Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.04.2013

Кафедра інформаційно-управляючих систем

Наукова робота

Наукова школа кафедри

Керівник школи – д.т.н., проф. Оксанич Анатолій Петрович;

Рік заснування школи – 1999 р.;

Назва школи – «Структурна досконалість напівпровідникових матеріалів, технології виробництва монокристалів напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії»;

Кількість виданих монографій – 2;

Кількість підготовлених докторів наук – 2;

Кількість підготовлених кандидатів наук – 8.

Напрями наукової роботи співробітників

1. Контроль параметрів структурної досконалості та удосконалення технології виробництва напівпровідникових монокристалів (Оксанич А.П., Притчин С.Е.).

2. Методи, алгоритми та автоматизовані системи управління технологічними процесами виробництва напівпровідникових монокристалів (Петренко В.Р., Притчин С.Е.).

3. Дослідження та розробка методів, моделей і алгоритмів інформаційної технології розпізнавання фрагментів цифрових кольорових зображень (Петренко В.Р., Самойлов А.).

4. Дослідження та розробка інтелектуальних технологій автоматизації управління виробничими і технологічними процесами (Шевченко І.В., Оксанич І.Г., Рилова Н.В.).

5. Автоматизовані комплекси вимірювання фізико-технічних параметрів напівпровідникових матеріалів для наноелектроніки та фотовольтаїки (Притчин С.Е.).

6. Моделювання та прогнозування динаміки техніко-економічних показників виробничих процесів (Куделіна К.О.).

Госпдоговірні НДР, які заплановані на 2011…2013 р.р.

1. Розробка стійки управління установкою піровуглецевого зміцнення виробів з графіту та конструкторської документації (“Графіт-1”) в ТОВ «Статус».

2. Розробка автоматизованої системи управління групою технологічних установок вирощування монокристалів арсеніду галію. (ПП «Галар»).

3. Дослідження та розробка автоматизованої системи управління процесом вирощування монокристалів кремнію за методом Чохральського. (ВАТ «Завод напівпровідників»).

4. Контроль якості і моделювання процесу синтезу полікристалічного кремнію (ВАТ «Завод напівпровідників»).

ННВК «СОЛАР»

Науково-навчальний виробничий комплекс “СОЛАР”, створений згідно з договором про науково-технічне співробітництво ІФН імені В.Є. Лашкарьова та Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського від «8» вересня 2010 р. при участі Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, ТОВ „Силікон" та ПП „Галар" та затверджений Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, є міжвідомчим науково-навчальним виробничим підрозділом, що діє на підставі чинного законодавства України, в межах нормативних актів Міністерства освіти і науки України і НАН України.

Місцезнаходження ННВК - проспект Науки, 41, м. Київ, 03028 та вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600.

ННВК користується закріпленими за ним наказами ІФН ім. В.Є. Лашкарьова, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, КНУ, ТОВ „Силікон" та ПП "Галар" основними і обіговими засобами, матеріальними ресурсами і виробничими площами. ННВК фінансується за рахунок участі у державних, міжгалузевих, галузевих та науково-технічних програмах, виконання спільних проектів ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, КНУ, ТОВ „Силікон" та ПП "Галар", власних коштів КНУ, ТОВ „Силікон" та ПП "Галар", та інших видів діяльності, дозволених законом.

ННВК обслуговується та забезпечується устаткуванням і матеріалами нарівні з іншими підрозділами ІФН, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, КНУ, ТОВ „Силікон" і ПП "Галар" згідно з договорами про науково-технічну співпрацю і додатками до них.

Основним завданням ННВК є проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на вирішення наукових проблем у сфері виробництва напівпровідникових матеріалів, полікристалічного кремнію, розробки виробництва нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, а також проблем електронної та приладобудівної промисловості держави в тісному зв`язку з навчальним процесом, що забезпечується участю провідних науковців ІФН ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України у проведенні лекційних занять, використанням виробничих баз ТОВ «Силікон» і ПП «Галар» для проходження практик студентів та безпосередньою участю студентів у наукових дослідженнях, що виконуються ННВК.

ННВК виконує науково-дослідні роботи, організує впровадження їх результатів у виробництво, сприяє підвищенню фахової підготовки студентів, аспірантів та докторантів.

Основними напрямами роботи ННВК є:

1 Проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері виробництва напівпровідникових полі- та монокристалів.

