Головна> Підрозділи > НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КрНУ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


ІСТОРІЯ ЦЕНТРУ

Навчально-методичний центр нормативно-правового забезпечення навчального процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського було створено у 2008 році у зв'язку з новими вимогами суспільства до якості підготовки фахівців з вищою освітою. Очолив його к.т.н., доцент Бялобржеський О. В. У результаті кадрової реструктуризації протягом 2013-2019 років, склад центру було оновлено введенням таких фахівців як к.т.н., доцент Ломонос А. І. та д.т.н., доцент Пузир Р. Г. З 2021 року діяльність центру очолює к.пед.н., доцент Беспарточна О. І.


На фото к.т.н., доц. Ломонос Андрій Іванович, к. пед.н., доц. Беспарточна Олена Іванівна, к.т.н., доц. Бялобржеський Олексій Володимирович, д.т.н., доц. Пузир Руслан Григорович.

Співробітники НМЦНПЗНП забезпечують координацію дій кафедр університету у процесі акредитаційної та ліцензійної діяльності, реалізують контроль та моніторинг руху акредитаційних та ліцензійних справ у співробітництві з провідними експертами Міністерства освіти та науки України, Державної акредитаційної комісії, а з 2019 року Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Співробітники Центру оперативно реагують на зміни в умовах ліцензування та акредитації, затверджених Постановами Кабінету міністрів України та Міністерства освіти та науки України, інформуючи про всі нововведення гарантів освітніх програм. Фахівці НМЦНПЗНП забезпечують інформаційно-методичний супровід переговорів між Університетом та Національною агенцією із забезпечення якості вищої освіти щодо закупівлі послуг з акредитації та ліцензування освітніх програм.

За десять років роботи Центру забезпечено інформаційно-методичний супровід щодо ліцензування 14 спеціальностей освітнього рівня "бакалавр", 18 спеціальностей освітнього рівня "магістр", 12 спеціальностей освітньо-наукового рівня "доктора філософії", а також акредитації 22 освітніх програм (спеціальностей) рівня "молодший спеціаліст"; 12 - рівня "бакалавр"; 4 - рівня "спеціаліст"; 51 - рівня "магістр".

В аспекті забезпечення якості освіти, Центр конструктивно співпрацює з іншими підрозділами університету з питань моніторингу якості освіти, проводить регулярні консультативні зустрічі з гарантами освітніх програм, ознайомлюючи їх з новинами та рекомендаціями від Національної агенцієї із забезпечення якості вищої освіти, надаючи посилання на відповідні вебінари, трансляцію он-лайн засідань Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти, проводячи консультування гарантів ОП щодо проведення самоаналізу та його документального оформлення. Фахівці Центру здійснюють моніторинг і оновлення реєстру експертів із числа науково-педагогічного персоналу університету.

Для відображення актуальної інформації в межах діяльності навчально-методичного центру нормативно-правового забезпечення навчального процесу розроблено сайт, контент якого постійно поповнюється і оновлюється. Функції НМЦНПЗНП постійно коригуються відповідно до оновлення вимог щодо якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦЕНТР

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО (далі - Центр) створений у зв'язку з потребами нормативно-правового забезпечення навчального процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в реаліях сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки фахівців з вищою освітою, які обумовлені процесами кардинальних соціально-економічних перетворень, формуванням засад соціально-орієнтованої держави, необхідності створення рівних можливостей для діяльності у різних сферах суспільних відносин, розвитком світових інтеграційних процесів, впровадження сучасних технологій у навчальний процес.

Центр створено для забезпечення дотримання державних стандартів освіти, сприяння створенню належних методологічних, навчально-методичних, науково-технічних, організаційних умов для організації навчального і виховного процесу в інституті і на факультетах Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі - Університет).

Центр є структурним підрозділом Університету, який підпорядкований проректору з методичної роботи. Організовує роботу Центру керівник, який несе відповідальність перед проректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. Керівник Центу має право, за згодою проректора, вимагати від керівників підрозділів Університету своєчасного оформлення необхідних документів та подання звітності з питань акредитації спеціальностей (напрямів підготовки) Університету, яка передбачається відповідними нормативними документами.

