Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.01.2013

Кафедра електронних апаратів

Наукова робота
Всі без винятку викладачі згідно з індивідуальними планами в межах 6-и годинного робочого дня виконують наукову роботу.
Тематика загально - кафедральної наукової роботи: "Методи та засоби генерації, індикації, дослідження та визначення параметрів електромагнітних полів фізичних та біологічних об"єктів".
На кафедрі ЕА вже сформовані наступні наукові напрямки:
─ пристрої радіотехніки та засоби телекомунікацій (керівник д.т.н., проф. Андрусенко О.М.);
─ сучасні технології у навчальному процесі (керівник, к.т.н., доц. Мосьпан В.О.);
─ апаратура біомедичних досліджень (керівник к.м.н., доц.. Негрій О.І.);
─ методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів (керівник к.т.н., доц. Мичковський Ю.Г.).
─ металоводневі технології: водневі акумулятори, виготовлення ультрадісперсних особливочистих конденсаторних порошків (керівник к.т.н., доц. Юрко О.О.).
Новизна та пріоритет наукових напрямків підтверджені авторськими свідоцтвами та патентами України.
Кафедра "Електронних апаратів" КНУ підтримує тісні наукові зв`язки з НТУ КПІ (кафедра КіВРА зав.каф. академік АПН України, д.т.н,, професор Зіньковський Ю.Ф.), з ХДПУ, з ХНУРЕ (кафедра „Біомедичних електронних пристроїв та систем” зав. каф. д.ф.м.н., професор Бих А.І.). Це проведення спільних наукових конференцій, семінарів. Крім цього, в останній час йде постійний обмін науково-методичною інформацію з приведеними вище навчальними закладами, які мають визнанні наукові школи, проводять перспективні наукові дослідження, пов`язані з навчальним процесом.
Протягом 10 років кафедра є організатором проведення Всеукраїнської науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів", яка проходить щорічно у листопаді місяці. Зважаючи на те, що останні роки в роботі конференції та її керівних органів брали участь провідні науковці не тільки України, а і 7 іноземних держав (США, Південна Корея, Росія, Словенія, Алжир, Білорусь, Словаччина), у 2009 році конференції надано статус міжнародної.
Обрана загальна кафедральна тематика "Методи та засоби генерації, індикації, дослідження та визначення параметрів електромагнітних полів фізичних та біологічних об’єктів" є універсальною і може бути заснованою у навчальному процесі для кожної зі спеціальностей за якими кафедра здійснює підготовку фахівців ОКР спеціаліст в тому числі за спеціальністю 8.091002 “Біотехнічні та медичні апарати і системи”. Найбільш наближеними за проблематикою до даною спеціальності є напрямки:
─ радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (керівник д.т.н., проф. Андрусенко О.М.);
─ апаратура біомедичних досліджень (керівник к.м.н., доц.. Негрій О.І.)
─ методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів (керівник к.т.н., доц. Мичковський Ю.Г.).
Науково-дослідні роботи кафедри ЕА тісно пов`язані з навчальним процесом: результати досліджень використовуються при підготовці навчальних посібників, підручників та інших навчально-методичних матеріалів. Наукові дослідження та лабораторний практикум здійснюється на науковому обладнані розміщену у навчальних лабораторіях, що сприяє наближенню наукових досліджень до навчального процесу.
Основними напрямами наукової роботи є:
─ фізичні процеси та технології електромагнітних систем;
─ теплові поля та термодіагностика електромагнітних структур;
─ польова енергетика біологічних структур та об’єктів;
- процеси взаємодії біологічно активних речовин з поверхнями металів і напівпровідників.
За останні п’ять років співробітниками кафедри захищені чотири кандидатські дисертації:
2006 рік – доцент Юрко О.О.
2009 рік – доцент Фомовська О.В.
2010 рік – доцент Пінчук Ю.Б.; доцент Антонова О.І.
Результати всіх захищених дисертації робіт впроваджуються в навчальний процес, кафедри ЕА і всього університету.

Наукові розробки старшого викладача Бездєнєжних Ігоря Борисовича

< <