Головна> Підрозділи > НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КрНУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО (далі - Центр) створений у зв'язку з потребами нормативно-правового забезпечення навчального процесу в кременчуцькомунаціональному університеті імені Михайла Остроградського в реаліях сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки фахівців з вищою освітою, які обумовлені процесами кардинальних соціально-економічних перетворень, формуванням засад соціально-орієнтованої держави, необхідності створення рівних можливостей для діяльності у різних сферах суспільних відносин, розвитком світових інтеграційних процесів, впровадження сучасних технологій у навчальний процес.

Центр створено для забезпечення дотримання державних стандартів освіти, сприяння створенню належних методологічних, навчально-методичних, науково-технічних, організаційних умов для організації навчального і виховного процесу в інституті і на факультетах Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі - Університет).

Центр є структурним підрозділом Університету, який підпорядкований проректору з методичної роботи. Організовує роботу Центру керівник, який несе відповідальність перед проректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. Керівник Центу має право, за згодою проректора, вимагати від керівників підрозділів Університету своєчасного оформлення необхідних документів та подання звітності з питань акредитації спеціальностей (напрямів підготовки) Університету, яка передбачається відповідними нормативними документами.

З питань своєї компетенції Центр розробляє рекомендації та впроваджує заходи щодо організації процесу ліцензування та акредитації спеціальностей та напрямів підготовки Університету, та Університету взагалі, у зв'язку з чим виконує координаційні роботи з дотримання Закону України "Про вищу освіту", Державних стандартів освіти, Положень та наказів Міністерства освіти і науки України.

Питання роботи Центру та питання нормативно правового супроводу навчального процесу систематично розглядаються на засіданнях Ректорату (методичної ради) Університету.Науково-методичні рекомендації передаються для розгляду проректору з методичної роботи Університету і у разі необхідності впроваджуються наказом або розпорядженням Ректора університету.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ є сприяння організації навчальному процесу відповідно до чинного законодавства та його правовому забезпеченню в інституті і на факультетах Університету, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій.

Завданням Центру є:
- Узагальнення і аналіз стану виконання вимог Міністерства освіти і науки України що до забезпечення навчального процесу в Університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та у Європі, необхідності розвитку вищої освіти в Україні.

- Сприяння факультетам та інститутам у методичному супроводі підготовки звітів з самоаналізу для проведення акредитаційної експертизи.

- Виконання попередньої експертизи звітів з самоаналізу спеціальностей (напрямів підготовки).

- Підготовка та подання акредитаційної документації для розгляду на вченій раді Університету, затвердження ректором Університету.

- Супровід та контроль за виконанням всіх етапів проведення акредитації чи ліцензування спеціальності (напряму підготовки).

- Розробка методичних засад що до виконання стандартів вищої освіти за умов підготовки фахівців усіх кваліфікаційних рівнів в Університеті.

- Розробка методичних рекомендацій інститутам і факультетам щодо формування освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів та внесення змін до них.

- Узагальнення поданої інформації та оцінка стану нормативно-правового забезпечення навчального процесу, розробка рекомендацій для його поліпшення.

АКРЕДИТАЦІЯ 2016/2017

АКРЕДИТАЦІЯ 2017/2018

АКРЕДИТАЦІЯ 2018/2019


СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

- Бялобржеський Олексій Володимирович - керівник відділу

- Ломонос Андрій Іванович - провідний фахівець

- Усатюк Оксана Олександрівна - технічний фахівець

АДРЕСА

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Навчально-методичний центр
39600 Кременчук, Полтавської обл.,
вул. Першотравнева, 20, учбовий корпус №3, кімната 3204
Тел: 2221
E-mail: nmc@kdu.edu.ua

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ
http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ УСТАНОВА "НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ"
http://ak.gov.ua

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ЄДЕБО. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА. ЕЛЕКТРОННЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ.
https://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.2-ELEKTRONNE_LICENZYVANNYA-2017.pdf
КрНУ