Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра обліку і фінансів

Наукова робота
Основними напрямами наукової роботи кафедри «Фінанси і кредит» є:
- удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання;
- реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин;
- ефективність функціонування банківської системи;
- розробка та вдосконалення діючих інструментів і важелів фінансового механізму.
Результати науково-дослідної роботи кафедри знаходять своє відображення в наукових статтях, у доповідях на конференціях та звітах, а також широко використовуються у підготовці спеціалістів з фінансів.
Планування науково-дослідної роботи здійснюється у процесі складання плану роботи кафедри фінансів і кредиту на кожний календарний рік, де передбачаються усі види робіт, строки їх виконання і виконавці. В кінці року складається звіт про науково-дослідну роботу викладачів, аспірантів та студентів кафедри.
Основними напрямами наукової роботи випускової кафедри фінансів і кредиту за останні роки були фундаментальні та прикладні дослідження викладачів та студентів кафедри, результати яких знаходять своє відображення в посібниках, наукових статтях, у доповідях на конференціях та щорічному звіті за внутрішньовузівською тематикою.

Серед основних здобутків викладачів кафедри:
а) захист кандидатської дисертації Шаповал Л.П.
б) підготовлено до друку три навчальні посібники викладачами кафедри у співавторстві (Безугла В.О., Шаповал Л.П.), одного підручника (Бабіченко В.В. у співавторстві) та ряд наукових колективних монографій (Дідур С.В., Касич А.О., Глухова В.І., Безугла В.О., Шаповал Л.П., та інші);
в) опубліковано наукових статей загалом за 2009-2012 рр.) понад 100, з них у фахових виданнях - 94 публікацій;
г) зроблено доповідей на конференціях –135.

В ході проведення науково-дослідної роботи кафедра підтримує тісні зв`язки з підприємствами та установами міста Кременчука. Результатом такої взаємодії стають науково-дослідні роботи кафедри, які здійснюються на госпдоговірній основі.
Так, в 2009 році кафедрою виконувались наукові дослідження на тему «Управління та оптимізація структури капіталу».
У 2011 році виконано господоговірну науково-дослідну роботу на тему «Аналіз фінансового стану підприємства з метою його стабілізації».
У 2012 році виконана науково-дослідна робота на тему «Визначення стратегічних цілей і напрямків удосконалення системи формування фінансових ресурсів ТОВ «Джун Арт Трейд».
Результати дослідження впроваджуються викладачами у навчальний процес при викладанні дисциплін “Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» та керівництві курсовими роботами.