Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
06.02.2015

Кафедра Обліку, аналізу та аудиту

Наукова робота
Планування науково-дослідної роботи здійснюється у процесі складання плану роботи кафедри обліку і аудиту на кожний календарний рік, де передбачаються усі види робіт, строки їх виконання і виконавці. В кінці року складається звіт про науково-дослідну роботу викладачів, аспірантів та студентів кафедри. Основними напрямами наукової роботи кафедри обліку і аудиту за період з 2008 по 2010 роки були фундаментальні та прикладні дослідження викладачів та студентів кафедри, дослідження, результати яких знаходять своє відображення в наукових статтях; у доповідях на конференціях та щорічному звіті за внутрішньовузівською тематикою. Загалом за вказаний період: а) захищена докторська дисертація – 1 (2009 рік – Касич А.О.), активно працюють над дисертаціями Циган Р.М., Ткаченко І.В., Авраменко О.І.; б) підготовлено до друку два навчальні посібники у співавторстві (Касич А.О., Гончаров Ю.В.) та матеріали для шести наукових монографій (Касич А.О., Гончаров Ю.В.); в) опубліковано наукових статей загалом за три роки 100, з них у фахових виданнях 83 публікації; г) зроблено доповідей на конференціях -89. КАСИЧ Алла Олександрівна, зав. каф., професор 1. 1. Інтеграційні завдання України в умовах трансформації моделі розвитку глобальної економіки Фінансово-економічний розвиток Україні в умовах глобалізації: Колективна наукова монографія / Під ред. Я.В.Белінської. – К.: Національна академія управління, 2008 . – 212 с. (Особистий внесок: С.178-189). 2. Облік у галузях виробництва і послуг Навчальний посібник. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. - 616 с. 3. Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в Україні: джерела, оцінка, перспективи Монографія. – Кременчук, ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2008. – 406 с. 4. Напрями удосконалення системи управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання: Колективна наукова монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2008. – 452 с. 5. Приватно-державне партнерство як інструмент інвестиційно-інноваційної політики держави Колективна наукова монографія Термін виходу грудень 2008 р. 6. Регулирование валютного курса в условиях мирового финансового кризисна Повышение ресурсного потенциала региона, как фактор экономического роста в современных условиях экономики. Материалы научно-практической конференции студентов и аспирантов, 16 октября 2009 г., Казань С. 79 ЛИСИЧЕНКО Оксана Олександрівна, доцент кафедри 2. 1.Управлінський аспект обліку інноваційної діяльності в сільському господарстві ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 29-30 жовтня 2009р. Кіровоград 2. Застосування елементів оперативного обліку, аналізу та контролю на молокопереробному підприємстві Наукові праці КНЕУ. Економічні науки, збірник наукових праці, Випуск 15, 2009 с. 327 3. Інсайдерська рента як основний недолік сучасного корпоративного управління в Україні ІІ Регіональний збірник наукових праць з економіки «Прометей» Вип. 3(30) Донецьк ДЕГІ, 2009 С. 197-202 4. Проблемные аспекты организации расчетов с дебиторами Повышение ресурсного потенциала региона, как фактор экономического роста в современных условиях экономики. Материалы научно-практической конференции студентов и аспирантов, 16 октября 2009 г., С. 96. ЦИГАН Раїса Миколаївна, старший викладач кафедри 3. 1. Проблеми оподаткування податком на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 247: В 5т.- Дніпропетровськ: ДНУ,2009.- 188с. 2. Перспективи використання векселів на підприємствах України Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць./Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1 (13)./ Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009.- 408с. 3. Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання Актуальні проблеми економіки – Науковий економічний журнал. – 2010. - №4(106). – С.150-156. 4. Роль аналізу в управлінні грошовими потоками підприємства Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» Тернопіль. – 2010. С.236-237 5. Управлінський облік грошових потоків як складова ефективності управління ними Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалізації глобалізацій них процесів». – В 4т. – Кременчук: КДУ ім. М. Остроградського, 2010. – 251-252с. ТКАЧЕНКО Ірина Віталіївна, старший викладач кафедри 4. 1. Система оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб у Франції Економіка: проблеми теорії та практики - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 543-547. 