Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
24.05.2015

Кафедра психології, педагогіки та філософії

Наукова робота
Наукова діяльність кафедри ППФ здійснювалася у відповідності з основними напрямками навчальної роботи, науково-методичним потенціалом викладачів. Із 16 викладачів кафедри наукові ступені кандидата або доктора наук мають 12. З них:
- доктор пед. наук - професор Т.Б. Поясок;
- кандидат психолог. наук - доцент Р.М. Білоус;
- кандидат психолог. наук - доцент О.С. Кущ;
- кандидат психолог. наук - доцент Н.І. Мащенко;
- кандидат істор. наук - доцент С.А. Федоренко;
- кандидат філософ. наук - професор В.В. Сергієнко;
- кандидат пед. наук - доцент С. М. Сошенко;
- кандидат політ. наук - доцент Г.О. Лебединська;
- кандидат істор. наук - доцент Т.М. Плаксій;
- кандидат філософ. наук - доцент Г.Ф. Москалик;
Усі викладачі активно працюють над підвищенням власного наукового потенціалу через написання докторських або кандидатських дисертацій, видання наукових публікацій, участі у наукових конференціях тощо.
Протягом 2003 року на кафедрі ППФ виконувалася НДР №104 В/03-СПН за темою: "Формування цінностей громадянського суспільства у студентському середовищі". До складу творчої групи увійшли:
доцент С.Я.Фарина (керівник теми), професор В.В.Сергієнко, старші викладачі О.В.Урін, Т.М.Плаксій, О.І.Овчаренко, Т.І.Малєєва, К.М.Слісенко, асистент О.А. Диба. У рамках НДР було проведено широкомасштабне соціологічне дослідження духовних цінностей студентів КДПУ, результати якого доведені до ректора з метою визначення шляхів підвищення ефективності виховної работи в університеті. Досліджені також теоретико-методологічні засади формування духовних цінностей на основі вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду. Розроблені рекомендації для учасників виховного процесу, що визначає реальне значення НДР. Результати науково-дослідної роботи висвітлені у доповідях членів творчої групи на наукових конференціях та в їх публікаціях у фахових виданнях. У 2008 р. викладач кафедри ППФ Матета О.А. здобув науковий ступінь кандидата політичних наук,
у 2009 р. науковий ступінь кандидата філософських наук отримав викладач кафедри Москалик Г.Ф.
У 2010 р.:
викладач кафедри ППФ Білоус Р.М.- науковий ступінь кандидата психологічних наук;
кандидату політичних наук Лебединській Г.О. присвоєно вчене звання доцента.
У 2011 р.:
атестат професора отримала д.пед.н. Т.Б. Поясок;
атестат доцента отримали: к.філос.н. Г.Ф. Москалик, к.психол.н. Р.М. Білоус
На 2012-2013 н.р. на кафедрі ППФ були затверджені наступні теми науково-дослідних робіт:
1. Психолого-педагогічні засади реформування організації та змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект).
Кафедрою та лабораторією практичної психології і соціології проводились соціологічні дослідження на замовлення міської влади та підприємств. Так в 2009 та 2010 р. на замовлення міської влади проведено два соціологічних дослідження.
У 2012 р. для Товариства з обмеженою відповідальністю "Сітігруп" розроблено "Науково - методичні рекомендації щодо покращення ефективності управлінської діяльності з питань підвищення кваліфікації та кар`єрного зростання працівників"
У 2013 р. для Кременчуцького міського науково-методичного центру розроблено "Методологію організації та наукового забезпечення проведення конкурсу "Учитель року" та проведено науковий семінар на тему: "Складові результативності педагогічного процесу як об`єкту моделювання".

22 вересня 2012 р. за підтримки управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради та відділу освіти Кременчуцької районної державної адміністрації пройшов регіональний науково-методичний семінар для юних науковців "Психологія - наука майбутнього". У рамках семінару відбувся ряд майстер-класів ("Як вибрати професію?", координатор - професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка В.Ф. Моргун; "Тренінг міжособистісної комунікації" - старший викладач кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ С.Г. Давидюк, "Психологічні технології лідерства" - практичний психолог ліцею №4 Л.Я. Кухаренко) та лекція "Як сформулювати тему і зміст наукової роботи школяра та студента?".

