Головна> Підрозділи >Навчально-методичний відділ  
КрНУ
Навчально-методичний відділ

 

ІСТОРИЧНА   ДОВІДКА

Навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського був створений 1997 року і складався з трьох чоловік - начальника відділу Руденко В. М. та методистів Гайкової Т. В., Блінової І. О. З 1998 року у відділі працювала Кармазіна Л. В., а з 2004 Головачова О. В. На сьогоднішній день у відділі працюють: фахівець ІІ категорії (в.о. начальника навчально-методичного відділу) Середа О. С., фахівець ІІ категорії Тукало І.В., фахівець Звєрєва І. І. При навчально-методичному відділі створено центр моніторингу якості освіти та академічної чесності, керівником якого призначено доц. Загірняка Д.М.

Співробітники відділу у своїй роботі керуються Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти № 161, Законом України "Про вищу освіту", постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора університету.

Відділ працює в тісному контакті з кафедрами, деканатами, навчальним та видавничим відділами.

Основні напрями роботи відділу

- методична допомога викладачам кафедр щодо написання методичної документації (робочих програм з навчальних дисциплін, програм з навчальних дисциплін, методичних вказівок з різних видів занять) та їх експертиза;
- контроль за станом методичного забезпечення дисциплін. Комплектація папок НМКС (навчально-методичний комплекс спеціальності). Робота з комп'ютерною програмою "Навчальний процес", розділ "Методичне забезпечення дисциплін";
- контроль за проведенням відкритих загальноуніверситетських лекцій викладачів кафедр;
- обробка матеріалів щодо рейтингу викладачів;
- контроль за виданням методичної документації;
- участь у роботі методичних семінарів на кафедрах університету;
- анкетування "Викладач - очима студента";
- організація виставки та конкурсу на кращий дипломний проект (роботу) з кожної спеціальності.
- перевірка на академічний плагіат навчальних посібників, підручників та іншої науково-методичної літератури.

У зв'язку з відміною грифа Міністерства освіти і науки України, підручники та посібники видаються і затверджуються Вченою радою університету за таким переліком супроводжуючих матеріалів:

1. Обґрунтування необхідності видання.
2. Витяг з протоколу засідання методичної ради інституту/факультету.
3. Відомості про авторів.
4. Перші дві сторінки видання.
5. Зміст видання.
6. Оригінали рецензії з мокрими печатками двох докторів наук - один зовнішній, один - внутрішній відповідної галузі знань, спеціальності, завірені відділом кадрів.
7. Витяг з протоколу засідання кафедри.
8. Перелік літератури, що використаний під час підготовки видання.
9. Відповіді на зауваження рецензентів.
10. Довідка з центру моніторингу та якості освіти про перевірку на академічний плагіат.

Всі документи, готуються у двох примірниках:
- оригінали зберігаються у Вченій раді університету;
- другий примірник документів і копії рецензій зберігаються на кафедрі.

НАША  АДРЕСА

вул. Першотравнева, 20,
Кременчук, 39600,
І корпус, кімн. 1306, тел. 3–21–16
 

КрНУ