2 Розробка та впровадження у виробництво нових технологій виготовлення високоефективних перетворювачів сонячної енергіїї, сонячних модулів і батарей на їх основі, розробка автономних геліоенергетичних комплексів та нових технологій формування функціональних покриттів та приладів на їх основі.

3 Розробка і реалізація конструкторської, технологічної та іншої технічної документації.

4 Участь у формуванні і проведенні навчального процесу та підготовці кадрів для напівпровідникової промисловості на базі КНУ.

5 Закупка матеріалів, комплектуючих виробів, приладів обладнання тощо, виконання пуско-налагоджувальних робіт.

6 Дрібносерійне виробництво розроблених структур, приладів та електронних систем на їх основі, розробка і реалізація програмних продуктів.

Наукові публікації

Усього співробітниками кафедри опубліковано 766 наукових праць, у тому числі за 2010 рік:

1. Петренко В.Р., Зінченко Є.Г. Планування рекламної кампанії в друкованих виданнях за допомогою методів нечіткої логіки. Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2010. - № 2(28). – С. 126-130.

2. Петренко В.Р., Петров А.Г. Розробка структурних елементів імітаційної моделі багатопродуктових багатостадійних дискретних виробництв. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Науковий вісник ХНУРЕ.– 2010. – Вип. 149. – с. 111-117.

3.Оксанич І.Г; Шевченко І.В., Кашуба С.В. Имитационное моделирование процесса оперативно-диспетчерского управления производственным участком. Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - 2010. - № 1 (27). – с. 161- 168.

4. Оксанич, І.Г. Кашуба С.В., Белоконь А.А. Модель процесса функционирования производственного участка. Автоматизированные системы управления и приборы автоматика. - 2010. – Выпуск 146. – с. 58-62.

5. Луговой А.В., Рилова Н.В., Булгакова Н.Ю., Горлова Т.В. Концепція уніфікації викладання інформатики для технічних, природничих та гуманітарних напрямів. Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. - 2010. – Вип. 1/(60), Ч.1. - С. 26-29.

6. Луговой, А.В., Смагин Д.М., Луговая О.В., Горлова Т.В. Применение циклических ссылок MS Excel при решении трансцендентных уравнений. Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. - 2010. – Вип. 1/(60), Ч.1. - С. 30-33.

7. Шевченко І.В., Краснопольська Ю.О., Глушков Е.О., Шкатуло.С.Л. Моделювання процесу вирощування напівпровідникових матеріалів на основі нейроної мережі і нечіткого клітинного автомата. Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - 2010. - № 1(27)

8. Шевченко І.В., Демченко, Л.І., Контурова С.М.; Сахариленко М.М. Урахування індивідуальних установок керівника при виборі критеріїв прийняття рішення. Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - 2010. - № 2(28)

9. Шевченко І.В., Шевченко, С.В, Блінова І.А. Модель системи навчання з використанням механізму саморегуляції образного мислення. Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - 2010 - № 2(28)

10. Шевченко І.В., Оксанич, А.П., Волохов С.А. Оптимизация конфигурации теплового экрана ростовой установки по критерию минимума неравномерности осевых температурных градиентов. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2010. - №1(66). - с. 3-17.

11. Петренко, В.Р., Ивашкин, С.В. Синтез системы диагностирования поворотного стола формовочной машины автоматической формовочной линии для производства разовых песчаноглинястых полуформ. Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - 2010. - № 1(27)

12. Оксанич А.П.; Волохов В.А., Петренко В.Р. Регулирование процесса выращивания обьемных Cz-Si монокристаллов с использованием прогнозного управления. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Науковий вісник ХНУРЕ.– 2010. – Вип. 150. – с. 117-122.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації

При кафедрі ІУС діє аспірантура за наступними спеціальностями:

05.13.06 – інформаційні технології;

05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки;

05.13.06 - Інформаційні технології.

Наукова співпраця

1. Запорізький класичний університет.

2. Харківський національний університет радіоелектроніки.

3. Дніпродзержинський технічний університет.

4. Інститут фізики напівпровідників ім. В. Е. Лашкарьова НАН України.

5. Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України.

6. НВК «Монокристал» , м. Харків.

7. ТОВ «Силікон», м. Светловодск

8. ПП «Галар», м. Светловодск