Головна > Підрозділи > Науково-дослідна частина  
КрНУ
Наукові підрозділи

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

     

 ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) заснований на державній формі власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 002/3394 від 30.11.2004). Освітня діяльність здійснюється згідно з ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 585961 від 20.07.2011). Університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня (рішення ДАК № 88 від 30.07.2011, сертифікат про акредитацію серія РД-ІV № 1748179 від 25.08.2011).

КрНУ здійснює підготовку фахівців за 28 напрямами з 19 галузей знань за 30 спеціальностями ОКР "спеціаліст" і 24 спеціальностями ОКР "магістр" у двох навчально-наукових інститутах та на п'яти факультетах, де навчаються близько шести тисяч студентів. Загальна кількість кафедр - 29, з них випускових - 23. До складу університету входить Кременчуцький коледж КрНУ, де навчається 1577 студентів. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура за 18 та докторантура за двома спеціальностями.

Відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.2011, Постанови КМ України № 942 від 07.09.2011 та існуючих в університеті наукових шкіл рішенням вченої ради затверджено наступні пріоритетні напрями досліджень:
1) енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне електротехнічне обладнання; віртуальні лабораторні комплекси;
2) обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії;
3) лазерна техніка та обладнання і комбіновані технологічні процеси їх застосування;
4) сучасні комп'ютерні та інформаційні технології, системи контролю та керування об'єктами базових технологій, навчання і наукова діяльність; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності;
5) новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
6) сучасні енергозберігаючі машини, технології та конструкційні матеріали;
7) раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та сталий розвиток;
8) технології видобутку та переробки корисних копалин;
9) інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств.

Науково-педагогічні кадри
Рік/Показник201120122013
Чисельність науково-педагогічних працівників з них:
кандидатів наук
докторів наук
459
164
51
428
173
49
406
173
47
Захищено кандидатських дисертацій 27 1428
Захищено докторських дисертацій24-


Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування
Категорії робіт201020112012
кількість тис. грн. кількість тис. грн. кількість тис. грн.
Фундаментальні 2 125,6 3 178,3 2 130,0
Прикладні 3 266,1 3 270,1 3 291,4
Госпдоговірні 23 224,0 23 278,4 33 299,2
Разом 28 615,7 29 726,8 38 720,6


У 2012 році створено та відкрито на новий термін три спецради на здобуття наукового ступеня у галузі технічних наук:

1) Д 45.052.01 (наказ МОНмолодьспорту України № 049 від 26.09.12 р.) за спеціальностями 05.09.01 "Електричні машини і апарати" та 05.09.03 "Електротехнічні комплекси і системи";
2) К 45.052.06 (наказ МОНмолодьспорту України № 188 від 17.02.12 р.) за спеціальностями 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" та 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт;
3) К 45.052.05 (наказ МОНмолодьспорту України № 1049 від 26.09.12 р. за спеціальністю 21.06.01 "Екологічна безпека", 2013 року створено спеціалізовану вчену раду К 45.052.02 за спеціальністю: 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" (наказ МОНмолодьспорту України № 54 від 25.01.2013 р.).

Серед двох фундаментальних досліджень та трьох прикладних розробок, виконуваних протягом року за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, найбільш вагомими за критеріями оцінювання та рейтинговими показниками є:
1) "Функціональний взаємозв'язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів" (наук. кер. д-р техн. наук, проф. Загірняк М. В.).
У результаті досліджень установлено, що загальноприйняті для геометрично подібних машин статичні залежності електромагнітної потужності та сумарної потужності втрат від лінійного розміру є окремими випадками загальних статичних залежностей з більшими діапазонами зміни цих показників; доведено, що у якості узагальнений лінійний розмір для асинхронних двигунів, машин постійного струму та синхронних машин малої, середньої й частини великої потужності слід використовувати висоту осі обертання; обґрунтовано можливість підвищення енергетичних параметрів електричних машин застосуванням разом з електромагнітним магнітного збудження у синхронних машинах та машинах постійного струму;

2) "Розробка і створення віртуальних комплексів і систем для ідентифікації та поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електропривода" (наук. кер. д-р. техн. наук, проф. Чорний О. П.).
У результаті досліджень розроблено віртуальні комплекси електромеханічного обладнання, що використовуються в навчальному процесі, а також для наукових досліджень у галузі електромеханіки й упроваджено системи і засоби нових інформаційних технологій у промисловість і навчальний процес. На основі комп'ютеризованих комплексів віртуального електромеханічного обладнання створено системи діагностики, моніторингу та визначення залишкового ресурсу електромеханічного обладнання підприємств промислового і комунального господарства.

2013 року колективом науково-педагогічних працівників університету здобуто Гран-прі "Лідер вищої освіти" та Сертифікат "Якість наукових публікацій" за h-індекс КрНУ, який дорівнює 6 відповідно до рейтингу ВНЗ України за даними SciVerse Scopus у ІІІ Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2013".

Результатом участі нашого університету у VI Міжнародній спеціалізованій виставці "Високі технології - 2013" стали дипломи - "За перспективні та актуальні наукові розробки" та "За активну участь у VI Міжнародній спеціалізованій виставці "Високі технології - 2013".

Протягом 2012 року колективом науково-педагогічних працівників університету:
- здобуто золоту медаль за результатами участі у ІІІ Національній виставці-презентації "Інноватика в сучасній освіті" та Гран-прі "Лідер наукової діяльності" ІІІ Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2012";
- проведено дев'ять міжнародних і чотири всеукраїнські науково-технічні та науково-практичні конференції, а також вісім наукових семінарів, у тому числі чотири - спільно з НАН України;
- оприлюднено результати дослідницької діяльності у наукових виданнях України і зарубіжжя (1432 і 114 публікацій, відповідно), у тому числі міжнародних наукометричних базах даних Scopus (60 публікацій, 95 цитування, індекс Гірша - 6), Web of Science, Е-library, Ulrich's, Index Copernicus та ін.;
- отримано 48 охоронних документів (45 патентів на корисну модель і три свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір), а також видано підручник і три навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорту та 15 наукових монографій;
- доцентом Перекрестом А. Л. отримано стипендію КМ України для молодих учених;
- студенти університету посіли 38 призових місць за результатами 2-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт і 12 призових місць на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, а також отримали п'ять грантів від Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща для участі у Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції молодих науковців OWD;
- підписано угоди про співпрацю з Ланьчжоуським університетом шляхів сполучення (КНР), Верхньо-Альзаським університетом (Франція), Університетом Алгарве (Португалія), Університетом м. Монс (Бельгія) і Католицьким університетом мистецтв та ремесел (Франція);
- на базі представництва DELCAM в Україні створено науково-дослідний центр, в якому виготовлено та апробовано оснащення для гідроабразивного перфорування стільникових авіаційних панелей, а також виготовлено, апробовано та впроваджено дослідний зразок на підприємстві ДП "АНТОНОВ" з економічним ефектом понад 200 тис. грн.
За даними світового рейтингу міжнародної БД WEBOMETRICS КрНУ посідає 44 місце серед ВНЗ України (5943 - загальне). У національній системі оцінювання ВНЗ МОНмолодьспорту України нашому закладу належить дев'яте місце серед класичних університеттів. Відповідно до рейтингів ТОП 200 Україна кафедри ЮНЕСКО НТУ "КПІ" і НБУ ім. В. І. Вернадського за наукометричними показниками міжнародної БД SCOPUS КрНУ посідає 55 місце.


КОНТАКТИТел. : (05366) 36217

E-mаil: nich@kdu.edu.ua

Адреса: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кімн.: 3210, 3211,

 

 

КрНУ