2. Аналіз стану розрахунків із Фондами соціального страхування селянських (фермерських) господарств Економіка: проблеми теорії та практикою Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1433-1440 3. Місце та роль податку з доходів фізичних осіб в податковій системі України Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 4 (16), Том 1, 2009 р. – С.64-68 4. Шляхи розвитку податкової системи України Materialy V Mezіnarodni vedecko-prakticka conference «Vedecky pokrok na rozmezi millennium - 2009», Dil 2, Praha, 2009. – С. 50-51 5. Необхідність аудиту розрахунків Диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалізації глобалізаційних процесів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.-22-23 квітня 2010 р. – 3 т. – Кременчук: КДУ ім. М. Остроградського, 2010. – С. 241-243 АВРАМЕНКО Олена Іванівна, старший викладач кафедри 5. 1. Інновації як основа розвитку металургійної промисловості Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка. – П., 2009. – Вип. №2 (21). – С. 95 – 98. 2. Тенденції розвитку світового господарства Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка. – П., 2009. – Вип. №1 (20). – С. 87 – 90. 3. Методи нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Ж.2009. – Вип.№ 1 (47). – С.11 – 14. 4. Аудиторський ризик Всеукраїнська науково – технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» . – К., 2009. – С. 332. ЧЕРЕВИК Надія Володимирівна, старший викладач кафедри 6. 1. Депозитна політика банків України, облік депозитних операцій Вісник ЖДТУ/ Економічні науки. - Житомир,2009.- №2(48).-212с. 2. Діяльність інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку Національна академія наук України Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки. – Дніпропетровськ. – 2010р. 3. Дебіторська та кредиторська заборгованість в умовах подолання економічної кризи в Україні «Економіка і регіони» № 1 (24), 2010 С. 195-197 4. Світовий досвід банківської системи в умовах фінансової кризи та можливості його застосування в Україні ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіону» КДУ, Кременчук. 2010р. С.186-188 ШКАЛАБАН Інна Михайлівна, старший викладач кафедри 7. 1. Трансформування цін пропозиції на нові марки моторних олив Економіка:проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.- Випуск250:В9т.-Т.VI.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.-284 с. 2. Украинские банки в условиях мирового финансового кризисна Повышение ресурсного потенциала региона, как фактор экономического роста в современных условиях экономики. Материалы научно-практической конференции студентов и аспирантов, 16 октября 2009 г. – Казань, С.78. ОДІНЦОВА Лариса Миколаївна, старший викладач кафедри 8. 1. Особливості визначення економічної сутності прибутку на сучасному етапі Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.-Д., 2009.-Вип. 252.-Том 4.-С. 1447-1452. 2. Дискусійні аспекти та головні напрями реформування амортизаційної політики Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного університету ім. Кондратюка.-П., 2010-Вип.1 (23).-С. 224-229 3. Аудит капітальних вкладень в основні засоби як запорука ефективного стратегічного управління підприємством Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.-Д., 2010.-Вип. .-Том . 4. Шляхи вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності Матеріали 6-ї міжнародної науково-практичної конференції Софія «Бял ГРАД» 2010.-Том 1.-С.40-45 ФЕДОРЧЕНКО Наталія Львівна, старший викладач кафедри 9. 1. Устойчивость предприятия в условиях повышения цены на энергоресурсы Наука виробництву. Збірник праць КДТУ.- 2008.- С. 228-235 2. Проблеми та основні напрямки удосконалення обліку в аграрних підприємствах України Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» Тернопіль. – 2010. С.76 ГНОЄВА Ірина Миколаївна, асистент кафедри 10. 1. Санаційний аудит як захід стабілізації фінансового стану на підприємстві Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 247: В 6 т. – Т. 5. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.-С. 1090-1096 2. Аналіз фонду оплати праці як головного мотиваційного чинника в системі управління персоналом сільськогосподарського підприємства Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 252: В 6 т. – Т. 6. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.-С. 1440-1446 3. Проблеми та напрями вдосконалення організації між бюджетних відносин в Україні ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіону» КДУ, Кременчук. 2010р. С.188-189 СОКОЛОВА Тетяна Геннадіївна, старший викладач кафедри 11. 1. Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах малого «Студентські наукові записки». Серія: Економіка. – Острог, 2008.