Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
24.05.2015

Кафедра психології, педагогіки та філософії

Історія кафедри розпочалася в 1973р. в Кременчуцькій фiлiї Харкiвського державного полiтехнiчного iнституту i називалася кафедрою "марксизму-ленiнiзму". Першим її завiдувачем став кандидат iсторичних наук О.М.Шемет; з 1975 по 1986 р. на цій посаді працював кандидат економiчних наук I.В. Дараган. За час його керiвництва 7 викладачiв здобули наукове звання кандидата наук.
З iсторiєю кафедри в рiзнi роки були пов`язанi iмена вiдомих у мiстi та за його межами вчених: доктора iсторичних наук професора Л.I.Євселевського, доцентiв I.М.Авраменка, В.I.Валентiєва, А.А.Вовка, В.I.Мотрiя, М.П.Невмержицького та багатьох iнших. У 1982 р. кафедру перейменовано на кафедру "Історiї КПРС i полiтекономiї". З 1986 р. її очолив О.І. Осташко. Одночасно засновано кафедру "Марксистсько-ленiнської фiлософiї та наукового комунiзму", під керівництвом кандидата фiлософських наук, доцента М.М. Гордiєнко.
У 1990 роцi відбулося перейменування кафедр : перша отримала назву кафедри "Фiлософiї та теорiї соцiалiзму", друга - "Полiтичної iсторiї i полiтекономiї". 24 грудня того ж року відбулася їхня реорганізація в одну структурну одиницю - кафедру "Соцiально-полiтичних наук".
На час виникнення самостiйного вузу - Кременчуцького державного полiтехнiчного iнституту (1997 рiк) на кафедрі працювало 16 викладачiв: 4 асистенти, 5 старших викладачiв i 7 кандидатiв наук: завідувач кафедрою кандидат iсторичних наук О.I.Осташко, кандидати фiлософських наук П.П. Павлiченко та В.В. Сергiєнко, кандидати iсторичних наук Д.А. Литвиненко і О.П. Шаблiй та iнші.
З 2001 року і до своєї передчасної смерті у 2010 р. очолював кафедру к.і.н., доцент С.Я.Фарина.


Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-політичних наук - Фарина Сергій Якович

Саме йому вдалося створити колектив фахівців, завдяки зусиллям яких у 2008 р. було відкрито спеціальність «Психологія» та здійснено перший набір студентів.

Сьогодення кафедри

З серпня 2010 р. кафедру соціально - політичних наук очолила доктор педагогічних наук, професор Тамара Борисівна Поясок. У 2012 р. кафедра соціально-політичних наук була перейменована на кафедру психології, педагогіки та філософії.

Доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології, член спеціалізованої вченої ради Д.26.133.06 у Київському університеті імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук - Поясок Тамара Борисівна


З 01.09.2014р. кафедру психології, педагогіки та філософії очолює кандидат психологічних наук, доцент Білоус Руслана Миколаївна

На сьогодні на кафедрі працюють 16 викладачів, з яких - чотири доктори наук, чотири професори, десять кандидатів наук, доцентів.


Склад кафедри ППФ

Головним напрямком наукових пошуків кафедри є:
Психолого-педагогічні засади реформування організації та змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект).
На кафедрі працюють наукові гуртки з різних напрямків психології, проводяться психологічні консультування, організовуються семінари. Результатом роботи є систематичні перемоги студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі "Педагогіка та вікова психологія":
2012 р. - О. Ілларіонова, диплом III ступеня
2013 р. - О. Ілларіонова, диплом II ступеня
Кафедра отримала почесне право на проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка" для студентів технічних ВНЗ. У 2012р. - І місце зайняла студентка КрНУ 2 курсу спеціальності "Психологія" Кузнєцова Н., у 2013 р. - на цій олімпіаді ІІ місце виборола студентка КрНУ 1 курсу спеціальності "Психологія" Кононенко К.
22 вересня 2012 р. за підтримки управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради та відділу освіти Кременчуцької районної державної адміністрації пройшов регіональний науково-методичний семінар для юних науковців "Психологія - наука майбутнього". У рамках семінару відбувся ряд майстер-класів ("Як вибрати професію?", координатор - професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка В.Ф. Моргун; "Тренінг міжособистісної комунікації" - старший викладач кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ С.Г. Давидюк, "Психологічні технології лідерства" - практичний психолог ліцею №4 Л.Я. Кухаренко) та лекція "Як сформулювати тему і зміст наукової роботи школяра та студента?".

