Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
10.11.2014

Кафедра комп`ютерних та інформаційних систем

Наукова робота
Науково-дослідні роботи кафедри КІС тісно пов`язані з навчальним процесом спеціальності і ведуться у відповідності з річними планами, які затверджуються на засіданнях кафедри і узгоджуються з науково-дослідною частиною КНУ. Науково-дослідні роботи здійснюється за трьома формами: наукова робота за рахунок часу в рамках основного навантаження; робота в рамках держбюджетного фінансування; робота над госпдоговірною тематикою. Основні напрямки науково-дослідної роботи: - Методи активної ідентифікації параметрів динамічних систем” (науковий керівник - проф., д.т.н. Гученко М.І.) - Розробка програмного забезпечення кластер них систем з гетерогенним програмним забезпеченням (науковий керівник - зав.каф., засл. працівник освіти України, проф., к.т.н. Луговой А.В.) - Розробка програмного забезпечення ГЕО-інформаційних систем (наукові керівники зав. каф.,засл. працівник освіти України, проф., к.т.н. Луговой А.В. та доцент, заст. зав .каф. Сисюк Г.Ю.) Результати науково-дослідних робіт доповідаються на постійно працюючому на кафедрі науковому семінарі Української асоціації з автоматичного управління (керівник – професор Гученко М.І.), науковому семінарі факультету електроніки та комп’ютерної інженерії (керівник – професор Луговой А.В.), всеукраїнських та міжнародних конференціях, захищаються авторськими свідоцтвами, публікуються у статтях, використовуються у навчально-методичних розробках і у навчальному процесі.Результати науково-дослідної роботи «Методи активної ідентифікації параметрів динамічних систем” (науковий керівник - проф., д.т.н. Гученко М.І.) демонструвались на галузевій виставці «Наука і освіта -2010» й були відмічені золотою медаллю.Науково-дослідна робота студентів на кафедрі ведеться відповідно з "Положенням про організацію НДРС на кафедрі КІС", затвердженим у встановленому порядку. Основними завданнями, на вирішення яких спрямована НДРС, є формування у студентів навичок самостійної науково-дослідної та практичної діяльності, грамотного оформлення отриманих результатів, вміння представити результати своєї роботи у вигляді наукової доповіді й захистити їх в наступній дискусії. У практичному плані науково-дослідна робота студентів реалізується шляхом введення в зміст лабораторних робіт окремих елементів наукових досліджень, виконанням курсових робіт науково-дослідного характеру, участю студентів у розробці лабораторних практикумів з професійно-орієнтованих дисциплін, роботи в студентських наукових гуртках, участі у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, виконанні дипломних проектів з елементами наукових досліджень, виконанням індивідуальних завдань, передбачених навчальною програмою з дисципліни "Науково-дослідна робота студентів", участі в студентських наукових семінарах, що проводяться на кафедрі та щорічних університетських конференціях молодих вчених та спеціалістів, підготовки та опублікування статей у фахових наукових виданнях, участі в студентських олімпіадах з дисциплін фахової підготовки.