Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.05.2013

Кафедра землевпорядкування і кадастру

Наукова робота

Важливою складовою діяльності колективу кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру є науково-дослідна робота. Поряд з навчанням студентів, вона дозволяє реалізувати науковий потенціал співробітників, підвищувати їх професіональний рівень.
Організаційні форми науково-дослідної роботи викладачів включають:
– розробку держбюджетних і госпдоговірних тем;
– індивідуальну роботу над дисертаціями;
– видавничу діяльність;
– керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів.
Науково-дослідна діяльність кафедри з розробки госпдоговірних тем виконується за такими основними напрямками:
– проектно-вишукувальні роботи по підготовці технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю та проекти відводів та інвентаризації земельних ділянок підприємств і організацій;
– геодезичні спостереженнями за будівельними конструкціями і спорудами;
– математична обробка геодезичних вимірів;
– виконавча зйомка змонтованих будівельних конструкцій;
– обстеження, оцінка технічного стану і паспортизація будівель і споруд;
– експертиза та розрахунки будівельних конструкцій на міцність;
– розрахунок основ будівель і споруд;
– розробка проектів підсилення будівельних конструкцій;
– дослідження з актуальних питань будівництва, експлуатації, реконструкції і ремонту будівель;
– обстеження умов та розробка технології очистки виробничих стоків.
Керівниками цих робіт є професор Артамонов В.В., доценти Жорняк М.С., Козарь В.І., старші викладачі Куркач М.Ф., Шелковська І.М. За 2008-2010 роки виконано 8 госпдоговірних науково-дослідних робіт, обсяг фінансування становив понад 24 814,99 грн. (від 500 до 15 000 грн. на рік). В основному це прикладні дослідження на замовлення підприємств та організацій, результати яких впроваджено на об’єктах м. Кременчука, Полтавської області, інших регіонів України. Крім цього, окремі викладачі кафедри залучалися до виконання держбюджетних науково-дослідних робіт університету, що виконувалися під керівництвом проректора з наукової роботи Лугового А.В.
Результати держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт та індивідуальної роботи над дисертаціями знаходять своє відображення у наукових працях викладачів кафедри. Співробітники кафедри регулярно публікують статті у провідних українських і закордонних виданнях, монографії, навчальні посібники і доповідають результати своєї роботи на науково-технічних і науково-практичних конференціях. Зокрема, за 2006-2010 роки підготовлено до друку 3 навчальних посібники та монографії, отримано один патент на корисну модель. Основні результати видавничої діяльності викладачів кафедри за останні три роки подано у таблиці 7.9.5.
За 2006-2010 роки викладачі випускової кафедри взяли участь у більш ніж 20 наукових конференціях, у тому числі міжнародних:
– міжнародна ювілейна науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів", Кременчук;
– міжнародна науково-практична конференція "Водні ресурси: проблеми раціонального використання, охорони та відновлення поверхневих та підземних вод", м. Миргород;
– міжнародна науково-технічна конференція "Ресурсо-економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди", м. Рівне;
– международная научно-техническая конференция "Применение промышленных и конверсионных взрывчатых веществ при разрушении горных пород взрывом и экологическая безопасность", г. Свалява);
– международная научно-техническая конференция "Современные технологии введения буровзрывных работ, их экономическая эффективность и техногенная безопасность", Крым;
– міжнародна науково-практична конференція "Міжнародній день води", Кременчук.
Крім цього, кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру є організатором щорічних міжнародних науково-практичних конференцій "Ресурсоощадні технології в будівництві, землевпорядкуванні та проектуванні", в яких беруть участі вчені та практики України, Росії, Білорусії, Бельгії, Алжиру.
На кафедрі постійно ведеться робота з підготовки кадрів. За останні 5 років була захищена 1 кандидатська дисертація. Доцент Гальченко Н.П. працює над дисертаційною роботою щодо здобуття наукового ступеня доктора наук, як докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В аспірантурі під керівництвом професорів кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Артамонова В.В., Лященка А.А., Черняги П.Г. навчається 3 особи. Закінчують роботу над дисертаціями ще 5 здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук.
За цей же період викладачами кафедри підготовлено і зареєстровано 14 патентів в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі.

Міжнародне співробітництво

Кафедра ГЗК підтримує творчі наукові зв`язки з вищими навчальними закладами України та країн зарубіжжя. Зокрема, з 2005 року проводяться спільні науково-дослідні роботи з органами місцевого самоврядування провінції Ено м.Монс (Бельгія). За матеріалами спільних науково-дослідних робіт захищена у Алжирі (2006 рік) докторська дисертація представника університету з м.Аннаба.