У 2012-2013 н.р. на кафедрі відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства", діяли наукові секції:
Освітлогія-науковий напрям інтегрованого пізнання освіти
Психологічні аспекти розвитку особистості
Проблеми трансформаційних процесів українського суспільства у політичному просторі
Соціально-економічний розвиток України: історичний аспект

У 2013 -2014 р. - проведення Всеукраїнської інтернет-конференції "Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства".

Кафедра має широку географію наукових зв`язків, серед яких: Інститут соціальної та політичної психології АПН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, університет Матея Белла (Словацька республіка).
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у науковому житті КрНУ, представляючи університет на міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах. Так в 2013 р. професор кафедри ППФ, доктор педагогічних наук Поясок Тамара Борисівна опублікувала дві зарубіжні публікації:
- "Психологические особенности личности менеджера" в збірнику "Персональний менеджмент" університету імені Матея Белла (Банська Бистриця) , педагогічний факультет, кафедра психології
- "Освітня політика як об`єкт міждисциплінарних досліджень" в науково - методичному українсько-польському щорічнику "Освітологія"

На базі кафедри працює Школа молодого психолога, головним завданням якої є:
• створення простору для спілкування молоді, яка цікавиться психологією;
• допомога учасникам розібратися з власними комплексами та проблемами;
• надання знань та навичок щодо використання психологічних технік у повсякденному житті
Засідання школи юного психолога проводяться по суботах за адресою: аудиторія 1401а КрНУ, вул. Першотравнева, 20. Дата проведення 18.10; 15.11; 13.12; 21.03; 11.04.

Науково - дослідницька робота.


У листопаді 2013 р. відбулася 5 національна виставка «Інноватика у сучасній освіті» МОН України та НАПН України, де отримано диплом лауреата Конкурсу 1 ступеню у номінації «Розробка та активне просування інноваційних комплексних рішень для освіти і науки». Керівник – доктор педагогічних наук, професор Поясок Т.Б.

Автори :
• Член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук, кавалер орденів "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів. Академік Міжнародної Академії інформатизації, Транспортної академії України, Підйомно-транспортної академії наук України, Міжнародної Академії науки і практики організації виробництва; Дійсний член Польського товариства застосування електромагнетизму, Міжнародного інституту електриків і електронників (США), Національного географічного товариства (США) - Загірняк М.В.
• д.пед. н., професор - Поясок Т.Б.
У навчальному посібнику розкрито загальні засади медіапедагогіки, медіадидактики, теорії медіавиховання. Автори акцентують увагу на нових підходах до організації педагогічної діяльності викладача в умовах сучасного медіасередовища. Посібник містить трактування основних дефініцій медіапедагогіки, у ньому показано роль сучасних медіазасобів в освіті, проаналізовано їх види і функції. Розглянуто основні положення медіадидактики, медіавиховання, акцентовано увагу на основних положеннях інформаційно-технологічної освіти.
Навчальний посібник адресовано викладачам, студентам вищих навчальних закладів і слухачам системи післядипломної освіти викладачів. Він буде корисним усім науковцям, що досліджують проблеми застосування медіазасобів у навчально-виховному процесі, магістрам, аспірантам і докторантам, які працюють у цій галузі.

Автор : д.пед. н., професор - Герасименко Л.В.
У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано дидактичну концепцію видатного педагога другої половини XIX - поч. XX ст. Петра Федоровича Каптерєва; здійснено порівняльний аналіз поглядів вітчизняних науковців та П. Каптерєва на проблеми педагогічного процесу, змісту освіти, методів і форм навчання.
Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам та всім, кого цікавлять питания гуманної педагогіки.

Кафедрою та лабораторією практичної психології і соціології проводились соціологічні дослідження на замовлення міської влади та підприємств. Так в 2009 та 2010 р. на замовлення міської влади проведено два соціологічних дослідження.
У 2012 р. для Товариства з обмеженою відповідальністю "Сітігруп" розроблено "Науково - методичні рекомендації щодо покращення ефективності управлінської діяльності з питань підвищення кваліфікації та кар`єрного зростання працівників"
У 2013 р. для Кременчуцького міського науково-методичного центру розроблено "Методологію організації та наукового забезпечення проведення конкурсу "Учитель року" та проведено науковий семінар на тему: "Складові результативності педагогічного процесу як об`єкту моделювання".

