Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.05.2013

Кафедра електричних машин та апаратів

Історія кафедри

Кафедру електричних машин та апаратів засновано у лютому 2004 року. Кафедру очолив ректор університету, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Загірняк Михайло Васильович. На початку створення кафедра мала назву «Електротехніка».

З моменту створення кафедри зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні навчального процесу, розробці навчально-методичної документації, створенні нових лабораторій за дисциплінами кафедри. Зокрема, викладачами кафедри розроблені програмні продукти та нові засади побудови сучасного навчально-лабораторного обладнання, запроваджені у навчальний процес сучасні засоби комп`ютеризації.

Перший прийом студентів відбувся у 2004 р.

Рішенням Державної акредитаційної комісії України університету надано ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом 0922 – «Електромеханіка», професійне спрямування «Електричні машини і апарати» (денна та заочна форми навчання) за рівнем «спеціаліст» – 20 осіб, за рівнем «магістр» - 10 осіб.

Окрім того, кафедра забезпечує виконання:
– програми післядипломної освіти шляхом підготовки докторів і кандидатів наук через докторантуру й аспірантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
– програм формування професорсько-викладацького складу кафедри;
– програм методичного, організаційно-наукового, інформаційного та матеріального забезпечення підготовки бакалаврів;
– науково-дослідних робіт в галузі електромеханіки.

З метою оптимізації навчально-виховної та наукової роботи кафедра ЕМА підтримує творчі зв`язки та переймає досвід провідних наукових установ і вищих навчальних закладів, зокрема: Інститут електродинаміки НАН України, Національний технічний університет України «КПІ», Національний технічний університет «ХПІ», Донецький державний технічний університет, Національний гірничий університет України, Вінницький державний технічний університет, Дніпродзержинський державний технічний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, ВНЗ Словенії, Німеччини, Росії, Польщі, тощо.

Вперше в історії Кременчука та КНУ ім. М.Остроградського на базі кафедри електричних машин і апаратів відкрито спеціалізовану вчену раду Д 45.052.01, якій надано право проводити захист докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.09.01 – «Електричні машини і апарати» та 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи». За період з 2003 до 2012 року проведено захист 17 кандидатських дисертацій та прийнято до розгляду 3 докторських дисертації.

Головою спеціалізованої вченої ради є завідувач кафедри ЕМА професор Загірняк М.В.

Завдяки тому, що кафедра акредитована по ΙV рівню, на базі кафедри ЕМА існує спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій, аспірантура та докторантура, кафедра має змогу проводити підготовку від абітурієнта до доктора наук.

Організовано постійну роботу науково-технічного семінару ”Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах” Наукової ради Національної академії наук України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики».

У 2004 р. успішно завершено виконання першої в історії університету міжнародної науково-дослідної роботи – спільного україно-словенського проекту “М`яко-магнітні композити для конструювання електромагнітних структур”, керівником якого з української сторони був професор М.В. Загірняк.

З метою розширення науково-технічного співробітництва в рамках міжнародної україно-словенської угоди, у 2006р. між КНУ ім. М.Остроградського та електротехнічним факультетом Любляни підписано документи на спільне виконання міжнародної україно-словенської науково-дослідної роботи «Двигун з поперечним потоком, виготовлений з м`яко-магнітного композитного матеріалу», метою якої є освоєння виробництва даного типу електричних машин, які переважно встановлюють в транспортних засобах з електричним приводом або з гібридним приводом разом з двигунами внутрішнього згорання, що забезпечує оптимальні показники використання електроенергії та палива і знижує рівень забруднення навколишнього середовища, що на сьогоднішній день є досить актуальним для України.

З 2008 року на базі кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проводиться ІІ-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності „Електричні машини та апарати”.