З питань своєї компетенції Центр розробляє рекомендації та впроваджує заходи щодо організації процесу ліцензування та акредитації спеціальностей та напрямів підготовки Університету, та Університету взагалі, у зв'язку з чим виконує координаційні роботи з дотримання Закону України "Про вищу освіту", Державних стандартів освіти, Положень та наказів Міністерства освіти і науки України.

Питання роботи Центру та питання нормативно правового супроводу навчального процесу систематично розглядаються на засіданнях Ректорату (методичної ради) Університету.Науково-методичні рекомендації передаються для розгляду проректору з методичної роботи Університету і у разі необхідності впроваджуються наказом або розпорядженням Ректора університету.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ є сприяння організації навчальному процесу відповідно до чинного законодавства та його правовому забезпеченню в інституті і на факультетах Університету, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій.

Завданням Центру є:
- Узагальнення і аналіз стану виконання вимог Міністерства освіти і науки України що до забезпечення навчального процесу в Університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та у Європі, необхідності розвитку вищої освіти в Україні.

- Сприяння факультетам та інститутам у методичному супроводі підготовки звітів з самоаналізу для проведення акредитаційної експертизи.

- Виконання попередньої експертизи звітів з самоаналізу спеціальностей (напрямів підготовки).

- Підготовка та подання акредитаційної документації для розгляду на вченій раді Університету, затвердження ректором Університету.

- Супровід та контроль за виконанням всіх етапів проведення акредитації чи ліцензування спеціальності (напряму підготовки).

- Розробка методичних засад що до виконання стандартів вищої освіти за умов підготовки фахівців усіх кваліфікаційних рівнів в Університеті.

- Розробка методичних рекомендацій інститутам і факультетам щодо формування освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів та внесення змін до них.

- Узагальнення поданої інформації та оцінка стану нормативно-правового забезпечення навчального процесу, розробка рекомендацій для його поліпшення.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)

Лист МОН України від 18 жовтня 2019 р. № 1/9-656 "Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності"

Наказ ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від 18 листопада 2019 р. № 318-1 "Щодо приведення інформації в ЄДЕБО про кадрове та матеріально-технічне забезпечення"

Наказ ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від 15 жовтня 2019 р. № 289-1 "Про затвердження гарантів оствітніх програм"

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Наказ МОН України від 11 липня 2019 р. № 977 Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29 серпня 2019 р. № 9 "Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми"

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПОСІБНИК З АКРЕДИТАЦІЇ PhD ПРОГРАМ

Схема процесу акредитації


АКРЕДИТАЦІЯ 2020/2021
АКРЕДИТАЦІЯ 2019/2020
АКРЕДИТАЦІЯ 2018/2019
АКРЕДИТАЦІЯ 2017/2018
АКРЕДИТАЦІЯ 2016/2017

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ УСТАНОВА "НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ"

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЕЛЕКТРОННІ ФОРМИ, повідомлення про намір акредитувати освітні програми 2019/2020

Нормативна документація КрНУ

Положення про гаранта освітніх програм

Положення про проектну, робочу групи та групу забезпечення спеціальності

Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторінг і перегляд освітніх програм

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в КрНУ (нова редакція)

ПЕРЕЛІК ЕКСПЕРТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КрНУ

Вебінар від НАЗЯВО для гарантів освітніх програм

Ютуб-канал НАЗЯВО

КОНТАКТИ

Беспарточна Олена Іванівна - керівник відділу

Бялобржеський Олексій Володимирович - провідний фахівець

Ломонос Андрій Іванович - провідний фахівець

Пузир Руслан Григорович - провідний фахівець

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Навчально-методичний центр
39600 Кременчук, Полтавської обл.,
вул. Першотравнева, 20, учбовий корпус №3, кімната 3204
Тел: 2221
E-mail: nmc@kdu.edu.ua

КрНУ