22 квітня 2015 р. кафедра психології, педагогіки та філософії відзначала професійне свято,
Всеукраїнський день Психолога!

Психологія – унікальна, дивовижна наука, яка вивчає складне явище – людську душу! Сьогодні як ніколи, наше суспільство потребує кваліфікованих фахівців-психологів, тих, хто допоможе розібратися у стосунках з близькими, вирішити складні життєві ситуації, знайти сили пережити втрати. Саме цьому вчать студентів-психологів в нашому університеті!
На урочистий вечір до психологів завітав перший проректор Никифоров В. В., який відзначив професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри, її науковий потенціал, побажав нових досягнень і запропонував святкувати професійні свята постійно, проводячи навіть конкурси на кращу організацію таких заходів серед кафедр ВНЗ.
З привітальним словом виступила завідуюча кафедрою, кандидат психологічних наук, доцент Білоус Руслана Миколаївна, яка згадала історію створення кафедри, всі ті складності, з якими довелось зіткнутися, розповіла про успіхи і досягнення. Дуже порадували студенти! Який чудовий концерт підготували вони своїм викладачам! Особливо хочеться відзначити студентів другого курсу, групу ПС-13-1, які стали організаторами цього свята, а сценка «Викладачі на засіданні кафедри» викликала забагато аплодисментів, дуже сподобалась своїм гумором і психологічним настроєм.
Скільки ж талантів серед студентів-психологів! Віктор Петров – студент першого курсу виступив з піснею «Старі фотографії», під час якої всі присутні змогли зануритися в світ пам’ятних спогадів, в світ фотографій, які відобразили студентське життя, ті емоції і почуття, що відчувають наші майбутні психологи. Свою авторську композицію представив вокально-інструментальний ансамбль «Молодість» - студенти третього курсу, група ПС-12-1. Хотілось би відмітити виступи Волошина Сергія, Шкурапет Тетяни, Кущ Вероніки, Демченко Владлена, Коваль Сергія, Никифоренко Мирослави, Плужник Алли та багатьох інших, які в цей вечір показали весь свій акторський талант, енергію та позитивні емоції.
У цей святковий день привітати колег прийшли провідні психологи Кременчука, всі ті, хто постійно готовий ділитися своїм професійним досвідом з нашими студентами. Вони побажали кафедрі нових досягнень, а всім студентам – пам’ятати про свою душу, дбати про своє психічне здоров’я.
Не забули нас і наші випускники, які вже працюють психологами в різних закладах нашого міста. Були спогади, побажання, квіти та посмішки.
Наприкінці святкового вечора відбулось нагородження кращих студентів, які проявили себе у навчанні, в науковій діяльності, громадській роботі. Були квіти, фотографування на пам`ять і побажання того, щоб святкування для Психолога стало доброю традицією на кафедрі і в університеті!
Привітання с Днем Психолога від групи РА-14-2
Дорогой психолог, сегодня твой великий день, твой грандиозный праздник, который дарит улыбки и греет сердца людям. Ты, словно луч солнца, пронзающий наши души. Забудь про все невзгоды и печали, ведь ты психолог и способен на все. Многие годы ты буквально ремонтируешь наши мысли и находишь все ключи от них. Живи долго и передавай свою мудрость будущим поколениям.
Цени свою работу так, как ценим вас мы!23-24 квітня 2015 р. Відбувся другий етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни "Педагогіка" серед студентів технічних, аграрних та ВНЗ культури на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.


Зустріч учасників олімпіади


Виступ Стельмах Вікторії - призер Олімпіади, диплом 2 ступеня


Виступ Ніколаєнко Вікторії - призер Олімпіади, диплом 3 ступеня


Закриття олімпіади. Вітальне слово ректора КрНУ імені Михайла Остроградського доктора технічних наук, професора Загірняка Михайла Васильовича.


Нагородження учасників олімпіади доктором педагогічних наук, професором Волковою Наталією Павлівною та кандидатом педагогічних наук, доцентом Романовською Оленою Олександрівною.


Нагороджені учасники та переможці олімпіади - втомлені, але щасливі.