Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
01.07.2019

Кафедра менеджменту

Наукова робота

Одним із напрямків виховання студентів спеціальностей "Менеджмент організацій" та “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” є залучення їх до науково – дослідної роботи.

Практично всі студенти в тій чи іншій мірі залучаються до основ НДР:
- вивчення фахових дисциплін, де вони вивчають теоретичні основи наукової роботи;
- фахова практика та стажування (студент має привезти в звіті відгуки на практичну цінність запропонованих організаційно-технічних рекомендацій);
- студентські наукові гуртки;

Наукові дослідження кафедри тісно пов`язані з навчальним процесом для якого визнаними є напрями: управління, економіка, організація виробництва, маркетинг. Результати досліджень використовуються при підготовці навчальних посібників, підручників та інших навчально-методичних матеріалів.

Традиційно, тобто щорічно, під час проведення захисту дипломних проектів, в університеті взагалі і на кафедрі "Менеджменту", зокрема відбувається конкурс на краще виконання і оформлення дипломних проектів. Переможці отримують відповідну винагороду. Кафедрою планується удосконалення престижності та розширення географії участі у конкурсах на кращу магістерську роботу з меж кафедри до більш високих рівнів.

Наші студенти постійно беруть участь у роботі студентського наукового товариства, внутрішньовузівських та всеукраїнських студентських олімпіадах, внутрішньовузівських та всеукраїнських конкурсах дипломних проектів. Кафедра, співпрацюючи з кафедрою “Іноземних мов”, практикує і розвиває захисти дипломних робіт на англійській мові.
Важливим моментом в залученні студентів до наукової роботи є виконання дипломних та магістерських робіт. У 2006/2007р. 24 дипломні роботи (35%) визнані державною екзаменаційною комісією такими, що мають дослідницьке спрямування, а запропоновані заходи рекомендовані до впровадження. ДЕК стимулює участь студентів у науково–дослідній роботі та візначає високу якість захищених дипломних робіт.

На кафедрі ведеться активна підготовка пошукачів та аспірантів зі спеціальності 08.00.04– “Економіка та управління підприємствами”. З початку підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" на кафедрі менеджменту склалася практика, за якою до навчання в аспірантурі залучаються кращі студенти, що отримали базову вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент" в КрНУ.

Кафедра "Менеджменту" КрНУ є фундатором Всеукраїнської науково-практичної конференції “Організаційно-економічні та фінансові механізми мобілізації резервів промислових підприємств при трансформації економіки”, керує секцією “Теорія менеджменту та управління в соціально-економічних системах”.

Результати проведення конференції свідчать про високий науковий рівень представлених розробок у доповідях фахівців; їх оригінальність, підтверджену тим, що практично всі дослідження проведені на стику наук; актуальність - значна кількість результатів досліджень впроваджена у виробництво, практику; можливість опублікування результатів в періодичних наукових виданнях, в тому числі у фаховому "Віснику Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського". Кафедра тісно співпрацює з Київським науковим журналом "Управління сучасним містом".

Аспірантура

На кафедрі ведеться активна підготовка пошукачів та аспірантів зі спеціальності 08.00.04– «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (до 2007 р. 08.07.01 «Економіка промисловості»). З початку підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" на кафедрі менеджменту склалася практика, за якою до навчання в аспірантурі залучаються кращі студенти, що отримали базову вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент" в КНУ імені Михайла Остроградського.

У 2009 році на навчання до аспірантури вступили магістранти кафедри менеджменту Бачкір І.Г. та Васюков Д.О., а у 2010 році - магістранти кафедри менеджменту Пряхіна К.А. та Різниченко Н.С. В середньому на кафедрі менеджменту навчається до 5 аспірантів.

Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється як за рахунок державного фінансування, так і на контрактних умовах. Термін підготовки в докторантурі до 3 років, в аспірантурі з відривом від виробництва до 3 років, без відриву від виробництва до 4 років.

Згідно з діючим законодавством особам, які зараховуються до аспірантури, за будь-якою формою підготовки, надається відстрочка від призову до збройних сил на весь термін підготовки.

Аспірантам та докторантам сплачується стипендія та надаються пільгові умови для публікацій результатів наукових розробок. Найбільш перспективні розробки можуть одержувати фінансову підтримку як за рахунок держбюджету, так і з позабюджетних коштів інституту.

Протягом останніх років співробітники кафедри менеджменту виконали та захистили 8 кандидатських дисертацій, а саме:
• «Конкурентоспроможність машинобудівної продукції та напрями її підвищення» (Загорянська О.Л);
• “Організаційні аспекти створення нової продукції” (Дорожкіна Г.М);
• “Управління асортиментом машинобудівної продукції в умовах нестабільного ринкового середовища” (Карлик Ю.Ю);
• "Методы оценки и прогнозирования сосотояния регионального энергетического комплекса" (Залуніна О.М);
• "Регулювання збуту продукції машинобудування: методи і напрями удосконалення" (Сакун Л.М);
• "Підвищення гнучкості місцевого ринку праці" (Дружиніна В.В);
• "Організаційно-економічний механізм функціонування регіонального молочного комплексу (на прикладі Полтавської області)" (Буряк Е.В);
• "Інформаційні технології для системи підтримки рішень задач транспортної логістики в умовах малої вибірки вихідних даних" (Бачкір Л.В.).

Над докторською дисертацією працює доц. Почтовюк А.Б. З 2012 року до докторантури зараховані доц. Загорянська О.Л. та доц. Залуніна О.М., а з 2014 р. - доц. Дружиніна В.В.

За сучасних умов, коли вища школа України інтенсивно перебудовується, орієнтуючись на європейські вимоги, коли на часі стає введення наукового ступеня доктора філософії (PhD), відділ аспірантури разом із провідними науковцями університету продовжує складну й відповідальну роботу із виховання та підготовки обдарованої творчої молоді, в чому йому активно сприяє кафедра «Менеджмент»