Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.05.2015

Кафедра маркетингу

Історія кафедри

Кафедра маркетингу створена 15.08.2002р.
Першим завідуючим кафедри за конкурсом обрано д.т.н., професора Сокура Миколу Івановича.
Кафедра входить до складу факультету економіки і управління, готує фахівців за напрямом 6.030507 "Маркетинг", 6.0305010 "Товарознавство і торговельне підприємництво". Спеціалістів та магістрів з маркетингу та спеціалістів з товарознавства і комерційної діяльності .
На кафедрі маркетингу проводять навчальний процес 12 викладачів: 2 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, доценти, 3 старших викладача та 3 асистенти, з них провідні: Сокур М.І. – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент АГН України, автор більше 455 наукових праць, 7-и монографій і навчальних посібників; Богдан О.І. – кандидат економічних наук, доцент, автор 52 наукових праць; Мороз О.В. – кандидат економічних наук, доцент, автор 120 наукових праць; Романенко І.П.- кандидат економічних наук, доцент, автор 58 наукових праць; Коноваленко О.Д. – д.т.н.,доцент автор 45 наукових праць.
Кафедра має достатнє забезпечення навчально-методичними матеріалами, підручниками і навчальними посібниками. За 2012-2013 навчальний рік викладачами кафедри опубліковано більше 80-и наукових праць, з них 4 монографії, підготовлено до друку 3 навчальних посібники.
На кафедрі навчаються та готують до захисту дисертаційні роботи 4 аспіранти.
Всього на спеціальності «Маркетинг» навчається 143 студентів (49 на держзамовленні), з них 107 на денній формі навчання (43 на держзамовленні) і 36 на заочній формі навчання (6 на держзамовленні). У 2014р. планується випуск: магістри - 7 студентів; спеціаліст - 11 студентів; бакалаври - 22 студентів.
Співробітники кафедри проводять значну науково-дослідну роботу. За період існування кафедри виконано 6 науково-дослідних робіт (НДР), з них три внутрішньовузівські бюджетні та три господарсько-договірні. У виконанні НДР беруть участь усі співробітники кафедри, студенти та аспіранти кафедри маркетингу.
В поточному році на кафедрі маркетингу укладені і виконуються 4 господарсько-договірні НДР, а саме:
1.Дослідження впливу способу дроблення залізистих кварцитів на показники рудопідготовки (кер. Сокур М.І.) – 24000 грн.
2.Маркетингові дослідження і аналіз виробничо-збутової діяльності підприємств з виробництва будівельних матеріалів (кер. Сокур М.І.) – 48000 грн.
3.Дослідження і аналіз застосування рекламних технологій на щитових носіях у сфері мобільного зв’язку (кер. Сокур М.І.) – 4800 грн.
4.Дослідження і аналіз ринку сільськогосподарської техніки з метою розширення збуту продукції заводу «Галещинасільхозмаш» (кер. Сокур М.І.) – 60000 грн.
Враховуючи великий обсяг господарсько-договірних НДР і їх широку географію планується організувати при кафедрі маркетингу «Центр маркетингових досліджень»
Наукова діяльність кафедри проводиться за напрямами:
•Маркетингові дослідження в різних галузях виробництва, послуг, збутової і рекламної діяльності, торгівлі.
•Реклама і PR – технології, як фактор підвищення ефективності збутової діяльності.
•Удосконалення техніки і технології гірничо-збагачувального виробництва.
•Просвітницька діяльність в галузі маркетингових технологій і організації маркетингової служби на підприємствах.
•Розробка заходів і рекомендацій по підвищенню ефективності маркетингової збутової і торгівельної діяльності.
Одним із напрямків виховання студентів є залучення їх до науково–дослідної роботи: вивчення дисциплін “Маркетингові дослідження”, “Промисловий маркетинг”, «Маркетингова комунікаційна політика», де вони отримують теоретичні основи наукової роботи; фахова практика (студент має навести в звіті відгуки на практичну цінність запропонованих організаційно-технічних рекомендацій); студентські наукові гуртки.
Організаційною формою цього напрямку виховання є залучення студентів до роботи у наукових гуртках кафедри, участі в університетській, міжвузівських та республіканських конференціях, олімпіадах, публікація результатів наукових досліджень студентів в наукових збірниках, моральне і матеріальне заохочення кращих за результатами наукових досліджень.
Активно беруть участь у науково-дослідній роботі приблизно 45% студентів маркетологів за науковими напрямами кафедри. Кожного року кафедрою проводиться І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Переможці І етапу приймають участь в ІІ турі на базі провідних вузів України.
Ще одним важливим напрямком наукової роботи є конференції молодих вчених, які проводяться кожного року в університеті.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського оголошує набір на навчання на факультеті економіки і управління за спеціальностями:

6.030507 «Маркетинг»

Основним видом діяльності випускника є організація маркетингової служби, дослідження ринку, аналіз кон’юнктури, оцінка конкурентоспроможності товару, розробка маркетингової стратегії, організація продажів, рекламних компаній, виставок, ярмарок.

Первинні посади у сфері діяльності: начальник відділу маркетингу, відділу матеріально-технічного постачання, відділу збуту, керівник підрозділу служби зовнішньоекономічної діяльності, економіст відділу, фахівці банку, митниці, біржі

6.030510 – «Товарознавство і торгівельне підприємництво»

Основним видом діяльності випускника дослідження ринку, товарів і послуг, аналіз кон’юнктури, пошук контрагентів, укладення договорів.

Первинні посади у сфері діяльності: товарознавець, торгівельний агент, економіст відділу, заступник керівника підприємства з комерційної діяльності, начальник комерційної служби, агент зі збуту, комівояжер, брокер.

Перелік конкурсних предметів ЗНО 2015 року за напрямом підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Маркетинг: Українська мова та література; математика; історія України.

Товарознавство і торгівельне підприємництво: Українська мова та література; математика;географія

За цими спеціальностями кафедра готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів і докторів наук.

На кафедрі є «Центр маркетингових досліджень», проводиться наукова робота, виконуються бюджетні і господарсько-договірні науково-дослідні роботи до яких залучаються студенти.