпров'я, Україну і Європу.

Візія університету - інноваційний освітньо-науковий центр з високим рівнем кваліфікації науково-педагогічних працівників, які проводять наукові дослідження у різних галузях знань у співпраці із вітчизняними та іноземними партнерами; сприяють самореалізації студентства, формуванню компетентних, національно свідомих, громадсько активних фахівців, конкурентноспроможних в Україні та за її межами.

Цінності університету:

• Людиноцентризм

• Національна свідомість

• Професіоналізм

• Інноваційність

• Активність

• Співпраця

• Відповідальність

• Інтернаціоналізація

• Толерантність

   Місія КрНУ базується на чотирьох основних принципах:

   - автономії, яка передбачає самостійність, незалежність і відповідальність університету у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом України "Про вищу освіту";

   - академічної доброчесності як сукупності етичних принципів та визначених Законами України "Про освіту" та "Про вищу освіту" правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень;

   - академічної мобільності, що передбачає надання можливості учасникам освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому ЗВО на території України чи поза її межами;

   - академічної свободи, яка передбачає самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, установлених законом.


  До головних цілей Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського належать:

  - формування світогляду і виховання молоді;

  - професійна підготовка та перепідготовка фахівців;

  - фундаментальні та прикладні наукові дослідження, збереження й структурування наявних знань, інноваційна діяльність у різних сферах;

  - соціалізація молоді та інших уразливих соціальних груп (пенсіонерів, інвалідів, безробітних тощо);

  - проектування суспільного розвитку на глобальному, регіональному та місцевому рівнях, побудова відповідних прогнозів та сценаріїв;

  - розробка і реалізація глобальних, регіональних і місцевих програм у сфері просвітництва, культури, здоров'я людей, спорту тощо;

  - сприяння кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служіння людині, громаді, суспільству, державі.

КрНУ