У 2012-2013 н.р. на кафедрі відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства", діяли наукові секції:
Освітлогія-науковий напрям інтегрованого пізнання освіти
Психологічні аспекти розвитку особистості
Проблеми трансформаційних процесів українського суспільства у політичному просторі
Соціально-економічний розвиток України: історичний аспект

У 2013 -2014 р. - проведення Всеукраїнської інтеОрнет-конференції "Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства".

Кафедра має широку географію наукових зв`язків, серед яких: Інститут соціальної та політичної психології АПН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, університет Матея Белла (Словацька республіка).
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у науковому житті КрНУ, представляючи університет на міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах.

В 2013 р. професор кафедри ППФ, доктор педагогічних наук Поясок Тамара Борисівна має дві зарубіжні публікації:
- "Психологические особенности личности менеджера" в збірнику "Персональний менеджмент" університету імені Матея Белла (Банська Бистриця) , педагогічний факультет, кафедра психології
- "Освітня політика як об`єкт міждисциплінарних досліджень" в науково - методичному українсько-польському щорічнику "Освітологія"

В І Т А Є М О
старшого викладача
кафедри психології, педагогіки та філософії
БЕСПАРТОЧНУ ОЛЕНУ ІВАНІВНУ
з блискучим захистом дисертації
на здобуття наукового ступеню
кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
на тему: «Соціально-педагогічні умови розробки національної системи кваліфікації в Російській Федерації»

Захист відбувся 03.12.2013 р. в спеціалізованій вченій раді К 26.133.01 Київського університету імені Бориса Грінченка
Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Педагогіка» (для студентів технічних, аграрних, вищих навчальних закладів культури)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012р. за №1410 (зареєстрованого у Мінюсті 27.12.2012 за № 2207/22519), Наказу Міністерства освіти і науки України про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році від 23.12.2013 за №1820 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського призначено базовим навчальним закладом із проведення II туру Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Педагогіка» для студентів технічних, аграрних, вищих навчальних закладів культури, яка пройшла 16–18 квітня 2014 року.
Цього року в олімпіаді взяли участь 48 студентів, які представляли 18 вищих навчальних закладів України.
У перший день олімпіади (17 квітня) учасникам було запропоновано тести теоретичного прямування та ситуаційні задачі, які розв’язувались письмово.
Після написання теоретичної частини учасники відправились на екскурсію містом, де вони відвідали: набережну частину, спорткомплекс Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, місцевий парк Миру.
У другий день (18 квітня) – відбулася практична частина, яка передбачала презентацію творчих завдань. Тематика конкурсних завдань охоплювала питання, що розглядаються у курсі «Педагогіка». Основні показники, за якими оцінювалась повнота розкриття теми творчого завдання:
- знання теоретичного матеріалу;
- обґрунтування використовуваних методів та раціональність запропонованого - - способу розв’язання задачі;
- достатнє супроводження розрахунків графічним матеріалом та коментарями;
При оцінці презентацій творчого завдання було визнане за необхідне враховувати також оригінальність методу розв’язання завдань.
Конкурсні завдання, запропоновані для розв’язання, були орієнтовані на студентів технічних, аграрних, вищих навчальних закладів культури , які вже вивчали стандартний навчальний курс «Педагогіка». Більшість студентів, які брали участь в олімпіаді, показали високий рівень підготовки.
На підставі аналізу конкурсних робіт учасників журі олімпіади вирішило визначити претендентами на переможців в особовому заліку олімпіади та нагородити:
Перше місце
Ніколаєнко Вікторія Анатоліївна -Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Друге
Цвєткова Людмила Едуардівна -Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Федоренко Юлія Валеріївна - Харківський національний аграрний університет
Третє
Лахмієнко Тетяна Сергіївна - Українська інженерно-педагогічна академія
Скрябіна Кристина Віталіївна - Національна металургійна академія
Біленко Денис Олександрович - Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Дякуємо всім за участь та бажаємо плідного подальшого навчання. Оргкомітет олімпіади